عصر انتظار بروایت بحارالانوار جلد 13
خدایا آنچنان زمین گیرم نکن که هنگام ظهور مولایم توان برخاستن نداشته باشم

 پرچمهايي

 

بدون علامت كه نه از پنبه و نه كتان و نه حرير است از

 

مشرق زمين مي آيند در سر نيزه هاي آنها مهر سيد

 

اكبر (پيامبر ) زده شده قائد آنها مردي

 

از خاندان پيامبر است

 

آن پرچمها در شرق پديد مي آيد و بوي آن مانند مشك

 

 معطر به غرب ميرسد ترس و رعب آنها يكماه پيش

 

از آمدنشان همه جا در دل مردم قرار ميگيرد آنگاه در

 

كوفه فرود مي آيند و اولاد ابوطالب به خونخواهي پدران

 

 خود قيام ميكنند بحارالانوار جلد 13 صفحه 1059و1060


غار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود...
غارت اگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي...
غاليه محمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل ادب و ناموري بود. اگر بيند غاليه...
غايب محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر...
غايط غايط، يا مدفوع انسان چيزي است که در خواب ها بسيار ديده مي شود و غالب...
غبار اگر درخواب بيند كه غبار بر چيزي نشسته بود، اگر ملك او بود، دليل كه قدر آن مال...
غذا غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن...
غرابه غرابه شيشه اي است بزرگ و شکم دار با دهانه اي تنگ که در آن مايعات را انبار...
غربال محمدبن سيرين گويد: ديدن غربال به خواب، دليل بر خادمي بود تميز. اگر بيند غربال نو...
غرق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه...
غزا كردن اگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر...
غزال غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ...
غسل غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل...
غسل كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر...
غُل محمدبن سيرين گويد: ديدن غل، دليل كفر است و ميل كردن به ناحق. اگر كسي غل...
غلاف اگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد...
غلام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري....
غلبه كردن اگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب...
غلمان غلمان تعبير فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنيد.

 

01 - 02پا حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال...
پابند محمدبن سيرين گويد: پابند در خواب ديدن، سخن خوش و لطيف بود، يا بوسه است...
پابنداني كردن محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار...
پاپيون کسي که در خواب پاپيون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نيازمند است...
پاتيله محمدبن سيرين گويد: پاتيله در خواب ديدن، كدبانوي خانه است. اگر بيند كه پاتيله...
پاچه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پاچه گوسفند همي خورد، دليل كه...
پادشاه محمدبن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است...
پارچه پارچه فريب و نيرنگ است و دروغ و ريا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه...
پاره پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين ...
پارو پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها...
پاس داشتن محمدبن سيرين گويد: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بيند پاس اهل...
پاسبان ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب...
پاشنه چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري...
پاشنه پاي محمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند...
پالان محمدبن سيرين گويد: پالان ديدن در خواب زن است. اگر بيند پالان داشت يا از...
پالتو پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان...
پاي معبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است...
پاي اورنجن (خلخال) محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه پاي اورنجن در پاي داشت، دليل است كه او...
پاي تابه (جوراب) محمدبن سيرين گويد: پاي تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پاي...

 

01 - 02 - 03 - 04 - 05گازُري محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از...
گازگرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه...
گاو حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه...
گاو چشم (نام گياهي) محمدبن سيرين گويد: ديدن آن به خواب، دليل بر كنيزك است. جابرمغربي گويد: اگر...
گاودشتي ابراهيم كرماني گويد: ديدن گاو دشتي به خواب، دليل مردي توانگر است. اگر بيند...
گاوزبان محمدبن سيرين گويد: ديدن گاو زبان، دليل بر گفتگو كند.
گاوميش محمدبن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردي توانگر است و تاويلش چون گاوان ....
گبر محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند گبر شد، دليل كه طالب دنيا شود...
گچ محمدبن سيرين گويد: ديدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر ديد گچ فروخت ...
گدائي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و مردم او را چيزي مي...
گر بودن محمدبن سيرين گويد: ديدن گري در خواب، دليل مال و خواسته بود. اگر در گري...
گربه محمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد...
گرد محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند گرد يه چيزي نشسته بود كه ملك او بود...
گردن حضرت دانيال گويد: ديدن گردن به خواب، دليل امانت است و محل دين اگر ديد گردن...
گردن بند محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گردن بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي...
گردن زدن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بيننده...
گرده حضرت دانيال گويد: گرده درخواب، دليل بر مالِ نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگر...
گردون محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل...
گرسنگي محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص...

 

01 - 02 - 03


  تعبیر خواب 

خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند
اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
لازم به ذکر است اين وب سایت برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف مي باشد ولي بيان تعبير خواب معبران مختلف دليل بر رد يا قبول صحبتهاي آنها نميباشد .

آيا تعبير خواب صحت دارد؟
تعبير خواب صحت دارد و قرآن و حديث از آن خبر داده است. البته همه کس نمي تواند تعبير خواب کنند و نيز همه ی‌ خواب ها تعبير ندارند.
قرآن کریم می فرماید : عزيز مصر خوابي ديد و از معبّران خواست آن را تعبير کنند، ولي آنان از تعبير اين خواب عاجز شده و نتوانستند، ليکن حضرت يوسف خواب را تعبير فرمود و در آينده، تعبير او به حقيقت پيوست.

زني نزد محمد بن سيرين آمد و گفت:
در خواب ديدم مثل اين که تخم مرغ زير چوب مي گذارم و جوجه بيرون مي آيد. ابن سيرين گفت: واي بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زني هستي که زنان و مردان زناکار را براي گناه و بي عفتي به هم مي رساني.

همان گونه که گفته شد همه کس نمي تواند تعبير خواب نمايد، بلکه پيامبر يا امام يا کسي که تعبير خواب بلد است،‌ مي‌تواند تعبير خواب نمايند. خواب هايي تعبير دارند که بر اثر مرض يا گرفتاري ها و تخيلات روزانه و ... نباشد، يعني بعضي از خوابها، آشفته است و تعبير خاصي ندارد، مثلاً بسياري از خواب ها مربوط به کارها يا تفکراتي است که انسان در روز يا روزهاي گذشته داشته است.

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعت


ساعت 6-10 شب :
رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح:
در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

ساعت 5/4 صبح در سپيده دم
از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم
از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

ساعت 6 صبح
در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود.

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:

در روايت ازسلمان فارسي (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.

روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.

خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:

ماه ربيع الاول : برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.

ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.

جمادي الاول خريدو فروش نکند.

جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود.

ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.

رمضان : در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.

ذيقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذيحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.

http://pichak.net/fun/tabir/

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه یمار محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در...
مارچوبه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل...
مازو محمدبن سيرين گويد: اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است كه به سختي مال...
ماست محمدبن سيرين گويد: ديدن ماست شيرين، دليل منفعت بود و ماست ترش، دليل....
ماش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته خورد، دليل كه اندكي مال يابد. اگر بيند...
ماكيان محمدبن سيرين گويد: ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه...
ماميزان محمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر...
مامينا به خواب ديدن دروقت و بي وقت غم بود.
ماه حضرت دانيال گويد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا...
ماهي حضرت دانيال گويد: ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و...
ماهي خواره محمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت...
مبتلا شدن اگر ديد مبتلا شده بود. دليل كه در كارها فرو ماند. اگر مبتلائي درخواب بيند...
مبرد (سوهان) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مبردي داشت و رنگ آهن بدان مي زد، دليل كه كارها...
مثقبه محمدبن سيرين گويد: اگر ديد چوبي به مثقبه سوراخ كرد، دليل كه به حيله از...
مجامعت حضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند...
مجسمه به حرف ـ ت ـ کلمه( تنديس) مراجعه کنيد.
مجلس محمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحيد...
محبره محمدبن سيرين گويد: ديدن محبره درخواب، دليل بر زني است پاك و عالمه. اگر بيند...
محراب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندي....

 

01 - 02 - 03 - 04 - 05


هلو

ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير، مانند تعبير آلو است

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


هاون

امروز هاون مرسوم و متداول نيست، فقط در برخي لابراتورهاي شيميايي نوعي هاون چيني يافت مي شود که در آن داروهاي بسيار قليل و حساس را مي کوبند ولي در گذشته، هاون چنان لازمه زندگي بود که حتي هاون هاي سنگي را روي خانه خريد و فروش مي کردند و کسي که خانه را مي فروخت، هاون سنگي آن را نمي برد و براي صاحب بعدي باقي مي گذاشت. معبران، هاون و دسته آن را دو چيز لازم و ملزم تشخيص داده اند. مثل دو دست که با هم کار مي کنند. دو ديده که با هم مي بينند و دو پا که متفقا سنگيني بدن را تحمل مي کنند. ابن سيرين، هاون و دسته اش را دو شريک دانسته که لازم و ملزوم و متفق يکديگرند که اگر يکي نباشد ديگري بي مصرف باقي مي ماند. اگر در خواب ببينيد هاوني بدون دسته داريد اشاره به همين معني است که چيزي در زندگي شما هست که مکمل خود را از دست داده يا ابين چيز ناقص بعدا يافت مي شود. اگر در خواب ديديد که در هاون چيزي مي کوبيد، در صورتي که آن چيز خوب و مفيد و شيرين باشد خوب است و نعمت و خوبي تلقي مي گردد ولي اگر مکروه و بد بود، غم و رنج و گرفتاري است

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


هيزم

ديدن هيزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هيزم يا هيمه را معبران نشان جنگ افروزي دانسته اند و شايد ريشه آن همان شعر سعدي باشد که سخن چين بدبخت هيزم کش است- ميان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هيزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هيزم ها مشغول باشيد ، شما جنگ افروزي و فتنه مي کنيد.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


هندوانه

ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


ياقوت

ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که سر راه شما قرار مي گيرد. چنانچه بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببيند ياقوت دارد با زني صاحب جمال ازدواج مي کند و اگر مردي که ازدواج کرده ببيند، همسرش باردار مي شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختري صاحب جمال به دنيا مي آورد. اصولا ديدن ياقوت در خواب به عقيده معبران نيک است و چنانچه ياقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارايي است و چنانچه ياقوت زياد يا بزرگ ببيند، کام بيننده خواب روا مي شود و مال بسيار حاصل مي کند.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


صفحه

صفحه گرامافون همسر يا مصاحب وراج و پرحرفي است که در خانه شما مي زيد يا دوستي است که بسيار حرف مي زند و با مکرر گويي هاي خويش موجب تکدر و تالم شما مي شود ليکن هرگز او را از خود نمي رانيد و نمي رنجانيد. اگر کسي صفحه اي به شما داد امانتي به شما سپرده مي شود و اگر شما به کسي صفحه داديد به يکي از دوستان خويش کمک مي کنيد و اين کمک شما بيشتر لفظي و ارزنده است زيرا با اين که وسعت و توانائي زياد در آن زمينه نداريد اين مساعدت را انجام مي دهيد. اگر ديديد کسي صفحه متعلق به شما را شکست به شما زيان وارد مي آورد، اگر خودتان صفحه را شکستيد با همسرتان اختلاف شديد پيدا مي کنيد يا دوستي را به شدت مي رنجانيد و از خود مي رانيد.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


يخ

يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینید


صبح

صبح به معني وجود روشنايي نيست. ظهور ناگهاني روشنايي را نيز روز نمي گويند. صبح به لحظاتي از زمان اطلاق مي شود که به تعريف شيخ اجل سعدي ( تفاوت نکند ليل و نهار ) و به زبان ديگر شب اندک اندک زايل شود و روز طالع گردد. با توجه به تعريف بالا اين لحظات را صبح مي نامند و در صورتي صبح صداقت مي يابد که شبي باشد و آن شب محو گردد و برود چنانچه با اين تعريف در خواب شاهد طلوع صبح بوديم بسيار نيکو است و اميد بخش. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که صبح نشانه قوت اهل آن ديار باشد. اگر در خواب ببينيم که شب اندک اندک مي رود و روشنايي بامداد جاي آن را مي گيرد غم ها و غصه ها و رنج هاي ما چون آن شب که مي رود زايل مي گردد و به رفاه و نعمت و سلامت و شادي مي رسيم. چنانچه بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند. مقروض دين خويش را مي پردازد و اندوهگين از بند غم و رنج مي رهد. اين صبح نشانه فرج بعد از عسرت و شدت است اما چنانچه اين حالت را معکوس ببينيم عسرت و شدتي است که بعد از فرج پديد مي آيد. اگر در خواب ببينيم که شب است اما شب به صبح رسيد و صبح مجددا رفت و تاريکي جاي آن را گرفت خوب نيست. اين صبح کاذب است و اولي صبح صادق. صبح صادق به خواب ديدن بسيار خوب است و صبح کاذب بد است و خبر از اين مي دهد که مختصر اميدي پديد مي آيد و باز هم سختي و تنگي و شدت جاي آن را مي گيرد. اگر در خواب ببينيم که صبح شد اما فجر چون شفق به سرخي گرائيد خوب نيست اين هم براي بيننده خواب خوب نيست و هم براي اهل آن منطقه که چنين صبحي در افق آن ظاهر مي شود.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینیدصابون

صابون در خواب نشانه تحصيل برائت است. اگر محکومي، متهمي، يا محبوسي در روياي خويش ببيند که با صابون لباس يا سر و تن خويش را مي شويد برائت حاصل مي کند. اگر متهم است رفع اتهام مي شود. اگر محکوم است حکم لغو مي گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص مي شود. چنانچه وامداري اين خواب را ببيند اداي دين مي کند و ديون خويش را مي پردازد و آسوده مي شود. به همين نحو اگر بيماري ببيند که سر و تن يا لباس خويش را با صابون مي شويد از بيماري شفا مي يابد و سلامتش اعاده مي گردد. هر کس خودش بهتر مي داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدي و ناخالصي دارد. چنانچه انسان ناصالحي در خواب ببيند که دست و روي خويش را با صابون مي شويد به راه صلاح باز مي گردد و از ادامه کارهاي زشت باز مي ايستد. حال اگر ببينيم که ديگري، ما يا جامه و لباس ما را با صابون مي شويد او ما را از سختي و تنگي مي رهاند و موجب برائت يا تطهيرمان مي گردد البته با توجه به شرايط و موقعيتي که دارا هستيم. روي هم رفته ديدن صابون در خواب بد نيست. خوردن صابون رباخواري و خوردن مال حرام است و شياف صابون اقدام به فساد است.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینیدصندوق

صندوق همسر است يا دوست رازدار و يک رنگ. ابن سيرين مي گويد که صندوق در خواب يا جاه است يا زن و هم او از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که صندوق در خواب يا جاه است يا بلندي و رفعت يا زن. اما صندوق دوست خوب و شفيق و رازدار است يا زن که انسان فقط به اين دو نفر مي تواند راز خويش را باز بگويد و به ايشان مي تواند اعتماد داشته باشد. در شرايطي اتفاق مي افتد که مردان به همسر خود اعتماد مي کنند و راز خويش را مي گويند ولي به پدر و مادر خود اين اعتماد را نشان نمي دهند. اگر در خواب ببينيد صندوقي آهنين داريد يا زني سالم داريد يا دوستي قابل اعتماد. اگر در خواب ببينيد که در صندوقي را گشوديد و از درون آن چيزي بديع بيرون آورديد که گمان نداشتيد در صندوق باشد و بالجمله از ديدن آن نيز خوشحال شديد صاحب فرزند مي شويد. اگر در خواب ببينيد صندوق نسوز بزرگي داريد دوستي صاحب مقام و شخصيت و رازدار مي يابيد که مي توانيد به او مطمئن باشيد. اگر ديديد صندوق چوبي و شکسته داريد به همسرتان نمي توانيد اطمينان داشته باشيد يا او بيمار و رنجور مي شود. همين حالت است اگر ببينيد صندوقي داشتيد که شکسته يا سوخته يا سوراخ شده است. اگر در خواب ببينيد که صندوقي داشته ايد و آن را دزد برده يا گم کرده ايد همسرتان را از دست مي دهيد


صندلي

در خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگر زني در خواب صندلي ببيند و صندلي داشته باشد و ببيند که روي يک صندلي محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگي خانوادگي خويش راضي است و با همسرش روابط بسيار خوبي دارد که جاي نگراني نيست. اگر مردي ببيند روي چنين صندلي نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود است و خودش فکر مي کند حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد را مي دهد. اگر در خواب ببينيد که روي صندلي بسيار بزرگي نشسته ايد که از هيکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چيزي را تصاحب مي کنيد که به شما تعلق ندارد يا به مقامي مي رسيد که صلاحيت تصدي آن را فاقد هستيد يا دست به کاري بزرگ مي زنيد که توانائي انجام آن را نداريد. حال اگر ديديد صندلي زير پايتان کوچک يا شکسته و لرزان است موقعيت شغلي خوبي نداريد و از آينده خود بيمناک مي شويد و در شغل و حرفه خويش دچار تزلزل مي گرديد.اگر همسرتان را ديديد که صندلي ها را پاک مي کند يا صندلي هائي خريده و به خانه آورده براي شما خدمتي دل نشين انجام مي دهد. اگر در خواب ديديد که صندلي را زديد و شکستيد زيان بزرگي متحمل مي شويد اگر ديديد در اتاقي فقط شما روي صندلي نشسته ايد در آينده دچار کبر و غرور و خود خواهي مي شويد و اگر ديديد همه نشسته اند و شما ايستاده ايد تحقير مي شويد و مورد اهانت قرار مي گيرد.

http://www.ayeneh.net

علائم ظهور را اینجا ببینیدصاعقه

ديدن صاعقه به خودي خود بد نيست اگر در خواب ببينيم که آسمان منقلب است و صاعقه مي درخشد و ابرها مي غرند ، در زندگي ما تحولي پديد مي آيد. چنانچه در اين حالت باران ببارد و آسمان آرام بگيرد رحمت خداوندي شامل حال ما مي شود و اگر باران نبارد يا آسمان آرام نشود چندان مطلوب نيست. اگر ببينيد که صاعقه زد و چيزي متعلق به شما را سوزاند هشداري است به شما که خطري تهديدتان مي کند. اگر به خانه زد آفت و بلائي در کمين بيننده خواب و خانواده اوست و اگر به خودش زد بلا در کمين خود اوست. اگر در خواب ببينيد که صاعقه به درختي زد که آن درخت به شما تعلق دارد زيان مالي متوجه شما مي گردد بخصوص اگر درخت باردار باشد.


صنوبر

معبران در مورد صنوبر نظر خوشي ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نياورده اند. ابن سيرين نوشته مردي است بد دين که نه دنيا دارد و نه آخرت ولي مولف نفايس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نيکو سرشت و فرزند باشد. مجلسي رحمه الله عليه در مورد صنوبر سکوت کرده اما کلا درختان سرسبز را بد ندانسته است. صنوبر مردي است قوي هيکل و استخوان دار و با نشاط اما به شدت تلخ زبان و بد دهن که همه اطرافيان خويش را با سخنان خود اگر چه راست هم باشد مي رنجاند و با وجود حسن نيت و پاک دلي ديگرن نسبت به صفاي او التفاتي ندارد. چنانچه صنوبر در خواب ديديد با چنين مردي در زندگي آينده خود رو به رو خواهيد شد که موثر است.


آتش ( ۵
اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم. اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد. اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم. اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود


آستانه ( ٤
اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي ياحادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است. اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند.


آسمان ( ۳
ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند. اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خود را باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد که دل خوش کننده است


ابر ( ۲
معبران اسلامي ابر را به علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و يا تحصيل آن چه فاقد آن هستيم و زمان رسيدن به آن نيز سپري شده است. اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد که بزرگي سبب تحصيل آن مي شود. از دانيال نبي نقل است که ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذير است. ابر سفيد، سياه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، يعني ابري که باران ندارد. اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد. ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد. ابر سرخ مصيبت و بلا است. ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است. ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد. چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد. ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد.اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم  ثواب قرائت سوره های قرآن مجید بسم الله الر حمن الر حیم خواندن قرآن باید همراه با تدبر در آیات قرآن باشد و قاری به هنگام تلاوت قرآن در معنا و مفاهیم آن اندیشه کند. چرا که اندیشه و تفکر در قرآن مقدمه ای برای عمل به دستورات الهی است. تنها در این صورت است که انسان به این توابهای عظیم نائل می شود. تلاش ما بر این است تا شما را را با گوشه ای از ثواب عظیم تلاوت سوره های قرآن آشنا کنیم. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب ثواب العمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق ثواب قرائت سوره حمد امام صادق علیه السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند در سوره حمد است . ثواب قرائت سوره بقره و آل عمران امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره بقره و آل عمران را بخواند، این دو در روز قیامت مانند دو پاره ابر یا دو سایبان بر سر او سایه می اندازند. ثواب خواندن آیه الکرسی هنگام خواب و پس از هر نماز راوی می گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمودند: کسی که به هنگام خواب آیت الکرسی بخواند، انشاء الله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت . و کس که آن را پس از هر نمازی بخواند، هیچ گزنده زهرداری به او آسیب نخواهد رساند. ثواب قرائت سوره نساء در هر جمعه امیرالمو منین علیه السلام فرمودند: کسی که در هر جمعه سوره نساء را بخواند، از فشار قبر ایمن خواهد بود. ثواب قرائت سوره مائده امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که هر پنجشنبه سوره مائده را قرائت کند، ایمانش لباس ظلم نپوشیده و هیچ گاه شرک نخواهد ورزید. ثواب قرائت سوره انعمام امام صادق علیه السلام فرمودند: سوره انعام یک جا نازل شده و در حال نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه می کردند تا بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شد. پس آن را بزرگ بدانید و تکریم نمایید. و اگر مردم می دانستند در آن چیست ، آن را ترک نمی کردند. ثواب قرائت سوره اعراف امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قیامت از کسانی خواهد بود که هیچ ترس و اندهی ندارد . و اگر در هر جمعه آن را قرائت نماید، از کسانی خواهد بود که در روز قیامت مورد محاسبه قرار نمی گیرند. و آگاه باشید که یکی از محکمات قرآن در این سوره این است . و همانا در روز قیامت برای هر کسی که آن را خوانده باشد، گواهی می دهد. ثواب قرائت سوره انفال و توبه امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در هر ماه سوره انفال و توبه را بخواند، هیچگاه گرفتار هیچ نوع نفاقی نخواهد شد و از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام خواهد بود . ثواب قرائت سوره یونس امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هر دو ماه یا سه ماه یک بار سوره یونس را بخواند، نمی ترسد که از جاهلان باشد و در روز قیامت از مقربین خواهد بود. ثواب قرائت سوره هود امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در هر جمعه سوره هود را بخواند، خدای عزوجل در روز قیامت او را در گروه پیامبران برمی انگیزد و در آن روز او را بی گناه خواهند دانست . ثواب قرائت سوره یوسف امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره یوسف را در هر شب یا روز بخواند، خدای متعال او را در روز قیامت در حالی بر می انگیزد که مانند، یوسف زیباست و در روز قیامت هیچ ترسی به او نخواهد رسید و از بهترین بندگا صالح خداوند خواهد بود. و نیز فرمودند: این سوره در تورات نیز آمده است . ثواب قرائت سوره رعد امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره رعد را زیاد قرائت نماید، هیچگاه خداوند او را گرفتار صاعقه نخواهد نمود؛ گر چه دشمن اهل بیت علیه السلام باشد. و اگر مومن باشد، بدون حساب او را وارد بهشت خواهد نمود و شفاعت او در مورد همه خاندان و برادرانش که آنها را می شناسد، پذیرفته می شود. ثواب قرائت سوره ابراهیم و حجر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در هر جمعه سوره ابراهیم و حجر را در دو رکعت با هم بخواند، 7 هیچ گاه دچار فقر، دیوانگی و مصیبت نخواهد شد. ثواب قرائت سوره نحل امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در هر ماه سوره نحل را بخواند، از جریمه دادن و هفتاد بلا که کوچکترین آن دیوانگی ، جذام و پیسی است ، محفوظ خواهد بود. و مسکن او در جنت عدن که وسط بهشت است خواهد مرد. ثواب قرائت سوره بنی اسرائیل امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمع زیارت کند، تا قائم آل محمد صلی الله علیه و آله را درک نکند و از اصحاب او نباشد، نخواهد مرد. ثواب قرائت سوره کهف 1. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده ای آیه قل انما ان بشر مثلکم .... را نمی خواند، مگر این که نوری خواهد داشت از خوابگاه خود تا کعبه و اگر از اهل مکه باشد نور او را تا بیت المقدس خواهد بود. 2. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره کهف را در هر جمعه بخواند، نمی میرد، مگر شهید و خداوند او را با شهدا بر می انگیزاند و در روز قیامت همراه با شهدا خواهد بود. ثواب قرائت سوره مریم امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بر خواندن سوره مریم مداومت نماید، تا زمانی که از لحاظ جانی و مال و فرزندان به بی نیازی نرسد، نخواهد مرد و در آخرت از یاران حضرت عیسی علیه السلام خواهد بود و نیز در آخرت مانند دارایی سلیمان در دنیا را به او خواهند داد. ثواب قرائت سوره طه امام صادق علیه السلام فرمودند: خواندن سوره طه را ترک نکنید. زیرا خدوند آن سوره و کسی را که آن را تلاوت کند، دوست می دارد. کسی که بر قرائت آن مداومت نماید، خداوند در روز قیامت نامه عملش را به دست راستش خواهد داد ؛ درباره کارهای او در زمان مسلمانیش محاسبه نخواهد شد و در آخرت آن قدر پاداش به او می دهند، که راضی می شود. ثواب قرائت سوره انبیاء امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به خاطر علاقه به سوره انبیاء، آن را تلاوت نماید، مانند کسی خواهد بود که در بهشتهای ناز و نعمت با همه پیامبران همنشین است . و در طول زندگانی خود در چشم مردم شخص ‍ متشخصی خواهد بود ثواب قرائت سوره حج امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هر سه روز یک بار سوره حج را تلاوت نماید، یک سال نمی گذرد که به حج برود. و اگر در سفر حج بمیرد، وارد بهشت می شود. عرض کردم : اگر از مخالفین ( سنی ) باشد چطور؟ فرمودند: از عذابش کاسته می شود. ثواب قرائت سوره مومنین امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره مو منین را قرائت نماید، خداوند او را تا آخر عمر سعادتمند می نماید. و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نماید، منزل او در فردوس اعلی ( بهشت برتر) همراه با پیامبران و رسولان خواهد بود. ثواب قرائت سوره نور امام صادق علیه السلام فرمودند: با تلاوت سوره نور مال و عفت خود و زنانتان را حفظ کنید. زیرا هر کسی که هر روز یا هر شب بر قرائت آن مداومت نماید، تا زمان مرگش هیچ یک از افراد خاندانش زنا نخواهد کرد؛ و هنگامی که بمیرد، هفتاد هزار فرشته او را تا قبرش تشییع می نمایند، و تمامی این فرشتگان تا زمان ورود او به قبر برای او دعا و از خدا برایش ‍ آمرزش می خواهند. ثواب قرائت سوره فرقان امام کاظم علیه السلام به ابن عمار فرمودند: ای ابن عمار! تلاوت سوره تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده را ترک نکن . زیرا همانا هر کسی که هر شب آن را بخواند، خداوند هیچ گاه او را عذاب ننموده ، او را مورد محاسبه قرار نداده و در منزل او در فردوس اعلی (بهشت برتر ) خواهد بود. ثواب قرائت سوره نمل ، شعرا و قصص امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره های طواسین ( سه سوره نمل ، شعرا، و قصص ) را در شب جمعه بخواند، از دوستان خدا و در پناه او امان نخواهد بود؛ هیچگاه دچار فلاکت نخواهد شد، در آخرت به اندازه رضایت و حتی بالاتر از رضای او از بهشت به او خواهند داد؛ و خداوند صد همسر از حوالعین به او عطا می نماید. ثواب قرائت سوره عنکبوت و روم امام صادق علیه السلام فرمودند: ای ابامحمد! به خدا سوگند که کسی در شب بیست و سوم ماه رمضان سوره های عنکبوت و روم را بخواند، اهل بهشت خواهد بود و هیچ کسی را از آن استثنا نمی کنم . و خداوند برای این سوگند گناهی بر من نخواهد داشت . و این دو سوره نزد خداوند منزلت زیادی دارند. ثواب قرائت سوره لقمان امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره لقمان را در هر شب بخواند، خداوند در آن شب فرشتگانی را بر او می گمارد که تا صبح او را از شیطان و لشکریان او حفظ نماید. و اگر در روز آن را تلاوت کند، تا شب او را از شیطان و لشکریاش حفظ می نماید. ثواب قرائت سوره سجده امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در هر جمعه سوره سجده را بخواند، خداوند نامه عملش را به دست راستش داده و کارهایش را مورد محاسبه قرار نمی دهد؛ و از همنشینان حضرت محمد و اهل بیت علیه السلام او می باشد. ثواب قرائت سوره احزاب عبدالله بن سنان می گوید امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که سوره احزاب را زیاد بخواند، روز قیامت در پناه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و همسران او می باشد. سپس آن حضرت علیه السلام فرمودند: رسواییهای زنان و مردان قریش و غیر آنها در سوره احزاب است . ای ابن سنان ! همانا سوره احزاب زنان قریش را رسوا نمود. و این سوره طولانی تر از سوره بقره بود ولی آن را تحریف و ناقص نمودند. ثواب قرائت سوره سبا و فاطر امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که یک بار در عمر خود سوره یس را بخواند، خداوند به شماره هر آفریده ای در دنیا و هر آفریده ای در آخرت و در آسمان دو هزار حسنه برای او نوشته و دو هزار گناه او را پاک می نماید و دچار فقر، زیان مالی ، زیر آوار ماندن ، بیچارگی ، دیوانگی ، جذام ، وسواس و بیماریهای زیانبخش نمی شود. و خداوند سختیهای مرگ و ترسهای آن را برای او آسان نموده و قبض روح او را خود به دست می گیرد و از کسانی خواهد بود که خداوند برای آنان گستردگی در زندگی ، خوشحالی هنگام زیارت خداوند، و رضایت به ثواب الهی را در آخرت برای آنان تضمین نموده است . و خداوند متعال به تمام فرشتگان آسمانی و زمینیش ‍ می فرماید: همانا که از فلای راضی شدم ، پس برای او استغفار نمایید. ثواب قرائت سوره صافات امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در هر جمعه سوره صافات را بخواند، پیوسته از هر آفتی محفوظ بوده و هر گرفتاری در زندگی دنیا از او دور می شود و خوشرزقترین مردم خواهد بود و هیچ شیطان رانده شده ای و ستمگر حق کشی نمی تواند ضرر مالی و جانی به او بزند و اگر در آن روز یا شب پس از آن می میرد، خداوند او را شهید بر می انگیزد و شهید می میراند و او را با شهیدان در یک مقام و منزل وارد بهشت می نماید. ثواب قرائت سوره ص امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ص را در شب جمعه بخواند، آن قدر خیر دنیا و آخرت به او می دهند که به هیچ کسی ، جز پیامبر مرسل یا فرشته مقرب نداده اند و خداوند او و هر کسی از خانواده اش را که او بخواهد، حتی خدمتکارش را به بهشت می برد؛ اگر چه او هم رتبه افراد خانواده اش یا کسانی نباشد که شفاعتشان می نماید. ثواب قرائت سوره زمر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره زمر را قرائت نماید و قرائت آن را آسان بداند، خداوند شرف دنیا و آخرت را به او عطا می فرماید و بدون مال و اقوام و خویشان ، او را عزیز می نماید؛ بگونه ای که در چشم کسانی که او را می بینند، بزرگ می نماید؛ بدنش را بر آتش حرام می گرداند و در بهشت برای او هزار شهر می سازد که در هر شهری هزار قصر و در هر قصری صد هورالعین است . و علاوه بر این ، دو چشمه آب جاری ، دو چشمه آب که زیر درختان جاری است ، دو چشمه سر سبز و خرم ، حوالعین های در سراپرده ( که چشم کسی به آنها نیفتاده است ) و انواع گوناگون نعمتها و میوه ها و از هر میوهای دو نوع ( که یک نوع آن دنیایی و نوع دیگر آخرتی است ) خواهد داشت . ثواب قرائت سوره غافر امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره غافر را هر شب بخواند، خداوند گناهان او را از اول تا آخر می آمرزد، او را با تقوی نموده و آخرت را برای او بهتر از دنیایش می گرداند. ثواب قرائت سوره فصلت امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره فصلت را بخواند، این سوره در روز قیامت مایه خوشحالی او بوده و برای او نوری خواهد بود که تا جایی که چشمانش می بیند، نور افشانی می کند. در این دنیا هم زندگی خوبی داشته و مورد غبطه دیگران واقع می شود. ثواب قرائت سوره شوری امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بر خواندن سوره شوری مداومت نماید، روز قیامت در حالی او را بر می انگیزاند که صورتش مانند برف سفید یا مانند خورشید تابان است . و هنگامی که در پیشگاه خداوند عزوجل ایستاد، خداوند می فرماید: بنده ام ! بر قرائت سوره شوری مداومت نمودی ولی ثواب آن را نمی دانستی . و گر می دانستی که این سوره چیست و چه ثوابی دارد هیچ گاه از قرائت آن دلتنگ نمی گشتی . اما من به زودی تو را به پاداشتی می رسانم . ( آنگاه خداوند می فرماید:) او را به بهشت ببرید. و قصری از یاقوت سرخ در بهشت برای اوست که درها، بالای آن و پله های آن نیز از همان یاقوت سرخ است . بیرون آن از داخل و داخل آن از بیرون دیده می شود. علاوه بر این ، هزار کنیز و هزار غلام کودک خواهد داشت که همیشه کودک باقی می مانند و خدای عزوجل در قرآن آنها را توصیف نموده است . ثواب قرائت سوره زخرف امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که بر تلاوت سوره زخرف مداومت نماید، خداوند در قبر، او را از حشرات و حیوانات سمی زمین و فشار قبر ایمن می نماید تا زمانی که در پیشگاه خداوند حاضر شود. آنگاه این سوره حاضر شده و به دستور خدای متعال او را به بهشت می برد. ثواب قرائت سوره دخان امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، خداوند او را امان یافته و بر می انگیزد؛ در زیر عرش خود بر او سایه می افکند، در حساب و بر او آسان گرفته و نامه عملش را در دست راستش می دهد. ثواب قرائت سوره جاثیه امام صادق علیه السلام فرمودند: ثواب کسی که سوره جاثیه را بخواند، این است که هیچگاه جهنم را ندیده سر و صدای آتش را نخواهد شنید و همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. ثواب قرائت سوره احقاف امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هر شب یا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، خداوند در این دنیا او را گرفتار ترس ننموده و از ترس روز قیامت او را ایمن می نماید؛ ان شاء الله . ثواب قرائت سوره های که با حم آغاز می شوند مام صادق علیه السلام فرمودند: سوره هایی که با حم آغاز ی شوند، گیاهان خوشبوی قرآنند. بنابراین ، هنگامی که آن را تلاوت نمودید، خدای را به خاطر تلاوت آن حمد و ثنا و ستایش گویید. زیرا همانا وقتی که بنده ای این سوره را تلاوت کند، از دهان او بویی خوشتر از مشک اعلی و عنبر خارج می شود؛ و همانا خدای عزوجل محققا به خواننده و قاری آن ترحم نموده و نیز همسایگان ، دوستان ، آشنایان و همه نزدیکان او را مورد رحمت خود قرار می دهد، و همانا، عرش ، کرسی و فرشتگان مقرب خدا در روز قیامت برای او استغفار می نمایند. ثواب قرائت سوره محمد صلی الله علیه و آله امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره محمد صلی الله علیه و آله را تلاوت نماید، هیچگاه شک و شبهه ای برایش پیش نیامده ، هیچگاه در دینش شک نخواهد کرد، خداوند هیچ گاه او را دچار فقر و ترس از شیطان نخواهد نمود و پیوسته از شرک و کفر محفوظ است تا بمیرد. و هنگامی که وفات یافت خداوند هزار فرشته را در قبر او می گمارد که نماز بخوانند و ثواب نمازشان هم برای او خواهد بود. و نیز آن فرشتگان ، او را تا رسیدن به جایگاه امان یافتگان در پیشگاه خداوند عزوجل بدرقه می نمایند. و او در امان خدا و امان حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود . ثواب قرائت سوره فتح امام صادق علیه السلام فرمودند: با قرائت سوره فتح اموال ، زنان و بردگان خود را از نابوی حفظ کنید. همانا کسی که بر قرائت آن مداومت نماید در روز قیامت منادی او را به گونه ای مردم می شنوند ندا می کند؛ تو از بندگان مخلص من هستی ، او را به بندگان صالحم ملحق نمایید؛ در بهشتهای نعمت واردش کنید و به او نوشابه سر بسته ای بدهید که چون کافور خنک است . ثواب قرائت سوره حجرات امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره حجرات را در هر شب یا هر روز بخواند، از زائران حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. ثواب قرائت سوره ق امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب و مستحب بر قرائت سوره ق مداومت نماید، خداوند رزق او را فراوان نموده ، نامه عملش را به دست راستش می دهد و در حساب بر او آسان می گیرد. ثواب قرائت سوره ذاریات امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که سوره ذاریات را در شب یا روز بخواند، خداوند امور زندگیش را اصلاح و روزش را فراوان می گرداند و قبرش را با چراغی که تا روز قیامت روشن است ، نورانی می نماید. ثواب قرائت سوره طور امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام فرموده اند: کسی که سوره طور را تلاوت نماید، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا می نماید. ثواب قرائت سوره نجم امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هر روز یا هر شب ب تلاوت سوره نجم مداومت نماید، به خوبی در میان مردم زندگی نموده ، آمرزیده شده و محبوب مردم خواهد بود. ثواب قرائت سوره قمر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قمر را تلاوت نماید، خداوند او را سوار شتری از شتران بهشت از قبر خارج می سازد. ثواب قرائت سوره الرحمن امام صادق علیه السلام فرمودند: قرائت سوره الرحمن و مداومت بر قرائت آن را ترک نکنید. زیرا در دلهای منافقین جای نمی گیرد و خداوند در روز قیامت این سوره را به شکل انسانی با زیباترین شکل و هر چه خوشبوتر می آورد و این سوره در جایی که هیچ کس نزدیکتر از او به خداوند نیست ، آنگاه خداوند از او می پرسد: چه کسی در زندگی دنیا بر قرائت تو مداومت می ورزید؟ و او پاسخ می دهد: خدایا! فلانی و فلانی . و آنان رو سفید می شوند. آنگاه خداوند به آنان می فرماید: هر که را دوست می داری شفاعت کنید. و آنان بی حساب شفاعت می کنند به گونه ای که کسی باقی نمی ماند که برایش شفاعت کند. سپس می فرماید: وارد بهشت شوید و در هر جای آن که می خواهید ساکن شوید. ثواب قرائت سوره واقعه 1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند، خداوند او را دوست می دارد؛ محبت او را در دل همه مردم می افکند، هیچگاه در دنیا گرفتار فلاکت ، فقر، نداری و آفتی از آفات دنیا نمی شود و از دوستان امیرالمومنین علیه السلام خواهد بود. این سوره مخصوص امیرالمومنین علیه السلام است و هیچ کسی با او در آن شریک نیست . 2. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همیشه در نماز واجب سوره حدید و مجادله را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هیچگاه او را عذاب نخواهد کرد؛ خود و خانواده اش دچار مصیبتی نمی شوند و بدنش سالم و بی عیب خواهد ماند. ثواب قرائت سوره حدید و مجادله امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همیشه در نماز واجب سوره مجادله و حدید را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هیچ گاه او را عذاب نخواهد کرد، خود و خانواده اش دچار مصیبتی نمی شوند و بدنش سالم و بی عیب خواهد ماند. ثواب قرائت سوره حشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که سوره حشر را تلاوت نماید هیچبهشت و جهنم ، عرش و کرسی ، حجاب ، آسمان و زمین ، هوا و باد، پرنده ، درخت و کوهخورشید و ماه و فرشته ای نمی ماند؛ مگر این که بر او درود فرستاده و برای او استغفارمی نمایند و اگر بمیرد، شهید مرده است .   ثواب قرائت سوره ممتحنه امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و مستحب بخواند؛ خداوند دلش را برای ایمان خالص ‍ می گرداند و دیدگانش را روشن می نماید؛ هیچگاه دار فقر نشده و خود و فرزندانش دیوانه نشوند. ثواب قرائت سوره صف امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره صف را بخواند و در نمازهای واجب و مستحب بر قرائت آن مداومت نماید، انشاءالله خداوند او را با فرشتگان و پیامبران مرسلش در یک صف قرار خواهد داد. ثواب قرائت سوره جمعه ، منافقین و اعلی امام صادق علیه السلام فرمودند: واجب است که شیعه ما در شب جمعه ، سوره جمعه اعلی و در نماز ظهر روز جمعه ، سوره جمعه ، و سوره منافقین را بخواند. کسی که این کار را انجام دهد، گویا، عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله را به جا آورده است ، و پاداش و ثواب او این است که خداوند او را به بهشت ببرد. ثواب سوره تغابن امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره تغابن را در نماز مغرب واجب بخواند، این سوره در قیامت شفاعت کننده او خواهد بود و نزد کسی که شهادت او را قبول داشته باشد، شاهد عادلی می شود، و از او جدا نخواهد شد تا او را به بهشت ببرد. ثواب قرائت سوره طلاق و تحریم امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند نمی گذارد که در روز قیامت بترسد یا اندوهگین شود؛ از آتش معاف شده و خداوند به خاطر تلاوت این سوره ها و مراقبت از آنها او را به بهشت می برد. زیرا این سوره ها از آن پیامبر اکمر صلی الله علیه و آله است . ثواب قرائت سوره ملک امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ملک را قبل از خواب در نماز واجب بخواند، تا صبح در امان خدا خواهد بود و در روز قیامت نیز تا ورود به بهشت در پناه خداست . ثواب قرائت سوره قلم امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قلم را در نماز واجب یا مستحب بخواند، خداوند او را برای همیشه از فقر ایمن نموده و هنگامی که بمیرد، او را از عذاب قبر پناه می دهد. ثواب قرائت سوره الحاقه امام باقر علیه السلام فرمودند: سوره الحاقه را زیاد بخوانید. همانا قرائت آن در نمازهای واجب و مستحب جزیی از ایمان به خدا و رسولش می باشد. زیرا همانا این سوره فقط برای امیرالمو منین علیه السلام و معاویه نازل گردید و خواننده این سوره تا روز دیدار خدای عزوجل دین خود را از دست نخواهد داد. ثواب قرائت سوره معارج امام صادق علیه السلام فرمودند: سوره معارج را زیاد بخوانید. زیرا همانا کسی که زیاد آن را بخواند، در روز قیامت خداوند از گناه او سوال نمی فرماید و در بهشت او را با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او سکوت دهد؛ انشاءالله . ثواب قرائت سوره نوح امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به خداوند مومن است و کتاب او را می خواند، تلاوت سوره نوح را ترک نمی کند. هر بنده ای که با صبر و برای پاداش الهی این سوره را در نماز واجب یا مستحب بخواند، خدای تعالی او را در جایگاه نیکوکاران جای می دهد؛ غیر از بهشت خودش سه بهشت دیگر نیز برای بزرگداشت به او عطا می نماید؛ دویست حوالعین و چهارهزار زن شوهر دیده به همسری به او عطا می نماید؛ انشاءالله . ثواب قرائت سوره جن امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که جن را زیاد بخواند، هیچ گاه دچار چشم زخم ، سحر، جادو، مکر و جن نخواهد شد؛ همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود؛ و خواهد گفت : پروردگارا! من جز همراهی با حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، چیز دیگری نمی خواهم . ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشاء امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره مزمل را در نماز عشا یا آخر شب بخواند، شب و روز همراه با سوره مزمل برای او شهادت داده و خداوند زندگی و مرگی شیرین به او عطا می نماید. ثواب قرائت سوره مدثر امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در نماز واجب سوره مدثر را بخواند، به عهده خدا است که او را همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله در درجه او قرار بدهد و انشاءالله در زندگی دنیا هیچگاه دچار بدبختی نخواهد شد. ثواب قرائت سوره قیامت امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که بر خواندن سوره قیامت مداومت نماید و به آن عمل کند، خدای عزوجل او را با زیباترین صورت همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله از قبرش بر می انگیزد و به او مژده داده و در صورت او می خندد تا از پل صراط و میزان بگذرد. ثواب قرائت سوره انسان امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره انسان را صبحهای پنج شنبه بخواند، خداوند هشتصد حورالعین بکر و چهارهزار حوالعین شوهردیده به همسری او عطا می نماید و غیر از این ، حوالعین دیگری نیز، و همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. ثواب قرائت سوره مرسلات ، نباء و نازعات امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره مرسلات را بخواند، خداوند بین او و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آشنایی ایجاد می نماید. و کسی که هر روز بر قرائت سوره نباء مداومت نماید، یک سال نخواهد گذشت که خاه کعبه را زیارت می نماید؛ انشاءالله . و کسی که سوزه نازعات را تلاوت نماید، مرد، مگر سیراب و برانگیخته نخواهد شد، مگر سیراب و وارد بهشت نخواهد شد، مگر سیراب . ثواب قرائت سوره عبس و تکویر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره عبس و تکویر را قرائت نماید، زیر بال خدا بوده و از خیانت دیگران در امان می باشد، در سایه خداوند و کرامت او بسر می برد و در بهشت او به سر خواهد برد. و این کار برای خداوند بزرگ نیست . انشاءالله . ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همیشه در نمازهای واجب و مستحب سوره های انفطار و انشقاق را بخواند، خداوند بین او و حاجتش فاصله نمی اندازد و مانعی بین او و خدا نخواهد بود. و پیوسته خداوند به او می نگرد و تا از حساب مردم فارغ شود. ثواب قرائت سوره مطفقین امام صادق علیه السلام فرموند: کسی که در نماز واجب سوره مطفقین را بخواند، خداوند در روز قیامت امان از آتش را به او عطا می فرماید، نه آتش ‍ او را می بیند و نه آتش را؛ از پل جهنم عبور نخواهد کرد و در روز قیامت حساب پس نمی دهد. ثواب قرائت سوره بروج امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره بروج را در نمازهای واجب خود بخواند، همانا این سوره پیامبران است ، حشر و جایگاه او با پیامبران ، رسولان و صالحان است . ثواب قرائت سوره طلاق امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب سوره طلاق را بخواند، در روز قیامت در نزد خداوند دارای مقام و منزلتی بوده ، و در بهشت از دوستان پیامبران و دوستان یاران آنها خواهد بود . ثواب قرائت سوره اعلی امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره اعلی را در نمازهای واجب یا مستحب بخواند، در روز قیامت به او می گویند: از هر کدام از درهای بهشت که می خواهی وارد شو. انشاءالله . ثواب قرائت سوره غاشیه امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نماز واجب یا مستحب بر قرائت سوره غایشهمداومت نماید، خداوند در دنیا و آخرت او را با رحمت خود می پوشاند، و در روز قیامت امان ازآتش را به او عطا می نماید. ثواب قرائت سوره فجر امام صادق علیه السلام فرمودند: سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب بخوانید. زیرا همانا این سوره از آن امام حسین علیه السلام است . و کسی که آن را بخواند، در روز قیامت با امام حسین علیه السلام در درجه او در بهشت می باشد. همانا خدای عزوجل عزیز و حکیم است . ثواب قرائت سوره بلد امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب خود سوره بلد را بخواند، در دنیا او را به عنوان یک انسان صالح ، و در آخرت به عنوان کسی که نزد خدا منزلتی دارد؛ خواهند شناخت و در روز قیامت از دوستان پیامبران ، شهدا و صالحان خواهد بود . ثواب قرائت سوره شمس ، لیل ، ضحی ، و شرح امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در شب یا روز سوره لیل ، شمس ، ضحی و شرح را زیاد بخواند، چیزی در کنار او نیست ، مگر این که برای او شهادت می دهد؛ حتی مو، پوست ، خون ، گوشت ، رگها، اعصاب ، استخوانها، و همه ذرات وجودش که بر روی زمین است . پروردگار متعال نیز می فرماید: شهادت شما در مورد بنده ام را پذیرفته و آن را روا گردانیدم . او را به بهشتهایم ببرید تا هر کجا را که می خواهد انتخاب کند و آن جا را بدون منتی از من و تنها از روی لطف و تفضل من ، به او بدهید. و گوارای گوارای او باشد. ثواب قرائت سوره تین امام صادق علیه السلام : فرمود کسی که سوره تین را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، آن قدر از بهشت به او می دهند که راضی شود. ثواب قرائت سوره علق امام صادق علیه السلام : فرمودند کسی که در شب یا روزی سوره علق را تلاوت نماید، آنگاه در همان شب یا روز بمیرد، شهید مرده است ، خداوند او را شهید برمی انگیزد، شهید زنده می نماید و مانند کسی خواهد بود که با رسول خدا صلی الله علیه و آله در راه خدا شمشیر زده باشد. ثواب قرائت سوره قدر امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند، مانند کسی است که در راه خدای عزوجل شمشیر کشیده باشد و کسی که آن را با صدای آهسته بخواند، مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده باشد، و کسی که ده با آن را بخواند، خداوند هزار گناه از گناهان او را پاک می نماید. ثواب قرائت سوره بینه امام باقر علیه السلام فرمودند کسی که سوره بینه را بخواند، از شرک بیزار می باشد؛ وارد دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد شد؛ خدای عزوجل او را مو من بر می انگیزد و در حساب بر او آسان می گیرد. ثواب قرائت سوره زلزله امام صادق علیه السلام فرمودند: از قرائت سوره زلزله دلتنگ نشوید. زیرا همان کسی که در نمازهای مستحب آن را بخوانمد، هیچ گاه خداوند او را گرفتار زلزله نمی گرداند و نه با زلزله و صاعقه و نه با هیچ آفتی از آفات دنیا نمی میرد. و هنگامی که بمیرد، به او دستور می دهند که به بهشت برود. و خدای عزوجل می فرماید: بهشتم را بر تو حلال کردم . در هر کجای آن که می خواهی و دوست داری ، ساکن شو که کسی تو را از آن منع نکرده و دور نمی کند. ثواب قرائت سوره عادیات امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره عاریات را بخواند و بر قرائت آن مداومت نماید، خدای عزوجل در روز قیامت او را به طور مخصوص با امیرالمومنین علیه السلام محشور می نماید و در حریم او و از دوستان او خواهد بود. ثواب قرائت سوره قارعه امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قارعه را زیاد بخواند، خداوند عزوجل او را از فتنه دجال و ایمان به دجال و نیز در روز قیامت از چرکهای جهنم مصون می دارد: انشاءالله . ثواب قرائت سوره تکاثر 1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره تکاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب ، و پاداش صد شهید را برای او می نویسد. و کسی که آن را در نماز مستحب بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهید را برای او می نویسد و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگن با او نماز می خوانند. 2. امام صادق علیه السلام نقل می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که هنگام خواب سوره تکاثر را بخواند، از عذاب قر در امان خواهد بود. ثواب قرائت سوره عصر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای مستحب خود سوره عصر را بخواند، خداوند در روز قیامت او را با چهرهای درخشان ، خندان و خوشحال بر می انگیزد تا وارد بهشت شود. ثواب قرائت سوره همزه امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره همزه را در نمازهای واجبش بخواند، خداوند فقر را از او دور می نماید، رزق را به سوی او می کشاند و مرگ بد را از وی دفع می کند. ثواب قرائت سوره فیل و قریش 1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب خود سوره فیل را بخواند، در روز قیامت هر دشت و کوه و گلی شهادت می دهد که او از نمازگزاران است . و نیز منادی ندا می دهد که درباره بنده ام راست گفتید. شهادت شما را به چه نفع او باشد و چه به ضرر او باشد، پذیرفتم . او را به بهشت ببرید و از او حساب نکشید. زیرا همانا او از کسانی است که آنها عملشان را دوست می دارم . 2. امام علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قریش را زیاد بخواند او را بر مرکبی از مرکبهای بهشت برمی انگیزند تا در روز قیام بر سفره های نور بنشیند. ثواب قرائت سوره ماعون امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ماعون را در نمازهای واجب و نافله بخواند، از کسانی خواهد بود که خداوند نماز و روزه آنها را قبول می کند و از او در مورد کارهایی که در دنیا انجام داده است ، حساب نمی کشد. ثواب قرائت سوره کوثر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره کوثر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند، خداوند در روز قیامت از حوض کوثر به او آب عطا می نماید و مجلس او با رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیر درخت طوبی است . ثواب قرائت سوره کافرون و توحید امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره کافرون و توحید را در یکی از نمازهای واجب خود بخواند، خداوند او، پدر و مادر و فرزندان پدر و مادرش را می آمرزد، اگر بدبخت باشد نام او در دفتر بدبختها پاک شده و در دفتر سعادتمندان ثبت می شود؛ خداوند زندگی سعادتمندانه ای به او ارزانی داشته ؛ او را شهید می میراند و شهید برمی انگیزد. ثواب قرائت سوره نصر امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره نصر را در نماز مستحب یا واجبی بخواند، خداوند او را از قبرش بیرون آورده که امان نامه ای است برای عبور از پل جهنم ، جهنم و صدای جهنم ؛ همه چیزهایی که با او روبرو می شوند، او را مژده داده و از خیرهایی که در انتظار اوست سخن می گویند تا وارد بهشت شود. و به اندازه ای درهای خیر بروی او گشوده می شود که پیش از این به ذهنش نرسیده و آن را آرزو نکرده است . ثواب قرائت سوره مسد امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه سوره مسد را تلاوت کردید، ابولهب را نفرین کنید. زیرا همانا او از کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و آنچه را از جانب خداوند عزوجل بر او وحی شده بود، تکذیب می کرد. ثواب قرائت سوره توحید 1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در یک روز پنج نماز بخواند و سوره توحید در آن قرائت نکند، به او می گویند: ای بنده خدا تو از نمازگزاران نیستی . 2. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید پس از نماز واجب خود سوره توحید را بخواند. کسی که این کار را انجام دهد، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را می آمرزد. 3. امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که به هنگام خواب صد بار سوره توحید ر بخواند، خداوند گناهان پنجاه سال او ر می بخشد. 4. امام باقر علیه السلام از پدرش نقل می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند: نود هزار فرشته که جبرئیل نیز در آن بوده ، آمدند و بر او نماز خواندند. من از جبرییل پرسیدم چرا بر جنازه او نماز خواندید؟ جبرییل گفت : به خاطر این که نشسته و ایستاده ، سوار و پیاده و در حال رفت و بازگشت سوره توحید را می خواند. 5. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به بستر خواب رود و یازده بار سوره توحید را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه های اطرافش حفظ می نماید. 6. راوی می گوید از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که فرمودند: کسی که پس از نماز صبح یازده بار قل هو الله احد بخواند در آن روز گناهی از او سر نمی زند، گر چه شیطان خوار شود یعنی شیطان هر چه تلاش کند، نتواند انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار شود. ثواب قرائت سوره ناس و فلق امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در نماز وتر سوره ناس ، فلق و قل هو الله احد را بخواند، به او می گویند: ای بنده خدا! مژده بده که خداوند وتر تو را قبول کند. ثواب پشیمانی ، توبه و خجالت از گناه راوی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند عزوجل به داوود پیامبر صلی الله علیه و آله وحی کرد: ای داوود! همانا اگر بنده مو من منم گناه کند، آنگاه بازگردد و از آن گناه توبه کند و هنگام یادآوری آن از من خجالت بکشد، حتما او را آمرزیده آن گناه ر از یاد فرشتگان نویسنده گناه برده ، آن گناه را تبدیل به حسنه می نمایم و برای من اهمیت ندارد و من مهربانترین مهربانانم . ماخذ: http://www.tebyan-hamedan.ir/quran/archives/_6_1.php.htm
اسب ( ۱
ديدن اسب در مجموع بسيار نيکو است. معبران اسلامي نوشته اند که ديدن اسب عربي در خواب نشاني است از عزت و جاه و مقام . اگر کسي ببيند که بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به سهولت فرمان مي برد نشان آن است که بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به سهولت کامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفايش الفنون نوشته اسب ولايت و دولت است و در عين حال زن. نفايس الفنون تصريح دارد که اگر کسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبير کرده اند يا کساني که از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند. در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده اي زياد از شما اطاعت و پيروي مي کنند. چنان چه ديديد اسبي در اختيار داريد که فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شما است. در ميان رنگ هاي اسب که مي شناسيم، اسب زرد و سمند چندان نيکو نيست چه اين که بر بيماري دلالت دارد. اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق کاذب است. اسب سفيد شرف و عظمت است. اسب سياه امري است مخاطره آميز و کاري است دشوار که سر راه شما قرار مي گيرد.سوار بودن بر اسب نيکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين که اسب زرد باشد در اين صورت به شما نويد مي دهد که از بيماري شفا مي يابيد. درصورتي که بيمار باشيد. نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنان چه کسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود . معبران ماديان را به زن تعبير کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعي هواي نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و يحتمل کام جويي ممکن تر. باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از آن خانه کسي مي ميرد.
http://www.ayeneh.net/SleepInterpretation/

امدادهای غیبی درزمان ظهور

اگرچه قیام برامور طبیعی وسنت های جاری خداوند است .اما به اقتضای گستردگی ان در کره زمین خداوند برخی نیروهای فوق طبیعی رادراختیارحضرت قرار خواهد دادتا موجبات پیروزی بهترفراهم شود.

فرشتگان: «امام باقرعلیه السلام:فرشتگانی که درجنگ بدر رسول خدا رادرزمین یاری کردند,ازان پس به آسمان نرفتند وپس ازان نیز نخواهند رفت تا آنکه یاری کنندصاحب این امررا وآنان پنج هزارتن هستند.»(تفسیرعیاشی.ج2)

ترس دردل دشمنان: «امام صادق علیه السلام:انقلاب مهدی راسه سپاه یاری می کنند: سپاهی ازفرشتگان. سپاهی ازمومنان.سپاهی ازرعب ووحشت.»

نیروهای طبیعت:مانند بادها,طوفان ها وابرها... «پیامبربه نقل ازخدا درحدیث معراج:..وبادرامسخراومی کنم وگردنکشان سخت را رام او می سازم...»

طی الارض: «امام رضا علیه السلام: اوکسی است که زمین برایش درنوردیده می شود.»(کمال الدین)

میراث های پیامبران: «حضرت علی علیه السلام به نقل ازپیامبر:مهدی ازفرزندان من است ,برای اوغیبت وحیرتی خواهدبود که مردم دران گمراه شوند.اوذخیره پیامبران را می اورد وزمین راپرازعدل وداد می کند.همانگونه که پرازظلم وجور شده باشد.»(کمال الدین)

بعضی میراث ها:پیراهن, عمامه , دزره ,سلاح ,پرچم پیامبراسلام,سنگ,عصای موسی,انگشترسلیمان..این ها نشانه برحق بودن ان حضرت است.

سرانجام: «امام کاظم علیه السلام:واو دوازدهمین امام ما امامان است؛خداوند برای اوهر امر سختی راآسان وهرامردشواری راهموار می کندوگنج های زمین را برایش آشکار می سازدوهربعیدی رابرای وی نزدیک کرده به توسط وی تمامی جباران عنودرانابود می کند وهرشیطان متمردی رابه دست وی هلاک سازد.»(کمال الدین)

خداوندحضرت مهدی ویارانش رامالک شرق وغرب جهان نموده,آیین اسلام راپیروز می گرداند وبدعت ها وباطل ها به دست اوویارانش نابود می کند(تفسیرقمی.ج2)

http://1tarannom.blogfa.com/

گفت‌وگوی مشروح فارس به مناسبت روز بزرگداشت علامه مجلسی
نویسنده «بحار الانوار»، بت‌شکن اصفهان و مرجع تقلید شیعیان هندوستان

خبرگزاری فارس: معاون علمی دانشنامه جهان اسلام، رهبری دینی شیعیان هند، تألیف کتاب «بحارالانوار»، تألیف کتاب‌های دینی به زبان فارسی، تربیت 1000 شاگرد و پایه‌گذاری احیاء شب‌های قدر به صورت همگانی در مساجد را از اقدامات ارزنده علامه مجلسی(ره) دانست.

خبرگزاری فارس: نویسنده «بحار الانوار»، بت‌شکن اصفهان و مرجع تقلید شیعیان هندوستان

تعبیر خواب

مقدمه :

همه ما خواب می‌بینیم، اما اگر در مرحله خواب REM بیدارمان کنند، به ندرت به یاد می‌آوریم که چه خوابی دیده‌ایم. فرضیه‌های بسیاری درباره رویا وجود دارد. زیگموند فروید اعتقاد داشت رویاها بیان کننده ذهن ناخودآگاه ما هستند که غرایز مختلف را آشکار می‌سازند. کارل یونگ یکی از هواخواهان فروید نیز اهمیت زیادی برای معانی رویاها قائل است. اما نمادهایی را که یونگ ترسیم می‌کند، بیشتر به فرضیه خود او یعنی ، کهن الگوهای جهانی و ضمیر ناخودآگاه همگانی ، که اغلب از نوع معنوی و مذهبی هستند، نزدیک است.


تعبیر خواب از دیدگاه زیست شناسی و روانشناسی :
فرانسیس کرک ، یکی از کاشفان DNA ، بر این باور است که خواب دیدن ، راهی برای جداسازی و دور ریختن اطلاعات حسی است که در طول روز دریافت شده‌اند. هنگامی‌که چنین اتفاقی می‌افتد، سیستم عصبی فعال شده و نهایتا منتهی به رویا می‌شود.

رابین رویستون ، روانپزشک ، بیش از 200 شرح رویا و خواب جمع‌آوری کرده است که ظاهرا مشکلات مربوط به سلامتی را بازگو می‌کنند. برای مثال ، مردی خواب دیده بود که دو پلنگ سیاه او را تعقیب می‌کنند و یکی از آنها پنجه‌اش را در پشت او فرو می‌کند. ماهها بعد ، این مرد مبتلا به بیماری خطرناکی شد که ویژگی آن وجود خال سیاهی در همان نقطه پشت است.

به نظر می‌رسد، رویاها گاهی الهامی برای حل خلاقانه مسائل هستند. مثلا ککوله ، کاشف بنزن ، بعد از این که خواب دید دایره‌ای از مارها هر کدام دم مار بعدی را در دهان دارد، موفق به کشف ساختمان شیمیایی بنزن شد که حلقوی است نه خطی. روانشناسان می‌گویند هر خوابی که می‌بینید، معنی پنهانی دارد. در این جا چند تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی می‌آید، که البته فقط نوعی برداشت از خواب است و نمی‌تواند حکمی کلی و قطعی داشته باشید و بیشتر به ارتباط بین اعمال و ذهن انسان بر می‌گردد.


چند تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی :
پله: اگر خواب ببینید که از پله بالا می‌روید، معمولا نشانه آن است که موفقیتی در آینده خواهید داشت. پایین آمدن از پله به این معنی است که از شکست می‌ترسید زیرا اخیرا به نوعی ، خطر کرده‌اید.


ماشین آلات: تقریبا همیشه نماد بدن و بخصوص مغز هستند. اگر خواب ببینید قسمت‌های ماشینی را از یکدیگر باز می‌کنید، نشانه آن است که شما در حال مبارزه با یک ضعف روانی مثل فراموشی هستید. خواب دیدن ماشین روغن‌کاری شده و روان ، بیان کننده میل به سارماندهی بهتر در زندگی است. ماشین آلات زنگ زده و از کار افتاده نشانه بیماری جسمی یا روحی هستند.


مو: موی بلند و باز نشان‌دهنده میل به آزادی بیشتر است. اما اگر خواب ببینید موی خود را کوتاه می‌کنید، معنی‌اش این است که احساس می‌کنید در بخشی از زندگی خود محدود شده‌اید. شانه کردن مو به معنی یافتن راه حل برای مشکلات پیچیده است.


منفذ: اگر خواب ببینید در منفذی گیر افتاده‌اید، معنی‌اش آن است که احساس می‌کنید زندگی‌تان تکراری شده است. سوراخ در لباس ، نشانه موفقیت مالی قریب‌الوقوع است.


مرگ: بندرت درباره مردن است. اگر خواب ببینید که خودتان مرده‌اید، نشانه آن است که می‌خواهید از شر تمام مشکلات دنیا خلاص شوید. مگر اینکه جدتان در گور بی نام و نشانی باشد که در این صورت از شغل یا حادثه‌ای ناخوشایند می‌ترسید. دیدن مرگ شخصی دیگر در خواب ، حاکی از رسیدن خبرهای تعجب برانگیز است و خواب دیدن مراسم عزداری یا تدفین ، پیامی از ضمیر ناخودآگاه‌تان است که باید چیزی را که به خاطرش افسوس می‌خورید، فراموش کنید.


علف و سبزه: منعکس کننده وضعیبت زندگی شماست. علف سبز نشان می‌دهد که همه چیز در وضعیت خوبی است. اما علف زرد رنگ و خشکیده به این معناست که شما خوشبخت نیستید، همنچنین به معنی بیماری نیز برداشت می‌شود.


آتش: اگر خواب ببینید که خانه‌تان آتش گرفته است، بدان معنی است که از کسی بی‌نهایت عصبانی هستید. اما اگر فقط خودتان در آتش باشید، یعنی تحت فشار احساسات غیر قابل کنترل درباره کسی و یا از فقدان او هستید.
دریا: دیدن دریای خالی ، خبر از احساس فقدان رابطه در زندگیتان را می‌دهد و خواب دیدن ساحل ، به معنی آن است که احساس می‌کنید سعادتتان در زندگی در حال از دست

باتشکر از فرزانه (ربابه)دریاباری -http://robabnaz.persianblog.irواکس
واکس کفش را دیدن یا استفاده کردن:به شخص قول لباس های جدید را می دهد


واگن
واگن حمل مسافر دیدن:اشاره به یک آشنایی زودگذر می دهد
دیدن واگن حمل کالا:صاحب رویا چیزی را که بسیار آرزوی داشتن آن را داشت،بدست می آورد


والدین
والدین را در خواب دیدن یا با آنها صحبت کردن:نشاط و خوشبختی می آورد
با والدین نزاع کردن:نشانه فال بد است
والدین را فوت شده دیدن:خبر از اخبار خوشایند در مورد خانواده می دهد


وان حمام
وان حمام را دیدن:نشانه خانه تکانیست،چه در خانه و چه به معنی مترادف آن در زندگی
در یک وان حمام از جنس مرمر حمام کردن:خبر از رویدادی شادی بخش پس از یک بیماری سخت می دهد
در یک وان از جنس روی حمام کردن:صاحب رویا از اوضاع فعلی خود نمی تواند خارج شود
در یک وان از جنس آهن و میناکاری شده حمام کردن:اوضاع فعلی خواب بیننده بهبود می یابد


ورزش
ورزش دیدن:خواب بیننده به پیک نیک می رود
خود ورزش کردن:صاحب رویا بدن خود را خواهد ساخت(با ورزش)


ورشکستگی
ورشکستگی:در خواب نشانگر آن است که شخص موقعیت خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد داد


وزغ
دیدن وزغ:به خواب بیننده قول پول بسیار را می دهد
صدای وزغ را شنیدن:از صاحب رویا تمجید به عمل می آید
در دست گرفتن وزغ:به معنی منفعت است
کشتن وزغ:خواب بینده به خود لطمه می زند
خوردن وزغ:خبر از یک بیماری می دهد


وزنه
دیدن وزنه:اوضاع کاری خواب بیننده بسیار عالی خواهد شد


وزیر
دیدن وزیر یا با او رفت و آمد داشتن:خبر از برآورده شدن یک آرزو می دهد
وزیر بودن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست


وسایل خیاطی
وسایل خیاطی را دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که باید کار یا جریانی را که هنوز انجام نشده است،رو به راه نماید
گم کردن وسایل خیاطی،یا آن را نتوان پیدا کردن:به معنی از دست دادن درآمد می باشد

وصله کردن
چیزی را وصله کردن:به معنی فقر است


وصیت نامه
وصیت نامه:در خواب نشانگر آن است که شخص به سن بالایی خواهد رسید


وضع حمل
در یک وضع حمل خوب شرکت داشتن:نشانه شادی و خوشبختیست
پسری به دنیا آوردن:علامت خوش شانسی در معاملات است
دختری به دنیا آوردن:خبر از تجربه ای دردناک می دهد
در یک وضع حمل بد شرکت داشتن:نشانه درد و فلاکت است
خود وضع حمل کردن:اگر صاحب رویا نوزاد را ببیند،به معنی فایده و از بین رفتن ناراحتی ها و نگرانی هاست
وضع حمل دردناک یا بد خود را دیدن:به معنی بیمار شدن است
نوزاد مرده به دنیا آوردن:علامت بیچارگیست


ویرانه،خرابه
دیدن ویرانه:اشاره به رویدادی دارد،که خاطره های قدیمی را زنده می نماید.تعبیر دیگر این است که خواب بیننده یک یادگاری هدیه می گیرد
در ویرانه ای بودن:برای صاحب رویا یک ماجرای عجیب و غریب اتفاق خواهد افتاد

ویزا
ویزا گرفتن یا از آن استفاده کردن:به معنی یک حالت اضطراریست،که خواب بیننده به راحتی از آن خلاص نخواهد شد

 

نظرات (1) 


 

 

نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳٩۱/۳/۱

ل-م


لاشه،مردار
لاشه یک اسب:نشانه دوران باشکوه و زندگی طولانیست
لاشه یک حیوان دیگر:به معنی درد و ناراحتی و موقعیت های ناپایدار است


لاغر
زن های لاغر دیدن:علامت شانس و موفقیت در دلدادگیست
مردان لاغر دیدن:نشانه چشم اندازی ناخوشایند،جهت برآورده شدن آرزوهای قدیمیست
لاغر بودن یا شدن:صاحب رویا به یک هدف که آرزویش است،می رسد
بیش از حد و غیر طبیعی لاغر بودن:خواب بیننده از هدفش فراتر رفته،و در نتیجه زیان و خسارت خواهد دید
خود را در حال لاغر شدن دیدن:نشانه نامطلوبیست.نزاع،غم و غصه،دوستان حسود از جمله تعابیر آن است
دیگران را در حال لاغر شدن دیدن:صاحب رویا در آینده به ثروت زیادی دست پیدا می کند


لاک
دیدن لاک:خواب بیننده قصد دارد چیزی را تزیین کند
چیزی را با لاک براق کردن:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی ناسپاسی می کند


لاک پشت
لاک پشت دیدن:نشانه یک محافظ یا پشتیبان می باشد
کشتن لاک پشت:صاحب رویا حمایت یک حامی را از دست می دهد
لاک پشت مرده یافتن یا خوردن:خواب بیننده یک حامی را بر اثر اوضاع خارجی از دست می دهدلانه،آشیانه
لانه خال دیدن:یک رابطه دلدادگی که خواب بیننده آرزوی آن را دارد،تحقق نمی یابد؛یا ناآرامی در خانه به وجود می آید
لانه را با تخم یا جوجه دیدن:قول تشکیل یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه،با بزرگتر شدن خانواده را می دهد
خود یک لانه را نابود کردن:صاحب رویابه دلیل اشتباه خود،خانه یا وطنش را از دست می دهد
دیدن لانه ویران شده:به معنی غم و غصه یا نگرانی مربوط به خانه است
لانه یک حیوان خطرناک را دیدن:خواب بیننده با افراد شرور و ناباب سروکار پیدا می کند


لب
لب های شکفته،سرخ رنگ یا خندان دیدن:نشانه دوستی از صمیم قلب،یا شانس در دلدادگیست
لب های رنگ پریده دیدن:یک پیمان دوستی یا تمایل به دلبستگی،به سردی می گراید
لب های به هم فشرده یا گاز گرفته دیدن:صاحب رویا از حسادت،کینه توزی،دشمنی و تنفر دیگران رنج می برد


لباس
لباس جشن خریدن:خوش شانسی میآورد
لباس جشن به تن داشتن:نشانه رضایت است
لباس طلایی بر تن داشتن:صاحب رویا به یک قول مطلوب،اما نه چندان جدی وفا خواهد کرد
لباس طلادوزی شده را دیدن:قول خوشبختی و عزت و احترام را می دهد
لباس طلادوزی شده را مالک بودن:نشانه برد و انجام معاملات پر سود است
لباس طلادوزی شده بر تن داشتن:به معنی روزهای تیره و کار سخت می باشد
لباس زیبا داشتن:صاحب رویا روابط خوبی با دیگران پیدا می کند
لباس گرانبها پوشیدن:خواب بیننده،شخص خوش شانسیست
لباس سفید بر تن داشتن:از صاحب رویا استقبال خوبی به عمل می آید
لباس آبی:شادی می آورد
لباس قرمز:خواب بیننده متکبر خواهد شد
لباس زرد:به معنی دوروییست
لباس سبز:آرزوی شخص برآورده می شود
لباس سیاه:صاحب رویا عزادار خواهد شد
لباس شستن:باید صرفه جو بود
پاره کردن لباس:خواب بیننده تمایل به خشم ناگهانی دارد
لباس کثیف بر تن داشتن:به معنی پیشرفت غیرقابل ملاحظه در کار و تجارت است
سوزاندن لباس:صاحب رویا مورد اهانت قرار گرفته، یا به او تهمت زده می شود


لحاف،پتو
لحاف:در خواب نشانگر آن است که باید حقیقتی را که انسان از آن خجالت می کشد،نهان نماید


لژ
در لژ نشستن:خواب بیننده حسادت دیگران را تحریک می کند


لعل(عقیق سرخ)
لعل:نشانگر آن است که شخص دوران خوشی را تجربه می کند


لک لک
دیدن لک لک:نشانگر باروریست؛رویای آرزو و اشتیاق

لگن خاصره
لگن خاصره را دیدن:صاحب رویا بچه های زیبایی خواهد داشت
لگن خاصره را در حال قوی تر شدن دیدن:اشاره به سلامتی دارد

لگن خاصره شکسته:نشانه غم و اندوه و از دست دادن بچه هاست

لنگ
لنگ بزرگ دیدن:نشانه سخت بیمار شدن خواب بیننده،یا یکی از اطرافیانش می باشد

لنگر
لنگر دیدن:علامت سفری ناخواسته است
لنگر را در حال انداختن دیدن:به معنی کمک و امیدواریست
خود را به لنگر نگه داشتن:روابط خواب بیننده با دیگران بهبود می یابد

لنگیدن
لنگیدن خود یا کسی را دیدن:نشانه پس زدن در معاملات است

لوبیا
لوبیا را به بوته دیدن:صاحب رویا به اهدافش نمی رسد
لوبیا را در حال تخم دادن دیدن:شمبل امیال جنسیست

لوکوموتیو
لوکوموتیو دیدن:صاحب رویا به سفر خواهد رفت.یا مسافرت فرد دیگر برای خواب بیننده مهم به شمار می آید
لوکوموتیوی که دود می کند دیدن:صاحب رویا نقشه های بیش از حد بزرگ می کشد
لوکوموتیو را با دود سفید دیدن:سفر در نظر گرفته شده به خیر خواهد گذشت
لوکوموتیو را با دود سیاه دیدن:نباید انتظار چیز مطلوبی را داشت

لوله
دیدن لوله:به معنی زندگی آرام می باشد
چندین لوله را دیدن:خواب بیننده می تواند به ثروتمند شدن خود امیدوار باشد

لیوان
لیوان بلورین و دسته دار دیدن:خواب بیننده غم بزرگی را تجربه می کند
از لیوان بلورین نوشیدن:به معنی صلح و سادمانیست
لیوان بلورین را به زمین انداختن و شکستن:خبر بدی به دست صاحب رویا خواهد رسید
لیوان خریدن:نشانه ولخرجیست
هدیه دادن لیوان:خواب بیننده نزد فردی،اعتبار و احترام خاصی خواهد یافت
صاحب یک لیوان باارزش بودن:صاحب رویا یک هدیه دریافت می کند
شکستن لیوان:نشانه جداییست
لیوان را شکسته دیدن:به معنی خوش شانسیست
لیوان خالی دیدن:صاحب رویا مهمانی ناخوانده و ناخوشایند خواهد بود
لیوان را با آب پر کردن:به معنی سلامتی کامل است
لیوان پر از آب دیدن:خواب بیننده در یک جمع مورد توجه قرار خواهد گرفت
لیوان را در حال لبریز شدن دیدن:نشانه کشمکش است

از لیوان آب نوشیدن:علامت تندرستیست

http://robabnaz.persianblog.ir/


هاکی روی یخ
هاکی روی یخ،بازی کردن:خواب بیننده دوست دار موضوعاتیست که خیلی سریع خاتمه می یابد
دیگران را در حال بازی روی هاکی روی یخ دیدن:صاحب رویا شخصی تنوع طلب است


هاون
دیدن هاون:اخبار ناخوشایند و ناآرامی را به همراه می آورند
با هاون کار کردن:صاحب رویا دانسته یا نادانسته،خوشبختی یا آسایش دیگری را مختل می کند


هدیه
هدیه دادن:علامت برد است
هدیه گرفتن:به معنی ضرر است


هرم
دیدن هرم:صاحب رویا سعادت را در دوردست یافته،و یک تجلی شگفت آور را تجربه خواهد کرد


هندوستان
به هندوستان سفر کردن:به خواب بیننده یک ارث غیرمنتظره می رسد
مجسمه های هندی را دیدن:صاحب رویا خود را با علم غیب و اسرار پنهانی سرگرم می سازد


هنر
هنر:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا آرزوی رسیدن به هدفی بزرگتر را در زندگی خود دارد


هنرپیشه
هنرپیشه سینما را دیدن:ناامیدی در بدست آوردن چیزی غیرقابل دسترس،نمی گذارد که صاحب رویا متوجه شانس در نزدیکی خود باشد
خود هنرپیشه سینما بودن:نشانه رفت و آمد در بین جمعیست،که شخص از بودن در میان آنها احساس راحتی نمی کند


هواپیما
با هواپیما پرواز کردن:یک نقشه بلندپروازانه به موفقیت نائل نشده،و علاوه بر آن،موجب ضرر و زیان نیز می گردد
هواپیما را در حال سقوط کردن و سوختن،توام با دود سیاه دیدن:نشانه حادثه و مصیبت است
هواپیما را در حال سقوط کردن دیدن:علامتی مطلوب است
هواپیمای شکاری دیدن:صاحب رویا ضربه ای غیرمنتظره از سرنوشت خواهد خورد
تعدادی هواپیمای شکاری دیدن:به طور کلی نشانه ناآرامیست


هیپنوتیزم
کسی را هیپنوتیزم کردن:صاحب رویا نفوذ بسیار قوی در دیگران خواهد داشت
خود هیپنوتیزم شدن:خواب بیننده توسط یک شخص ناشناس،دچار ضرر و زیان بزرگ کاری خواهد شد
در حالت هیپنوتیزم بودن:صاحب رویا نمی داند که چه می کند


هیولا
دیدن هیولا:علامت یک آشنایی مخاطره آمیز است


یتیم
دیدن یتیم:کسی که خواب بیننده به او اعتماد مطلق داشت،بدون اطلاع،وی را ترک می کند
یتیم شدن:صاحب رویا شخصی باوفا را پیدا می کند،که در وقت نیاز می تواند همیشه روی او حساب کند


یخ
در تابستان یخ دیدن:به معنی شروع کاری بی فایده می باشد
بر روی یخ سورتمه سواری کردن:نشانه فریب در دلدادگی و امیدهای عجولانه است
بر روی یخ سر خوردن و به زمین افتادن:خبر از یک حادثه می دهد


یخچال
دیدن یخچال:صاحب رویا از رازی مطلع خواهد شد


یوزپلنگ
یوزپلنگ دیدن:به خواب بیننده در مورد اشخاص ناباب هشدار می دهد
توسط یوزپلنگ تعقیب یا مورد حمله واقع شدن:به خواب بیننده در نتیجه تهمت های خبیثانه،صدمه وارد می شود
کشتن یوزپلنگ:صاحب رویا در کاری،به نحو چشم گیری اعاده حیثیت می نماید

نظرات (2) 


 

 

نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳٩۱/۳/۱

ن-و


ناقص الخلقه
دیدن ناقص الخلقه:نشانه یاس و ناامیدیست
به دنیا آوردن ناقص الخلقه:یاسی که بیم پیش آمدن آن می رفت،دیگر پیش نخواهد آمد


نامزدی
نامزدی خود شخص:یک کار بی مورد به زودی خاتمه می یابد
نامزدی یک شخص ناآشنا را دیدن یا جشن گرفتن:نامزدی یا یک ازدواج،در آینده ای نزدیک در پیش است
نامزدی(در رویای افراد متاهل):باعث به وجود آمدن یک دوستی خوشایند می گردد


نامه
نامه دلدادگی:علامت اخبار نامطلوب است
نامه تسلیت:به معنی اخبار خوب است
نامه عاشقانه گرفتن:نشانه اخبار بد است
نوشتن نامه عاشقانه:صاحب رویا دلداده می باشد


نان
دیدن،خریدن یا خوردن نان:نشانه دوستان باوفاست
پختن نان:سعادت و خوشبختی می آورد
کسی را در حال خوردن نان دیدن،در حالی که خود شخص گرسنه می باشد:دوست خواب بیننده به موقعیتی دست می یابد،که خواب بیننده آن را برای خود آرزو می کرده است
نان بیات و خشک دیدن:صاحب رویا باید در آینده نزدیک مشکلات بزرگی را پشت سر بگذارد
نان تازه و نرم:خبر از ورود میهمانان ناآشنا می دهد


نانوا
دیدن نانوا:نگرانی های شخص کاهش می یابد
در نانوایی بودن:نشانه خوشبختی،رضایت و موفقیت در کار و زندگیست
زن نانوا بودن:علامت سلامتی کامل است
مغازه نانوایی:خبر از سالی سرشار از نعمت و برکت می دهد


ناودان
از ناودان بالا رفتن:خواب بیننده توسط راهی غیرمجاز یا غیرمعمولی به هدفی معین خواهد رسید
هنگام بالا رفتن از ناودان سر خوردن یا سقوط کردن:کاری غیرقانونی و غیر موسوم،با شکست مواجه می شود
بر روی ناودان به پایین سر خوردن:خواب بیننده از موضوعی جنجال آمیز،باروشی غیر معمول رهایی می یابد


نبرد
نبرد را دیدن یا در آن شرکت کردن:در رویای سربازان،نمایانگر اثرات بعدی پیشامدهای جنگ مربوط به خود شخص می باشد؛در غیر این صورت،بیشتر به معنی دشمنی های پنهانی که موجب هیجانات فراوان می شود،می باشد.تعبیر دیگر این سمبل،ایجاد درگیری شدید در خانه است


نجات دادن
کسی را نجات دادن:به خواب بیننده قول ستودن یا پاداش،به خاطر یک فعالیت قابل تقدیر را می دهد
نجات داده شدن:به صاحب رویا در مورد یک خطر تهدیدکننده،مخصوصا حادثه رانندگی هشدار می دهد


نخل
دیدن نخل در هوای آزاد:نشانه برآروده شدن یک آرزوی دیرینه است
دیدن نخل خانگی:شخص از روند روبه رشد جریانی،به شدت ناراضیست


نردبان
نردبان را خوابانده یا کنار دیوار دیدن:به خواب بیننده توصیه می کند،از شانس بدست آمده،حداکثر استفاده را بکند
نردبان را حمل کردن:صاحب رویا دیگری را در یک موقعیت بحرانی یاری می کند،یا به او جهت رسیدن به یک موقعیت کمک خواهد کرد
توسط دیگران نردبان را در حال حمل شدن دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که،دیگران ممکن است شانس او را ضایع نمایند
نردبان را به پنجره تکیه دادن:صاحب رویا مقاصد پنهانی دارد
نردبان را در حالی که به پنجره تکیه داده شده دیدن:خواب بیننده را سرقت یا کلاهبرداری تهدید می کند
از نردبان بالا رفتن:عدم موفقیت در پیش است
از نردبان پایین افتادن:صاحب رویا را از پای درآمدن تهدید می کند
افتادن نردبانی که به پنجره تکیه داده شده را دیدن:خواب بیننده از یک ضرر بزرگ در امان خواهد ماند

نشان،علامت،آرم
نشان دیدن:صاحب رویا هنگام زیرورو کردن مسائل،به طور غیرمنتظره یک یادگار قدیمی را خواد یافت


نطق،سخنرانی
سخنرانی:نشانه ارضا نشدن نیاز خودنمایی شخص است
شنیدن سخنرانی:به صاحب رویا هشدار می دهد که،نباید با پرحرفی دیگران متقاعد شود


نعل
نعل دیدن:صاحب رویا به طور غیرمنتظره مجبور به انجام یک سفر می شود
نعل را پیدا کردن:خواب بیننده موفق به فرار ناسازگاری ها می شود
نعل به اسب زدن:صاحب رویا یک دوران پیری تضمین شده خواهد داشت
نعل را از سم اسب کندن:نشانه آن است که خوشبختی را به زور نمی توان بدست آورد


نفت خام
دیدن نفت خام:خبر از یک زندگی آرام در آینده نزدیک می دهد
با نفت خام کار کردن:صاحب رویا یک مانع مزاحم را از سر راه برخواهد داشت
نوشیدن نفت خام:شخص با تمامی لطفی که به کسی دارد از او متنفر می شود
نفت را با شعله بدون دود در حال سوختن دیدن:به معنی هدیه ای پرارزش،یا کمک های مالی دیگر است،که بر اثر این هدایا و کمک ها،زندگی شخص از آن به بعد در یک مسیر آرام و بدون دلواپسی قرار می گیرد
نفت را با دود زیاد در حال سوختن دیدن:آرامش و راحتی شخص در نتیجه یک رخداد خاص،مختل خواهد شد
نفت خریدن:به معنی منفعت و برد در زندگیست


نقشه جغرافیا
نقشه جغرافیایی دیدن یا بررسی کردن آن:نشانه یک سفر یا نقشه های غیرمعمول است
نقشه جغرافیایی را با جزئیات واضح دیدن:سفر یا نقشه های صاحب رویا با موانع و مشکلات فراوان رو به رو خواهد شدنقاش
نقاش:در خواب نشانگر اشتیاق و آرزوی شخص برای یک زندگی جدید دیگر است
نقاش را هنگام کار دیدن:در کل،به معنی سعادت و خوشبختی بوده و قول یک زندگی طولانی را می دهد


نمایشگاه
در یک نمایشگاه شرکت کردن:به خواب بیننده قول روابط جدیدی را که منفعت آور می باشد،می دهد
در نمایشگاه مستقر در یک مکان مقدس شرکت کردن:به معنی آزمایش و امتحان است


نور
دیدن نور:نشانه دوستان است
دیدن نور در دوردست:به معنی در پیش بودن شادیست
رقص نور:صاحب رویا بر دیگران ارجح است


نوزاد
دیدن نوزاد:در حالت کلی،علامتی مطلوب است
به دنیا آوردن نوزاد:منابع درآمد جدیدی برای صاحب رویا ایجاد می شود
نوزاد را هنگام تولد دیدن:برای مرد به معنی جدایی از همسرش می باشد؛برای فقرا نشانه ای مطلوب؛برای تجار و ثروتمندان،نشانه ای ناخوشایند و برای مسافران بازگشت به زادگاه است
نوزاد را هنگام شیر خوردن دیدن:به معنی سعادت برای مادر طفل است
نوزااد را هنگام خواب دیدن:قول یک آینده خوب را می دهد
نوزاد را هنگام بازی دیدن:نشانه شادیست
نوزاد را بیمار یا در حال افتادن دیدن یا گریه او را شنیدن:علامت تنزل معاملات تجاریست
دیدن نوزاد لاغر:اشاره به دوران ناخوشایند دارد
دیدن نوزاد چاق:باید انتظار دوران خوبی را داشت
نوزاد را در حال مرگ دیدن:به معنی یک موفقیت غیرمترقبه است
کشتن نوزاد:صاحب رویا به خود لطمه ای بزرگ وارد می سازد


نوشت افزار
دیدن نوشت افزار:خواب بیننده به یاد به اتمام رساندن یک نامه مهم خواهد افتاد
در نوشت افزار جوهر نیافتن:صاحب رویا باید تاوان فراموشکاری خود را بپردازد


نام گذاری
نام گذاردن روی نوزاد:اشاره به تغییر و تحول در زندگی دارد


نوشیدن
از لیوان یا جام نوشیدن:نشانه بهبودی یا رفاه می باشد
از قابلمه نوشیدن:علامت فقر است


نهنگ
دیدن نهنگ:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی،بیهوده ترسیده یا فکر می کند


نی
دیدن نی:به خواب بیننده در مورد دودلی و ضعف در تصمیم گیری هشدار می دهد
نی زدن:علامت یک سانحه است


نیزه
دیدن نیزه:صاحب رویا درگیر یک نزاع خواهد شد

حمل کردن نیزه یا با آن کار کردن:خواب بیننده خود دلیل یک کشمکش می باشد و یا انگیزه آن را بوجود می آورد

http://robabnaz.persianblog.ir/کادو،هدیه
کادو گرفتن:نشانه سرمایه گذاری خوب است
کادو دادن:خواب بیننده دچار بی اعتباری خواهد شد


کارت پستال
کارت پستال نوشتن یا فرستادن:خواب بیننده مجبور به متقبل شدن مسئولیتی نامطلوب می باشد
کارت پستال گرفتن:صاحب رویا به یک امید واهی دل می بندد


کارخانه
دیدن کارخانه:به معنی معاملات پرمنفعت است
مالک کارخانه بودن:صاحب رویا پول فراوانی را بدون استفاده خرج خواهد کرد
در کارخانه کار کردن:خبر از رضایت در شغل را می دهد
دودکش کارخانه:نشانه نیاز شدید جنسیست


کاغذ
کاغذ بریدن:به معنی جدایی می باشد
کاغذ را به صورت بند یا رل دیدن:در آینده نزدیک،نوشته ای مهم،یک نقش اساسی بازی می کند
بر روی کاغذ نوشتن یا نقاشی کردن:صاحب رویا کاری انجام می دهد که باطنا او را به خود مشغول خواهد ساخت


کاکتوس
آب دادن کاکتوس:به معنی محبت کردن به دوستانیست،که ارزش آن را ندارند
داشتن کاکتوس در کنار پنجره:خواب بیننده شخصی خرده گیر می باشد
کاکتوس بزرگ در باغچه داشتن:درباره صاحب رویا حرف های بسیار بدی زده می شود


کالسکه
کالسکه دیدن یا سوار آن بودن:به معنی عزت و ثروت است
از کالسکه پیاده شدن:نشانه از دست دادن مال و ثروت است


کامیون
دیدن کامیون:خواب بیننده صاحب کالا خواهد شد


کبوتر
صدای کبوتر را شنیدن:به صاحب رویا پند خوبی داده می شود،که باید حتما از آن پیروی کند.تعبیر دیگر این سمبل اتحاد دو یار عاشق می باشد


کتاب
دیدن یا خواندن کتاب:شخص یک آشنایی باارزش و دائمی انجام می دهد
کتاب نوشتن:نشانه نارضایتی در زندگی شغلیست
کتاب را جدی خواندن:علامت احترام و داناییست
کتاب خریدن:صاحب رویا به خود و دیگران بهره می رساند


کچلی
کچلی داشتن:به معنی ثروت است
کچلی را در کودکان دیدن:نشانه سلامتیست


کراوات
کراوات هدیه گرفتن:خواب بیننده دوستی وفادار می یابد
کراوات جدید بستن:صاحب رویا قصد دارد با ظاهر خود بر کسی اثر گذارد.اما این شخص تنها به باطن انسان ها ارزش می دهد
کراوات قدیمی و پاره بر گردن داشتن:خواب بیننده با مشکلات بزرگتری رو به رو می شود،که زندگی روزمره و را تحت تاثیر قرار می دهد


کرست
کرست بر تن داشتن:به معنی تلاش های بیهوده است
کرست را از تن درآوردن:به معنی رهایی از رنج و ناراحتیست


کرکس،لاشخور
کرکس دیدن:خواب بیننده به یک بیماری سخت دچار می شود
کرکس را در حال پرواز دیدن:حق کسی پایمال می شود
کرکس را شکار کردن:به معنی غلبه بر دشمن است


کرم
کرم دیدن:کسی خواسته یا ناخواسته خواب بیننده را خواهد آزرد


کره زمین
دیدن کره زمین:خبر از ازدواجی سعادتمندانه در آینده نزدیک می دهد؛چنانچه شخص متاهل باشد،شفری روحبخش در انتظار اوست
در فضای درخشان و زیبا غوطه ور بودن:به خواب بیننده توصیه می کند مراقب سلامتی اش باشد


کسوف
کسوف:در خواب نشانگر رویدادهای نامطلوبی در آینده است،که ممکن است خسارت های فراوانی به بار بیاورد


کشف
کشف کردن:خواب بیننده از مطالب جدید زیادی اطلاع پیدا خواهد کرد.تعبیر دیگر این سمبلبر آن است که شخص بیش از حد به تقدیر تکیه کرده،و بر روی کار با هدف حساب نمی کند


کشیدن
کشیدن دندان:خبراز خرج و نگرانی زیاد می دهد
کشیدن اتومبیل یا گاری:خبر از کاری پر زحمت می دهد،که پاداش کمی به آن داده می شود


کفش
کفش دیدن:صاحب رویا در آینده نزدیک دوندگی بسیار خواهد داشت
کفش های جدید و راحت به پا کردن و راه رفتن:قول یک حرکت موفقیت آمیز را می دهد
کفش های مندرس به پا کردن و راه رفتن:نشانه یک اقدام ناموفق است
کفش خیلی تنگ به پا کردن:اشاره به یک اقدام پر زحمت یا سخت دارد
کفش گم شده را پیدا کردن:صاحب رویا اقدام به آشنایی با کسی خواهد کرد
کفش گم شده سالم و بدون نقص باشد:از یک آشنایی دوستی یا شراکت خوبی به وجود می آید
اگر کفش گم شده کهنه و مندرس باشد:خواب بیننده لذت کمی از یک آشنایی خواهد برد
کفش خریدن:به صاحب رویا وعده هایی داده می شود


کلاغ
کلاغ دیدن:خواب بیننده از طرف دزدان یا اختلاس تهدید می شود
چندین کلاغ دیدن:خبر از یک حادثه می دهد
به وسیله کلاغ های در حال پرواز احاطه شدن،یا کلاغ ها را در حالی که روی سر کسی می نشیند،دیدن:نشانه خطر مرگ است
کلاغ ها را ترساندن:اگر صاحب رویا چشمانش را باز نگه دارد،می تواند از یک خطر به موقع،جلوگیری کند
فریاد کلاغ را شنیدن:خبر از اخبار ناخوشایند می دهد


کلاه گیس
کلاه گیس دیدن:به خواب بیننده اخطار می دهد که نباید فریب دیگران را بخورد
خود کلاه گیس بر سر داشتن:صاحب رویا دچار احساس حقارت می شود


کلبه
کلبه دیدن:به معنی صبر داشتن به هنگام مشکلات است
ضمن گردش،به کلبه ای رفتن:صاحب رویا دنبال حامی و پشتیبان است
در کلبه زندگی کردن:به معنی کار سخت است


کلنگ
دیدن کلنگ:به معنی سانحه است
با کلنگ کار کردن:نشانه پیشرفت خوب در کار است


کلید
دیدن کلید:به معنی یک راز است
گم کردن کلید:خواب بیننده از مساله ای که علاقه فراوانی به دانستن آن دارد،اطلاع خواهد یافت
کلید جاگذاشته یا گم ده را پیدا کردن:احتیاط!نقشه ها یا مقاصد بر اثر بی عرضگی و خامی از دست نرود
کلید جاگذشته یا گم شده را نتوان پیدا کردن:نشانه به شکست منتهی شدن مقاصد پنهانیست


کمربند
کمربند قدیمی دیدن:نشانه تلاش بی ثمر است
کمربند طلایی دیدن:قول موفقیت می دهد
کمربند صدمه خوردن دیدن:خبر از دردسر و مصیبت می دهد
پیدا کردن کمربند:خواب بیننده اعتماد کسی را به خود جلب خواهد کرد
کمربند به کمر داشتن:خبر از یک رابطه در آینده نزدیک می دهد
گم کردن کمربند:نشانه سهل انگاری در یک برنامه از پیش طراحی شده است


کوپن
دیدن کوپن:صاحب رویا خیلی سریع به پول خواهد رسید


کوزه
کوزه دیدن:نشانه اشک است
کوزه خالی را حمل کردن:صاحب رویا توسط دوستش ترک می شود
کوزه پر را حمل کردن:خواب بیننده شادی فراوانی را تجربه می کند
شکستن کوزه:نشانه درگیری در زندگی زناشویی می باشد


کوه آتشفشان
دیدن کوه آتشفشان:خواب بیننده در کاری با رفتارش باعث ایجاد جنجال می شود


کیف پول
گم کردن کیف پول:یک راز پنهانی شخص برملا می شود
پیدا کردن کیف پول:شخص خود را پشت راز دیگری پنهان می کند
پیدا کرن کیف با پول:خواب بیننده میل دارد بدون تلاش،به پول برسد.چیزی که غیرممکن است
کیف پول را دزدیدن:به صاحب رویا در مورد یکی از اطرافیانش،که نسبت به او سوءنیت دارد هشدار می دهد


گاو صندوق
گاو صندوق را خالی دیدن:خبر از زیان و عدم موفقیت شغلی می دهد
گاو صندوق را پر دیدن:نشانه موفقیت فراوان است


گاو
دیدن گاو ماده:علامت سعادت و شانس فراوان است
دوشیدن گاو ماده:خواب بیننده،بدون سختی زیاد پول فراوانی بدست می آورد
توسط گاو ماده تعقیب شدن:به صاحب رویا در مورد دشمنی که در مواقع حماقت،بسیار خطرناک می شود هشدار می دهد
دیدن گاو ماده مرده:شخص در کار و تجارت ضرر فراوان می کند
طویله گاو را دیدن:به معنی شفا یافتن از یک بیماری مهلک می باشد


گدایی کردن
گدایی کردن را دیدن:صاحب رویا چیزی را جبران خواهد کرد
خود گدایی کردن:صاحب رویا از چیزی انتقام خواهد گرفت


گربه
دیدن گربه:در هر ارتباطی که باشد علامتی ناخوشایند است.در وهله اول،دورویی دوستان و آشنایان؛و دوم یاس و ناامیدی در زندگی زناشویی و دلبستگی عاطفیست
توسط گربه خراشیده یا گاز گرفته شدن:خواب بیننده دشمنان خطرناکی دارد
اگر گربه خود را به شخص بمالد:صاحب رویا بر اثر چاپلوسی فریب داده می شود،تا از او سوءاستفاده شود
گربه را با بچه هایش دیدن:به معنی ناراحتی و دلخوریست
صدای گربه یا فریاد آن را شنیدن:صاحب رویا داخل غیبت و یاوه گویی می شود


گرگ
دیدن گرگ:خواب بیننده نباید یکی از آشنایانش را در ردیف دشمنان خود قرار دهد،زیرا او دشمن بی رحمیست
مورد حمله گرگ واقع شدن:یک فرد آشنا،برای صاحب رویا در انجام کاری مشکل ایجاد می کند


گریه کردن
گریه کردن:در خواب نشانگر خنده در هنگام بیداریست


گل و لای
دیدن گل یا در آن افتادن:به معنی ثروت است
دیدن گل و لای:به صاحب رویا در مورد رفتار بی نزاکت هشدار می دهد
در گل و لای راه رفتن:خواب بیننده شهرت و اعتبارش را به خاطر رفتاری بی ادبانه از دست می دهد


گلوله
دیدن گلوله:نشانگر این است کهخواب بیننده از خطری رهایی خواهد یافت


گیوتین
دیدن گیوتین:صاحب رویا حکم نابودی خود را توسط دادگاه خواهد شنید؛اما اوضاع به سرعت بهبود می یابد
خود را زیر گیوتین دیدن:خواب بیننده منتظر یک تصمیم است،اما مطمئن نیست این تصمیم به نفع اوست یا به ضررش
در مراسم اعدام با گیوتین شرکت داشتن:خواب بیننده شاهد یک حادثه خواهد بود

http://robabnaz.persianblog.ir/فاضلاب
فاضلاب کثیف و چرب:معنی ناخوشایندی دارد.رویاهای آب کدر تعبیر خوبی ندارد
فاضلاب تمیز و زلال:معنی بهتری دارد


فانوس
فانوس را در حال روشن کردن،خاموش کردن و شکستن دیدن:تعبیر آن مانند چراغ می باشد.رجوع کنید به چراغ
حمل کردن فانوس:اگر فانوس روشن و واضح باشد،صاحب رویا رد یک راز را خواهد یافت؛و چنانچه نور فانوس غیر واضح و سوسو زنان باشد،خواب بیننده در کاری اشتباه خواهد کرد


فرشته،پری
دیدن فرشته:در هر ارتباطی که باشد،نشانه اش مطلوب محسوب میشود
با فرشته صحبت کردن:خبر از نامزدی یا ازدواج در آینده نه چندان دور می دهد
خود را به عنوان فرشته دیدن:صاحب رویا عشق و دوستی بدست می آورد
توسط فرشتگان احاطه شدن:خواب بیننده به یک آرامش مطلوب روحی دست می یابد


فرش،قالی
فرش دیدن:به معنی نگرانی و دلواپسی یا ناراحتی در زندگی زناشویی می باشد
تکاندن یا تمیز کردن فرش:خبر از یک مهمان مزاحم می دهد


فروشگاه
فروشگاه را دیدن یا در آن بودن:پذیرش یک تصمیم برای خواب بیننده بسیار دشوار خواهد بود


فشار ادرار
ادرار کردن:خواب بیننده شخص موفقی خواهد بود


فقیر
فقیر بودن:به معنی تجربه کردن فریب هاست
فقیر و در عین حال نیکوکار و متدین بودن:نشانه خوشبختی و وجدانی آسوده است


فنجان
فنجان را دیدن یا از آن نوشیدن:خبر از دیدار با یک دوست می دهد
شکستن فنجان:دیدار یک دوست قدیمی،منافع بی شماری در بر خواهد داشت


فندک
فندک:در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده از دست ماجرایی راحت خواهد شد


فواره
دیدن فواره:به معنی سرگرمی های گران قیمت است
به وسیله یک فواره خیس شدن:یک سرگرمی با یک سازگاری نامطلوب،خاتمه خواهد یافت


فوتبال
فوتبال بازی کردن:صاحب رویا در کار خود اهمال می کند
به بازی فوتبال نگاه کردن:نشانه شرکت خواب بیننده در یک مراسم ورزشی خواهد بود


فیلسوف
فیلسوف:صاحب رویا باید از اندیشه بیهوده صرف نظر کند


فیلم
دیدن فیلم:خبر از بی حوصلگی می دهد
خود در یک فیلم بازی کردن:خواب بیننده با شخصی برجسته آشنا خواهد شد،که در آینده بسیار مدیون او می شود
فیلم ساختن:صاحب رویا بسیار عالی پیشرفت می کند
قیچی
دیدن قیچی:نشانه جداییست که مسبب آن یک زن می باشد
قیچی کردن:خواب بیننده رابطه عاطفی خود را با دوستش قطع خواهد کرد


قیر
دیدن قیر:کسی که خواب بیننده برای آسایش او بسیار ارزش قائل می باشد،به خواب بیننده تهمت می زند
خود را با قیر کثیف کردن یا کثیف شدن:کسی به موفقیت و منفعت صاحب رویا حسادت خواهد کرد و یا خبر از یک رابطه ناخوشایند می دهد

دیگران را با قیر کثیف شده دیدن:دیگران از دسترنج خواب بیننده استفاده خواهند کرد

http://robabnaz.persianblog.ir/


ماتم،عزا ماتم:در خواب نشانگر ناراحتی کوتاه مدت است مادر مادر را مرده دیدن:به صاحب رویا در مورد لاقیدی و بی ملاحظگی هشدار می دهد مادر را زنده دیدن:خبر از یک رویداد خوشاید می دهد مادر را در حالی که نگران فرزندانش است،دیدن:این خطر وجود دارد که صاحب رویا به خاطر سانحه ای که در مورد کس دیگری اتفاق افتاده،آسیب ببیند مادر را در حالی که شاد و با محبت مراقب فرزندانش است دیدن:خواب بیننده از شانس کس دیگری سود می برد مادر را در حالی که هنوز زنده است گم کردن:صاحب رویا دچار عذاب وجدان خواهد شد مار مار دیدن:به صاحب رویا در مقابل دسیسه های یک شخص هشدار می دهد به وسیله مار گزیده شدن:خواب بیننده بر اثر دسیسه های خیانت آمیز و اعمال مکارانه یک شخص،ددردسر خواهد شد ماساژ دیگران را در حالی که ماساژ داده می شوند،دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد،به راهی که از آن منحرف گشته،دوباره بازگردد خود دیگران را ماساژ دادن:صاحب رویا چیزی را اصلاح خواهد کرد خود ماساژ داده شدن:به معنی اختلالات روحی و جسمی بر اثر نوعی بی نظمی می باشد ماسک،نقاب ماسک دیدن:به خواب بیننده در مورد یک دوست ناباب یا یک توطئه هشدار می دهد.تعبیر دیگر این سمبل،اخطار در این مورد است که صاحب رویا باید جلوی زبان خود را گرفته و همه چیز را به همه کس نگوید با ماسک در جشن شرکت کردن:صاحب رویا با یک انسان و احساساتش بازی می کند،یا خود آلت دست دیگران قرار می گیرد خود یک نقاب به صورت داشتن:صاحب رویا در زندگی اش یک هنرپیشه فوق العاده است،چه در کارهای زشت و چه در کارهای خوب ماشین تحریر دیدن ماشین تحریر دیدن:صاحب رویا دارای عقاید قدیمیست با ماشین تحریر نوشتن:نوید موفقیت در کارهای جدید را می دهد مادر زن و... مادر زن یا پدر زن،مادر شوهر یا پدر شوهر دیدن:به معنی نزاع می باشد مانکن مدل مانکن دیدن(در رویای مردان):صاحب رویا در جست و جوی یک ماجرای دلدادگی می گردد؛اما باید در این مورد احتیاط کند،چون ممکن است برایش گران تمام شود مدل مانکن دیدن(در رویای زنان):خواب بیننده لباس نو و قشنگ می گیرد ماه ماه را دیدن:نشانه تغییر و تحول در خواب بیننده است ماه صاف و روشن را دیدن:علامت شانس و برد متغیر است ماه را از داخل حیاط دیدن:خواب بیننده با شخصی آشنا می شود که نسبت به او سوء نیت دارد ماه را در حال پنهان شدن در پشت ابرها دیدن:ساعت گرفته ای در پیش است ماه را در حالی که سریع به همه طرف حرکت کرده یا سقوط می کند،دیدن:خبر از خطر بزرگی می دهد که خواب بیننده دچار آن می شود ماه،کامل و واضح و روشن باشد:نشانه تجلیل عالی یا گرفتن نشان یا رسیدن به یک هدف مورد نظر می باشد ماه کامل را از داخل حیاط دیدن:علامت لطمه خوردن به اعتبار شخص،یا بر باد رفتن امید و آرزوهای وی می باشد ماه را در حال کامل شدن،واضح و صاف دیدن:قول پایان موفقیت آمیز یک شروع را می دهد ماه را در حال کوچک شدن،واضح و صاف از داخل حیاط دیدن:خبر از عدم موفقیت در یک کار یا یک آغاز،بدون اینکه صاحب رویا ضززیببینده،می دهد ماه را در حالی که در آب منعکس شده دیدن:اگر آب آرام و زلال باشد،قول سفری زیبا،یا موفقیت و منفعت فراوان توسط سفر فرد دیگری را می دهد.اگر آب متحرک باشد،نشانه بدبیاری و رویدادی ناگوار در سفر،یا رویداد ناگوار در ارتباط با سفر کس دیگری می باشد ماهی ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست ماهی فروش:نشانه فایده کلان است بازار ماهی:به معنی موفقیت است حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست خوردن ماهی خشک شده:به معنی بیماریست ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن:خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است ماهیان بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است ماهی تابه ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد مامور دیدن مامور:در کل،معنی خوبی ندارد به یک مامور پول دادن:نشانه زیان است با یک مامور نزاع کردن:علامت ناراحتی های بسیار به دلیل یک مناقشه است ماموریت ماموریت گرفتن:نشانه رسیدن نامه ای ناخوشایند می باشد ماموریت دادن:صاحب رویا خود را از چشم دیگران می اندازد مبارزه،نبرد مبارزه را دیدن یا تجربه کردن:خبر از دشمنی ها،نفرت و حسادت می دهد در میدان جنگ مبارزه کردن:صاحب رویا خود را از یک فاجعه نجات می دهد میدان نبرد را دیدن:اشاره به آماده ساختن خود برای یک کار مشکل دارد بازی نبرد را تماشا کردن:شخص در ناراحتی های دیگران شادی می کند مبل،صندلی راحتی مبل:در خواب نشانگر یک بیماری دراز مدت است مترجم بودن مترجم بودن:برای خواب بیننده مهمان خواهد آمد مترسک مترسک دیدن:اگر صاحب رویا کمی بیشتر دقت کند،آنقدرها هم که فکر می کنر،غیرقابل تحمل نمی باشد مترو مترو دیدن یا سوار آن شدن:خواب بیننده در انجام کاری،به نتیجه کاملا متفاوتی نسبت به آتچه که فکر می کرد یا آرزو داشت،خواهد رسد متکا،بالش متکا خریدن:صاحب رویا احساس خستگی می کند و اشتیاق به تن پروری دارد بر روی متکا دراز کشیدن:قول کمک در وضعیت سخت را می دهد مته مته دیدن:علامت یک بیماری طولانیست با مته کار کردن:نشانه کار سختیست،که فایده ای در بر ندارد با مته سوراخی در زمین ایجاد کردن:خبر از فوت یکی از بستگان،دوستان یا اشخاص نزدیک می دهد مجمع،جلسه مجمع تشکیل دادن یا در آن شرکت کردن:خبر از کشمکش های ناخوشایند در جمع آشنایان می دهد محاکمه،دادخواهی کسی را به دادگاه کشاندن:آرزویی پس از یک مبارزه سخت و مشکلات فراوان برآورده می شود توسط کسی به دادگاه کشیده شدن،یا از او شکایت شود:خواب بیننده به خاطر رفتار خودپسندانه خود،زیان و لطمه خواهد دید محاکمه را بردن:چیزی بر خلاف انتطار صاحب رویا اتفاق می افتد محاکمه را باختن:به خواب بیننده اخطار می دهد،که با مخالف یا دشمن خود آشتی کند محراب دیدن محراب:برای افراد مجرد،نشانه زندگی زناشویی سعادتمندانه در آینده است؛و برای متاهلان،علامت طلاق است تزئین کردن محراب:به معنی شادی و خوشبختیست در کنار یک محراب دعا کردن:نشانه برآورده شدن آرزوهای دیرینه است محصول نگهداری محصول:به معنی پاداش تلاش است جمع کردن محصول:قول میراث می دهد محصول خوب:نشانه برآورده شدن آرزوهایی در آینده ای نزدیک است محصول بد:به معنی عدم موفقیت می باشد مخروبه،ویرانه مخروبه دیدن:قول خوب انجام شدن کاری را می دهد مدال مدال دیدن یا گرفتن آن:شخصی باوفا در نزدیکی خواب بیننده زندگی می کند دادن یا گم کردن آن:نشانه از دست دادن یک یار وفادار است مد دریا جزر و مد دیدن:نشانه خوشبختی و شانس متغیر خواب بیننده است مدرسه دیدن مدرسه:شخص در شرف تکرار یک حماقت است،و باید از تجربیات خود استفاده کتد مدیر کل مدرسه را دیدن:به خواب بیننده قول ترفیع رتبه ی بسیار سریع را می دهد خود مدیر بودن:به معنی درآمد عالیست با مدیر کل رابطه شغلی داشتن:صاحب رویا در یک کنفرانس بسیار مهم شرکت می کند مراسم تدفین مراسم تدفین خود را دیدن:به طور کلی نشانه خوبیست مراسم تدفین افراد ناآشنا را دیدن:به معنی میراث است مراسم تدفین یک شخصیت برجسته را دیدن:خبر از تغییر و تحولات کلی می دهد در مراسم تدفین یک شخص ناآشنا شرکت کردن:دوستی دچار سانحه خواهد شد مرخصی مرخصی گرفتن:صاحب رویا در یک سرگرمی که علاقه فراوانی نیز به آن دارد،نمی تواند شرکت کند مرد مرد را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:چنانچه پیرمرد باشد،صاحب رویا نصیحتی باارزش دریافت می کند؛و چنانچه مردی جوان باشد،خواب بیننده ناآرام یا دچار بی قراری می شود دختر جوانی که شوهر کرده است:آن دختر باید بسیار صبر کند نا در واقعیت چنین اتفاقی بیفتد زنی که از دست یک مرد کتک بخورد:آن مرد شیفته و دلداده آن زن می باشد مرد چاق:خواب بیننده همه آرزوهای یک زن را از چشمانش می خواند مرداب در مرداب گیر کردن:آینده شخص سرشار از نگرانی و دلواپسیست مردگان دیدن مردگان:در بسیاری موارد نشانه کمک یا نجاتی غیرمنتظره از یک موقعیت سخت می باشد.تعبیر دیگر آن،رسیدن خبری خوش به دست خواب بیننده و بر آورده شدن یک آرزوی قدیمی می باشد مردم مردم در حالی که به سوی خواب بیننده می آیند:نشانه بدگوییست مردم را با لباس سیاه دیدن:شخص دچار یک سانحه خواهد شد مردن خود را مرده دیدن:نشانه سعادت و خوشبختیست مردود شدن مردود شدن در خواب در شرایطی که اگر خواب بیننده در واقعیت امتحانی پیش رو داشته باشد:صاحب رویا در این امتحان قبول خواهد شد در سایر موقعیت ها مردود شدن:نشانه موفقیت است مرغ شب،بوف مرغ شب را دیدن:به صاحب رویا یک نصیحت عالمانه می شود،که باید از آن پیروی کند صدای مرغ شب را شنیدن:به معنی سخت بیمار شدن،یا مرگ یکی از نزدیکان می باشد مرگ مرگ را به عنوان اسکلت با داس دیدن:خبر از رهایی یافتن از یک وضعیت سخت را می دهد مرگ ظاهری را در دیگران دیدن:هشدار در این مورد که سکوت نشانه فراموشی او نمی باشد خود دچار مرگ ظاهری شدن:دورانی ناآرام در پیش است مزرعه مزرعه را کاشتن:به معنی جنگ و فلاکت است مزرعه را سرسبز دیدن:علامت درآمد خوب برای صاحب رویاست مزرعه گندم دیدن:خواب بیننده به اوج خوشبختی خواهد رسید مسابقه دو مسابقه دو دیدن:صاحب رویا به یک هدف معین خواهد رسید در مسابقه دو شرکت کردن:آینده نشان می دهد که به هر چیزی که برای آن تلاش شود،نمی توان رسید مسافر،زائر مسافر دیدن:صاحب رویا به سفر خواهد رفت،یا یک مهمان خارجی برای او می آید به یک مسافر شاد و بانشاط برخورد کردن:استراحت و شادی می آورد به یک مسافر فقیر برخورد کردن:یاس و ناامیدی می آورد؛زیرا خواب بیننده در راهی که انتخاب کرده است،دیگر پیشرفت نمی کند.با این حال این امید وجود دارد که توسط یک بیراهه به هدفش برسد مستراح مستراح دیدن:باید انتظار ناراحتی های متعددی را داشت مستراح را با ضایعات انسانی دیدن:معنی خوبی دارد مستراح ساده:صاحب رویا باید از دوستان ناباب پرهیز کند مسخره کردن مسخره کردن:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا عقب نشینی را تجربه می کند مسکن،محل سکونت در محل سکونت خود بودن،یا آن را دیدن:خواب بیننده در منزل کسی احساس راحتی خواهد کرد محل سکونت ناشناس دیدن،یا در آن بودن:روزهای ناخوشایندی به استقبال صاحب رویا می آیند اجاره کردن محل سکونت:نشانه بهبود اوضاع صاحب رویاست مسلسل مسلسل را دیدن یا صدای آن را شنیدن:در جمع دوستان و آشنایان،کسی دچار عذاب وجدان است خود با یک مسلسل شلیک کردن:صاحب رویا می خواهد خود را از یک فشار درونی یا عذاب وجدان رهایی بخشد مشعل مشعل دیدن:خواب بیننده از رازی مطلع می شود مسعل حمل کردن:صاحب رویا مورد علاقه دیگران است روشن دیدن مشعل:شخص مساله ای مبهم را روشن می سازد خاموش کردن مشعل:بر هم خوردن یک رابطه ناخوشایند را در پی دارد مشعل های خاموش دیدن:نشانه امیدهای غیرقابل دسترسی و آرزوهای غیرقابل تحقق است رقص سرخپوستی با مشعل دیدن:خواب بیننده در خارج از کشور خود،شانس بسیاری خواهد داشت مشعل های روشن را در روز دیدن:صاحب رویا پیزی را بدست می آورد،که تاکنون از آن صرف نظر کرده بود مشعل های روشن را در حال سقوط از آسمان دیدن:خبرهای ناگواری به شخص می رسد مضیقه،تنگدستی مضیقه:در خواب نشانه غلبه صاحب رویا بر تمام دشمنانش است.او با وجود تمامی موانع به هدف زندگی اش نزدیکتر خواهد شد معجزه معجزه دیدن:صاحب رویا از رفتار یکی از دوستانش بسیار تعجب می کند معده کار معده را مختل کردن:صاحب رویا نباید در امری بیش از حد یاوه گویی کند بیماری معده:به معنی ضعف موقعیت،خود شخص یا زیان مالی می باشد مغازه مغازه داشتن:نشانه رنج و زحمت است از کنار یک مغازه پر از جنس گذشتن:صاحب رویا یک فرصت خوب را از دست می دهد داخل یک مغازه پر از جنس بودن:خبر از سود مادی می دهد از یک مغازه پر از جنس خارج شدن:به شخص خسارت مالی خواهد رسید مالک یک مغازه خالی بودن:به معنی غصه و نگرانیست داخل یک مغازه خالی شدن:نشانه یاس و ناامیدیست از یک مغازه خالی بیرون آمدن:نشانه صرف نظر از کاری بدون آینده است از کنار یک مغازه خالی گذشتن:خواب بیننده از کنار یک ضرر یا ناراحتی به خوبی رد می شود مقتول به قتل رسیدن:به معنی زندگی طولانیست مکان مقدس،مسجد مسجد دیدن:به معنی آرامش است داخل یک مسجد شدن:خبر از خیر و برکت می دهد مگس دیدن مگس:صاحب رویا غصه دار خواهد شد و به او توهین می شود اگر مگس در دهان شخص برود:با فردی جسور سروکار پیدا می کند مگس را بر روی مگس کش چسبیده دیدن:نوید موفقیت فراوان،بدون تلاش زیاد را می دهد مگس را کشتن:صاحب رویا رقیبش را نابود می کند ملخ ملخ را زنده گرفتن:نشانه گرفتن انتقام از یک انسان ضعیف و بدون دفاع است کشتن ملخ:خواب بیننده باعث ضرر دیگری خواهد شد منبر منبر دیدن:صاحب رویا در دیگران اعمال نفوذ خواهد کرد محل جواهرات محل جواهرات را دیدن یا در آنجا بودن:نشانه یک جشن خانوادگیست مو رنگ کردن مو:خواب بیننده برای چیزی تلاش می کند که از دست رفته است شستن مو:نشانه ناآرامیست موی دیگران را چیدن:صاحب رویا به قیمت شخصی دیگر،منفعت خواهد برد موها را بافتن:خواب بیننده رابطه ای گسسته را دوباره برقرار می کند موهای خود شخص چیده شود:به معنی غصه و ناراحتیست شانه کردن مو:خبر از یک سفر شبانه می دهد موی در حال ریختن:نشانه مراسم تدفین است موی خوب آراسته شده:قول یک دوستی مطلوب را می دهد موهای ژولیده:نشانه یک درگیری خانوادگیست موها را در حال از دست دادن رنگ دیدن:به معنی از دست دادن کل دارایی و ضرر فراوان است موی سیاه داشتن:به معنی سلامتیست موی قرمز داشتن:صاحب رویا خود را نزد دیگران محبوب می سازد موی خاکستری رنگ داشتن:نشانه نگرانیست موی کوتاه،سیاه و تابدار داشتن:خواب بیننده به استقبال دوران های نابسامان می رود موها را در حال شستن در دست دیدن:علامتی بد است مو در دهان داشتن:خبر از یک رخداد وحشتناک می دهد مرد بدون مو دیدن:نشانه اعتبار،افتخار و ثروت است زن بدون مو دیدن:علامت حقارت و پستیست فر مو دیدن:نشانه موفقیت در دلدادگیست مرد را با موهای زنانه دیدن:علامت خیانت در دلدادگیست پیدا کردن مو در سوپ:نشانه نزاع است موی بلند و سفید دیدن:به معنی خوشبختی و سعادت است دیدن مو بر روی سینه:علامت شانس است دیدن مو بر روی شکم:نشانه سلامتیست سوزاندن مو:صاحب رویا باید در کاری احتیاط کند موهای یک شخص مرده را دیدن:به معنی عزت و احترام است از دست دادن مو:شخص در پیری نیز احساس جوانی می کند موی بلوند یا زرد:نشانه شادی و خوشبختی در زندگیست شانه سر،کش مو دیدن:نشانه شادی در کار،و شانس و خوشبختیست پماد مو:خواب بیننده به عزت و افتخار می رسد موتورسیکلت دیدن موتورسیکلت:خبر از یک گردش مهیج می دهد،که تنها خاطره آن باقی خواهد ماند خود موتور سیکلت را راندن:خبر از یک گردش مهیج می دهد،که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت مورچه دیدن مورچه:کار آهسته،شکیبایی زیاد و دیدی باز،منافع فراوان را به دنبال دارد مورچه ها را بر بدن خود دیدن:نشانه خوشبختی و موفقیت زیاد است له کردن مورچه ها یا لانه مورچه را از بین بردن:علامت فلاکت و دلواپسیست به وسیله مورچه گاز گرفته شدن:شروع یک تکامل جدید شغلیست.این تکامل پیشرفت های بزرگ مالی را در بردارد موزه در موزه بودن:خواب بیننده داخل جمع انسان ها یا محیط زندگی خواهد شد؛چیزی که برای او بسیار پرارزش و پرمنفعت خواهد بود در موزه وسایل خود را دیدن:صاحب رویا از جمع انسان ها و محیط جدا خواهد شد.این سمبل در کل اشاره به ضرر و زیان دارد موسیقی موسیقی خوشایند شنیدن:به طور کلی قول خوش مشربی و شادی را می دهد موسیقی ناخوشایند شنیدن:به معنی آشنایی های نامطلوب یا اختلاف در جمع دوستان و آشنایان می دهد خود موسیقی زیبا نواختن:به معنی خوش اقبالی و سعادت در خانه است خود موسیقی ناخوشایند نواختن:خبر از دعوا و کشمکش در محیط خانه می دهد موش موش را آزادانه در حال دویدن دیدن:نشانه دردسر و خشم است صدای موش را شنیدن:به خواب بیننده در مورد یک خطر هشدار می دهد موش گرفتن:صاحب رویا در یک حادثه شانس می آورد موش را در تله گرفتار دیدن:صاحب رویا کاری دردسر ساز انجام می دهد موش های سفید دیدن:خواب بیننده بیهوده برای چیزی نگران است موش کور دیدن:خواب بیننده به وسیله دیگران دست کم گرفته می شود موش کور را کشتن:صاحب رویا مرتکب یا قربانی یک اشتباه می شود موعظه موعظه شنیدن:خواب بیننده حتی در ساعات دشوار نیز نباید به افکار تیره وابسته شود،زیرا هرگز نمی توان دانست که هر چیز به چه دردی می خورد صندلی موعضه دیدن:صاحب رویا دارای نقطه نظر والاییست مومیایی مومیایی دیدن:یک داستان قدیمی که تصور می رفت مدت زیادیست فراموش شده،دوباره مطرح می شود مه مه را در مقابل خود دیدن:صاحب رویا در انجام کاری با مشکلات غیرمترقبه مواجه خواهد شد،که می تواند به کمک ملاحظه کاری خود برآن مشکلات پیروز شود در مه نتوان اطراف را شناسایی کرد:ماموریتی به خواب بیننده محول می شود،که او باید برای انجام آن،از احساس و عقل سلیم خود استفاده کند مهاجرت مهاجرت کردن:نشانگر تغییراتیست که در پیش می باشد مهر دیدن مهر:به وسیله حقیقتی بدون عیب و نقص،صاحب رویا باید خود را به دست حقایق تغییرناپذیر بسپارد چیزی را لاک و مهر کردن:خواب بیننده کاری را به خیر و خوشی به پایان می رساند لاک و مهر یا مهر و موم دیدن:خواب بیننده بر اثر ماموریت های محوله یا سفارشات،کار فراوانی برای انجام پیدا می کند مهمانخانه،هتل مهمانخانه:نشانگر جشنی شادی بخش یا سفری بزرگ است مهمان،دیدار مهمان داشتن:خواب بیننده با دادگاه سروکار پیدا می کند.تعبیر دیگر این سمبل آمدن یک مهمان خارجیست به دیدار رفتن:خبر از یک جشن خانوادگی می دهد به عنوان مهمان به طور نامطلوبی پذیرفته شدن:نشانه دردسر در بین دوستان و آشنایان است خود مهمان بودن:نشانه مخارج زیادیست که در پیش است میخ دیدن میخ:نشانه دشمنیست که باید او را جدی گرفت کوبیدن میخ:به خواب بیننده در نتیجه رفتار رقیبش لطمه ای جدی وارد می شود قصد کوبیدن میخ را داشتن اما آن را کج کوبیدن:خواب بیننده نقشه های یک دشمن را خنثی خواهد کرد میخ تابوت:نشانه شانس است میخچه میخچه پا داشتن:خواب بیننده از یک راز رنج می برد میخچه پای کسی را لگد کردن:صاحب رویا به اشتباه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد میراث به میراث رسیدن:صاحب رویا به طور ناگهانی پول زیادی را از دست داده و بدین وسیله به فلاکت و بدبختی دچار می شود از گرفتن ارث امتناع کردن:نشانه تغییر و تحول خوب موقعیت شخص است میکروفون دیدن میکروفون:صاحب رویا بهتر است جریانی را که تاکنون پنهان نگه داشته عنوان کند با میکروفون صحبت کردن:خواب بیننده این فرصت را خواهد داشت تا موضوعی را که به صورت راز در خود نگه داشته افشا کند میمون میمون دیدن:صاحب رویا توسط چاپلوسان احاطه شده،و به آنان بی مورد اعتنا می کند میمون را در حال بالا رفتن از درخت دیدن:نشانه چشم انداز بسیار مطلوب در مسائل دلدادگیست میوه دیدن میوه بر روی درخت:قول آسایش و رفاه را می دهد دیدن میوه در فروشگاه یا محل فروش میوه:کاسبی پررونق می شود دیدن میوه در سبد،دیس یا چیزی مشابه آن:برای خواب بیننده مهمان می آید میوه تعارف کردن:خواب بیننده نظر کسی را به خود جلب می کند میوه تعارف کرده را برداشتن:به خواب بیننده در مورد وسوسه یا گمراهی هشدار می دهد میوه خوردن:به معنی تیز هوشی و ذکاوت است میوه شیرین و خوشمزه خوردن:نشانه موفقیت و پیشرفت در انجام یک نقشه است میوه چیدن:علامت سود و منفعت است میوه تلخ خوردن:صاحب رویا در یک برنامه ای از پیش طراحی شده،دچار مشکل خواهد شد قصد تکاندن میوه از درخت را داشتن اما میوه ای به پایین نیفتد:به خواب بیننده هشدار می دهد که سعی نکند همه چیز را با زور بدست بیاورد میوه را از درخت تکاندن:صاحب رویا باید در کار با انرژی و حرارت بیشتری پیش برود میوه را از زمین جمع کردن:برای یک کار کوچک به صاحب رویا پاداش خیلی خوبی داده خواهد شد میوه را کنسرو کردن:خواب بیننده به دلیل ولخرجی غیرضروری پشتیبانی می شود کنسرو میوه دیدن:به هنگام تنگدستی،صاحب رویا تتمه حساب پس انداز را در اختیار دارد خود میوه را پختن یا آماده کردن:به خواب بیننده در شغل جدیدش قول منفعت می دهد میوه کال دییدن یا خوردن:نشانه بیماریست میوه گندیده دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که به خاطر کاری،خود را مورد استهزا و تمسخر قرار ندهد چیدن میوه:منفعت فراوان دربر دارد میوه های مختلف دیدن:پایان خوش یک کشمکش را نوید می دهدhttp://robabnaz.persianblog.ir/


طاسی سر
طاسی سر داشتن:صاحب رویا در جمع اشخاص دانشمند،بسیار موفق خواهد بود
طاسی سر را در دیگری دیدن:خواب بیننده با فردی جدی آشنا می شود


طبل،دهل
طبل دیدن:نشانه اخبار جدید است


طلا
دیدن یا مالک بودن طلا:نشانه پیشرفت خوب در معاملات تجاریست
طلا پیدا کردن:خواب بیننده کسی را پیدا می کند که واقعا به او علاقه مند است
گم کردن یا خرج کردن طلا:به معنی ضرر و زیان است
خود را با طلا آراستن:به معنی هدایت سطحی زندگیست
لباس طلایی به تن داشتن:صاحب رویا قولی مساعد،اما نه چندان جدی دریافت می کند
تمیز کردن یا شستن طلا:خواب بیننده با کار و تلاش ارتقاء مقام پیدا خواهد کرد


طناب،ریسمان
طناب:در خواب نشانگر بدقول شدن صاحب رویاست


طوطی
طوطی دیدن یا حرف زدن آن را شنیدن:کسی رازی را بر ملا می سازد،که فکر می کرد از آن راز به خوبی مراقبت می کند


ظالم،ستمگر
ظالم:در خواب نشانگر بدگویی درباره خواب بیننده است


ظرف
ظروف خانه جدید دیدن:نشانه بزرگتر شدن خانواده است
ظروف خانه را کثیف دیدن:خواب بیننده دچار نگرانی در امور خانه می شود
ظروف خانه را شستن:به معنی تفاهم در عشق و دوستیست
ظروف خانه را شکستن:به معنی شانس و خوشبختیست
ظروف چینی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا با اشخاص،بی فکرانه رفتار می کند،و بدین وسیله،خیلی چیزها را به راحتی از بین می برد

ظهر
ظهر:در خواب سمبل روز زندگیست.صبح مطابق جوانی،ظهر بلوغ،بعدازظهر به معنی به استقبال نیستی رفتن،و شب نزدیک شدن به پایان زندگیست

 

نظرات (0) 


 

 

نویسنده: فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۳٩۱/۳/۱

ص-ضصابون
دیدن صابون:به صاحب رویا اخطار می کند،بیشتر مواظب آبروی خود باشد
استفاده کردن از صابون:خواب بیننده بی جهت مورد شک و تردید قرار می گیرد


صخره
صخره مرتفع دیدن:به معنی برنامه ای از پیش طراحی شده بسیار عالی می باشد.تعبیر دیگر این سمبل آن است که شخص پس از کار بسیار به موفقیت می رسد
تصمیم به بالا رفتن از صخره را گرفتن و نتوانستن:به معنی بازگشت ناگهانی به وضع بد و نامساعد می باشد
از بین بردن یک صخره:نشانه به تعویق افتادن یک کار می باشد
از صخره سقوط کردن:خبر از یک حادثه ناگهانی می دهد


صدف
دیدن صدف:اشاره به آگاهی از ماجرایی می کند،که مدت زیادی از آن می گذرد
صدف را یافتن و باز کردن:یک راز کاملا پنهانی شخص برملا یا لو داده می شود


صلیب
صلیب را در راه دیدن:نشانه خبری مطلوب است
صلیب را روی برج دیدن:خواب بیننده افکار والایی دارد


صندلی
صندلی دیدن:قول آرامش و استراحت می دهد
روی صندلی نشستن:خبر از دورانی پر زحمت و سرشار از تلاش و کوش می دهد

http://robabnaz.persianblog.ir/عاج فیل
عاج فیل دیدن:خواب بیننده به شغلی مانند خبر نگاری روی می آورد،و قلمی شیوا خواهد داشت
شی ای را از جنس عاج فیل دیدن:صاحب رویا در جامعه به خوبی پذیرفته می شود
شی ای را از جنس عاج فیل هدیه گرفتن:خواب بیننده به کسی با احساسات دوستانه فکر می کند


عاشق شدن
عاشق بودن یا شدن:نشانه یاس و ناامیدیست
کسی عاشق صاحب رویا شود:خواب بیننده توسط دیگران منافعی به دست می آورد


عالم برزخ
عالم برزخ:در خواب نشانگر مصیبت و بدبختیست


عبادت
عبادت در مسجد یا کلیسا یا هر نوع مکان مقدس دیگر:صاحب رویا پست خوبی را به دست خواهد آورد


عدد
عدد دیدن:عدد در خواب نشانگر شانس است.اگر در بسیاری موارد ار آن پیروی شود،منجر به شانس خواهد شد.همچنین می تواند برای بازی از درجه اهمیت خاصی برخوردار باشد


عرق(بدن)
عرق بدن :در خواب نشانگر شفا یافتن بیماران است


عروس
عروس دیدن:نشانه شادی و سعادت است
خود را به عنوان عروس دیدن:خواب بیننده وضع شخصی اش را بهبود می بخشد


عروسک
عروسک دیدن:به طور کلی بدین معنیست که صاحب رویا نباید با احساسات دیگران بازی کند.تعبیر دیگر این سمبل در رویای زنان،بزرگتر شدن خانواده،و در رویای مردان،هشداریست برای دست کشیدن از عادات زشت و ناپسند
عروسک خیمه شب بازی:در خواب نشانگر وفاداری از جانب زیردستان می باشد


عروق،شریان ها
عروق:در خواب نشانگر گرفتگی قلب است


عریان،برهنه
عریان راه رفتن:خواب بیننده نیازمند کمک مالی خواهد شد
کودکان عریان دیدن:قول یک خوشبختی تمام عیار را می دهد
فردی زیبا از جنس مخالف را عریان دیدن:نشانه ارضای یک آرزوی شورانگیز پنهانی می باشد
فردی زشت از جنس مخالف را عریان دیدن:به دلیل یک ماجرای دلدادگی،شخص باید انتظار ننگ و رسوایی و مورد استهزاء قرار گرفتن را داشته باشد
با دیدن شخص عریان به طور ناگهانی ترسیدن:در زندگی هم به معنی شوک نامطلوب و بسیار ناخوشایند می باشد


عسل
عسل را با شانه دیدن:نشانه خوش شانس بودن در امور شغلیست


عشق
عشق:در خواب نشانگر تنها بودن صاحب رویاست.


عضو تناسلی
عضو تناسلی:خواب بیننده از چیزی در لذت خواهد بود


عطر
عطر هدیه گرفتن یا بوییدن آن:کسی چیزی را از شخص پنهان می کند
عطر هدیه دادن:تلاش جهت جلب کردن توجه کسی نسبت به خود،موفق خواهد بود


عطسه کردن
عطسه کردن:در خواب نشانگر پیشگویی با قول موفقیت می باشد


عقاب
عقاب را زنده دیدن:نشانه سود و فایده است


عقرب
عقرب دیدن:خبر از دشمنی پنهانی می دهد
توسط عقرب گزیده شدن:به خواب بیننده توسط دشمنی پنهانی لطمه سختی وارد خواهد شد


عقل
عقل خود را از دست دادن:صاحب رویا نباید بیش از حد فکر کند


عقیق،یشم
سنگ بزرگ تراشیده شده دیدن:نشانه خوش شانس بودن در مسائل مادیست
سنگ سیاه کوچک:گرفتاری های بسیاری در انتظار صاحب رویاشت


عکس،تصویر
عکس خود را دیدن:خوش شانسی می آورد
عکس بچه ها،زنان یا آشنایان را دیدن:نشانه خبرهای تازه است
عکس والدین فوت شده یا دوستان را دیدن:به معنی رهایی از یک موقعیت عذاب آور،کمک یا حمایت می باشد
عکس کسانی را دیدن که از طرف آنها به صاحب رویا لطمه ای وارد شده یا می شود:خواب بیننده بیش از حد ترسو و نامطمئن است
عکس های بسیار دیدن:نوید دهنده عزت و احترام و تجلیل از صاحب رویاست


علفزار
علفزاری سرسبز دیدن:نشانه شادی و سرور است
علفزار خشکی را دیدن:خواب بیننده در آینده حوصله اش بسیار سر خواهد رفت


عمل جراحی
در یک عمل جراحی شرکت کردن:اشاره به روابط غمناک،یا یک ضربه سخت سرنوشت دارد
خود تحت عمل جراحی قرار گرفتن:قول کمک دیگران جهت رهایی از گرفتاری مالی را می دهد


عمو،دایی
عمو یا دایی دیدن:خبر از کشمکش در خانواده می دهد


عمه،خاله،زن عمو،زن دایی
دیدن عمه و ..:نشانه یک هدیه است


عنکبوت
دیدن عنکبوت:خوشبختی و دارایی شخص در معرض خطر جدی قرار دارد


عیسی مسیح (ع)
نزد عیسی مسیح(ع) بودن:نشانه کمک و پایان همه نیازهاست
حضرت عیسی مسیح(ع) را بر صلیب دیدن:صاحب رویا از رنج و درد رهایی خواهد یافت


عینک
عینک را دیدن یا به چشم گذاشتن:صاحب رویا وارد یک دوره بدبیاری خواهدشد


غار
غار کندن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده یا جمع دوستان می دهد
در غار بودن:نشانه یک تغییر و تحول بزرگ است
در غار زندگی کردن:برای مسافران،نشانه تحول در شانس و خوشبختیست
در غار مردن:افسردگی می آورد
از غار تاریک بیرون آمدن و به نور رسیدن:خواب بیننده پس از یک فقر طولانی،دوباره وضع مالی بهتری پیدا خواهد کرد
دیدن یا داخل غار شدن:از طرف دوستان ناباب برای صاحب رویا دامی گسترده می شود


غذا خوردن
بسیار با عجله غذا خوردن:خواب بیننده به خاطر بی توجهی و نداشتن حس همدردی با دیگران،خود را از چشم می اندازد
غذای مختصر خوردن:صاحب رویا به خاطر چیزی احساس پشیمانی می کند
میل به غذا خوردن داشتن،اما چیزی نیافتن:در زندگی خواب بیننده تغییر و تحولاتی صورت می گیرد


غرق شدن کشتی،کشتی شکسته
در کشتی در حال غرق شدن بودن:خواب بیننده دچار یک موقعیت خطرناک خواهد شد
با کشتی در امواج غرق شدن:صاحب رویا به خاطر اشتباهاتش،از هم پاشیدگی سختی را تجربه می کند
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده،نجات یافتن:شخص مال و ثروتش را از دست می دهد
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده در آب خفه شدن:به واسطه کمک های بی دریغ دیگران،خواب بیننده از نیازمندی و فقر شدید نجات پیدا می کند
بازمانده یک کشتی غرق شده را نجات دادن:صاحب رویا از یک سانحه،به طرز معجزه آسایی نجات پیدا می کند
دیدن کشتی در مه:به معنی خطری تهدیدکننده است


غروب،عصر
غروب:در خواب نشانگر کاهش قدرت روحی و جسمانیست


غصه
غصه داشتن:شخص گم شده در آینده نزدیک پیدا می شود


غله
دیدن غله:چنانچه غله به میزان زیاد دیده شود،نشانه فراوانی نعمت است.اگر مقدار غله کم باشد،علامت فقر و نقصان است
درو کردن غله:از پایان یافتن نگرانی ها خبر می دهد
با تاجر غلات سرو کار داشتن:خواب بیننده کارهای محوله را به نحو عالی انجام می دهد
دیدن مزرعه گندم:نشانه منفعت و موفقیت است


غنچه
غنچه دیدن:صاحب رویا شادی و شانس را در عشق و زندگی تجربه می کند


غواص
دیدن غواص:خواب بیننده در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده می شود
غواص بودن:قول سودهای کلان را می دهد،که بر اثر یک تصمیم جسورانه بدست می آید


غول،هیولا
دیدن غول:خواب بیننده موفقیت بزرگی را کسب خواهد کرد
مورد تهدید یا تعقیب یک غول واقع شدن:نشانه موفق بودن یک اقدام جسورانه است
با هیولا دوست بودن،یا او پشتیبان شخص باشد:قول یک موفقیت برون مرزی را می دهد
http://robabnaz.persianblog.ir/قاب عکس
دیدن قاب عکس:خواب بیننده احساس محدودیت می کند
قاب خالی دیدن:صاحب رویا درمی یابد که هر شانس و خوشبختی،حدی و هر دردی پایانی دارد


قارچ
قارچ:خواب بیننده نباید اجازه دهد تا بر اثر فریب و اغوا مسموم شود


قاضی،دادرس
قاضی دیدن یا با او صحبت کردن:خواب بیننده باید در اعمال و رفتاری که از این پس انجام می دهد،دقت کند.زیرا که به دقت تحت نظر است
با قاضی کار رسمی داشتن:انجام یک عمل خوب یا بد،پاداشی را که استحقاق دارد خواهد یافت
خود به عنوان قاضی شاغل بودن:صاحب رویا از دوراهی ای که بر سر راهش قرار گرفته،راه اشتباه را برمی گزیند


قایق
قایق دیدن:خبر از یک تو تحول می دهد
با قایق سفر کردن:چنانچه هوا صاف باشد،خواب بیننده باید منتظر یک پیشامد مطلوب باشد؛و اگر هوا صاف نباشد،انتظار یک رویداد نامطلوب را داشته باشد


قبرستان
دیدن قبرستان:علامت از دست دادن شخصی مورد علاقه می باشد
گل به قبرستان بردن:نشانه یک مورد مرگ در بین آشنایان است
دیدن قبرستان سربازان:خبر از جنگ می دهد


قدرت
قدرت داشتن:خواب بیننده باید سعی کند از فاصله زمانی موجود،سود برده،و استعدادهای ذاتی خود را بیازماید،تا بدین وسیله به اشتباهات خود پی ببرد


قرص
دیدن قرص:خواب بیننده مرتکب اشتباهی شده است،که باید آن را اصلاح کند
خوردن قرص:صاحب رویا باید عواقب اشتباهی را که مرتکب شده بپذیرد


قرض
قرض گرفتن یا داشتن:به خواب بیننده در مورد دوستان ناباب هشدار می دهد


قرمز
قرمز به عنوان رنگ:سمبل آتش،برافروختگی و گرما می باشد
شعله قرمز:به معنی چیزی بسیار ایده آل است
چشم های قرمز:خبر از شادی می دهد
اشخاص مو قرمز را دیدن یا با آنها رفت و آمد داشتن:خواب بیننده فردی را که حسن نیت دارد،حقه باز می پندارد،زیرا او فردی استثناییست.تعبیر دیگر آن،هشدار در مورد ایجاد علاقه بیش از حد،یا خشم ناگهانی در خود یا در دیگری می باشد


قصاب
قصاب را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:هشدار در مقابل بی رحمی و بی توجهی خود شخص است،زیرا تمایل به از بین بردن در او وجود دارد
قصاب را هنگام کار دیدن:صاحب رویا با افراد سنگدل سروکار پیدا می کند؛و بر اثر آن جدایی یا از خود بیگانگی ایجاد می شود


قصر،کاخ
دیدن کاخ:به صاحب رویا قول یک ارتقای فوق العاده داده می شود
در یک قصر زندگی کردن:خواب بیننده به خاطر غرور و تکبر فراوان،به زمین خواهد خورد
در یک قصر ناآشنا،به عنوان مهمان رفت و آمد داشتن:قول یک حامی و پشتیبان بانفوذ را می دهد


قطار
دیدن قطار:نشانه خداحافظیست
به سمت قطار دویدن:اشاره به خبرهای تازه بسیاری دارد
با وجود تلاش بسیار دیر به قطار رسیدن:صاحب رویا در نظر دارد به چیزی غیرممکن برسد
با قطار سفر کردن:به معنی پیشرفت سریع و مطلوب می باشد
از قطار پیاده شدن:خواب بیننده به هدف خود خواهد رسید
قطار را در حال خارج شدن از تونل دیدن:خواب بیننده از رازی پنهانی درباره خود آگاه می شود
در سانحه قطار حضور داشتن:خبرهای بدی از یک دوست که در دوردست زندگی می کند به صاحب رویا خواهد رسید


قطب نما
دیدن قطب نما:خواب بیننده در یک موضوع مهم به دنبال راه درست گشته و آن را خواهد یافت
گم کردن قطب نما:صاحب رویا دچار شرم زدگی خواهد شد
خواندن قطب نما:به معنی در پیش بودن یک سفر است


قطع اندام
قطع اندام(در رویای زنان):تعبیر آن در زنان،جدایی از اشخاص یا موضوعات مورد علاقه شان می باشد


قطعه موسیقی
شنیدن قطعه موسیقی:خبر از ارتقا مقام و موفقیت در زندگی می دهد


قفس
دیدن قفس:ازادی خواب بیننده از او گرفته می شود
قفس را خالی دیدن:نشان دهنده ازدواج،و اینکه شخص زندگی خود را به طور مستقل
می سازد

قفل و کلیدساز
دیدن قفل و کلیدساز:نشانه کمک غیرمنتظره است


قلب
دیدن قلب:به خواب بیننده از صمیم قلب عشق ورزیده می شود
تکه تکه کردن قلب:نشانه جدایی از یکی از نزدیکان است
قلب را در حال خونریزی دیدن:به معنی توهین است
خوردن قلب:صاحب رویا می تواند از علاقه متقابل یک شخص نسبت به خودش مطمئن باشد
قلبی بیمار یا زخمی داشتن:خبر از دلواپسی و نگرانی در فامیل می دهد
قلب نداشتن یا از دست دادن:مزیت برای دشمنان شخص است
طپش قلب داشتن:خواب بیننده نسبت به کسی احساس علاقه می کند
ناراحتی قلبی داشتن:نشانه زجر و ناآرامی درونیست
سنگدل بودن:غم و غصه و نیازمندی می آورد


قلم
با قلم نوشتن:نشانه خبر خوب در آینده نزدیک است


قندیل
قندیل را از سقف های آویزان دیدن:نشانه عمیق تر شدن یک دلباختگیست


قهوه خانه و کافه

در کافه یا قهوه خانه نشستن:خواب بیننده مجبور می شود وقتش را به بطالت سپری کند

http://robabnaz.persianblog.ir/


. دايناسور

دايناسورها هميشه‌ جالب‌، گاهي‌ دوست‌داشتني‌ و بيشتر اوقات‌ خطرناك‌ هستند و بيشتر درتخيلات‌ و تصورات‌ ما زندگي‌ مي‌كنند. بنابراين‌ تمام‌جزييات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسي‌ نماييد تا بتوانيداين‌ ويژگي‌ها را به‌ برخي‌ از جنبه‌هاي‌ زندگي‌تان‌ ربطدهيد. خواه‌ به‌ دايناسور معني‌ مثبت‌ دهيد و خواه‌منفي‌، مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ وجود مسأله‌اي‌درگذشته‌ شما باشد و يا نمايانگر آن‌ جنبه‌ ازشخصيت‌ شماست‌ كه‌ تمام‌ مدت‌ سعي‌ داشتيد آن‌را عوض‌ كنيد. همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ مسايلي‌ديرينه‌ و قديمي‌ هستند كه‌ به‌ طرز صحيح‌ و مناسبي‌شناسايي‌ نشده‌اند و لازم‌ است‌ دنبال‌ آنها را بگيريدتا قدرت‌ لازم‌ را بر تحت‌ تأثير درآوردن‌ زندگي‌تان‌در حال‌ حاضر كسب‌ نماييد.
دعوا كردن‌

دعوا كردن‌ در خواب‌ معمولا نشانه‌ خشم‌،غضب‌، عصبانيت‌، سردرگمي‌ و اغتشاشي‌ است‌ كه‌اغلب‌ در هنگام‌ بروز تغيير و تحولات‌ به‌ وجودمي‌آيند. اگر تغيير و تحول‌ خاصي‌ در زندگي‌ تان‌ رخ‌نداده‌ است‌، پس‌ اين‌ خواب‌ مي‌تواند به‌ منزله‌ضرورت‌ ايجاد يك‌ تحول‌ يا دگرگوني‌ در زندگي‌ شماباشد و يا اين‌ كه‌ شما قصد داريد از درون‌ و به‌ طورناخودآگاه‌ تغيير نماييد. دعوا كردن‌ با بيگانگان‌معمولا نشان‌ دهنده‌ يك‌ كشمكش‌ دروني‌ است‌.دعوا كردن‌ با آشنايان‌ مي‌تواند بسط زندگي‌ روزمره‌شما و انعكاسي‌ از رابطه‌ شما با آنها باشد.
دوستان‌

اكثر افراد غالبا خواب‌ دوستانشان‌ را مشاهده‌مي‌كنند. دوستان‌ اشخاصي‌ هستند كه‌ از نظراحساسي‌ براي‌ ما ارزش‌ زيادي‌ دارند و ما از طريق‌آنها بهتر خودمان‌ را مي‌شناسيم‌. اگرچه‌ خوابهاخيلي‌ به‌ ندرت‌ ناظر به‌ حوادث‌ آينده‌ و پيشگويانه‌هستند، در نتيجه‌ خواه‌ خواب‌ بدي‌ مشاهده‌ كنيد ياخواب‌ خوبي‌ ببينيد، انتظار نداشته‌ باشيد كه‌ تعبيرشوند. مشاهده‌ چنين‌ خوابهايي‌ بيشتر نشان‌ دهنده‌تلاش‌هاي‌ ما براي‌ رفع‌ احساسات‌ ناراحت‌ كننده‌اي‌است‌ كه‌ شما نسبت‌ به‌ خودتان‌ يا ديگران‌ داريد. (به‌خاطر داشته‌ باشيد كه‌ كلمه‌ «ناراحت‌ كننده‌« لزوما به‌معناي‌ بد نيست‌.) اكثر خوابها به‌ واسطه‌ مراحل‌فكري‌ خودمان‌ به‌ وجود مي‌آيند، يعني‌ افكار وانديشه‌هاي‌ خودمان‌ هستند كه‌ (خواه‌ آگاهانه‌ ياناآگاهانه‌) خوابها را ايجاد مي‌كنند، از اين‌ رو ذهني‌كه‌ خواب‌ را توليد كرده‌، معناي‌ آن‌ را خوب‌ مي‌داند!!!
دوچرخه‌

تمام‌ وسايل‌ نقليه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مرحله‌عبور ما از سفر زندگي‌ هستند. از آنجايي‌ كه‌دوچرخه‌ قبل‌ از ماشين‌ ساخته‌ شده‌ است‌، اين‌چنين‌ خوابي‌ مي‌تواند بيانگر برخي‌ از گرايشات‌ وتمايلات‌ نوجواني‌ شما باشد. اگر يك‌ نوجوان‌ هستيدو چنين‌ خوابي‌ ديده‌ايد، اين‌ خواب‌ مي‌تواند نشان‌دهنده‌ نحوه‌ زندگي‌ شما و امور روزمره‌ زندگي‌تان‌باشد. دوچرخه‌ سواري‌ در خواب‌ نشانه‌ وجود يك‌نياز و ضرورت‌ براي‌ تعادل‌ و سخت‌ كوشي‌ است‌ تابتوانيد با جد و جهد و سعي‌ فراوان‌ به‌ موفقيت‌ نايل‌شويد. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌نياز شما به‌ كمك‌ و دستياريست‌. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خواب‌ تان‌ را در نظر بگيريد. آيا درحالي‌ كه‌ سوار دوچرخه‌ بوديد، از مسيري‌ بالامي‌رفتيد و يا پايين‌ مي‌آمديد. همچنين‌ به‌ تعابيرماشين‌، جاده‌ و سفر مراجعه‌ نماييد.
دلفين‌

دلفين‌ها در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مهرباني‌،محبت‌، گرمي‌، رفتار و رابطه‌ دوستانه‌، زندگي‌گروهي‌، رهايي‌، نجات‌ يافتن‌، ارتباطات‌، دلبستگي‌ وعشق‌ هستند. آنها پستانداراني‌ آبزي‌ هستند كه‌ درخوابهاي‌ ما نمايانگر رغبت‌، رضامندي‌ و توانايي‌ ما ازطريق‌ هدايت‌ عواطف‌ و احساسات‌ محسوب‌مي‌شوند. آنها نشانه‌ پيام‌هاي‌ مثبت‌ از ضميرناخودآگاه‌ ما هستند. همچنين‌ نمايانگر يك‌ ارتباطمثبت‌ بين‌ ضمير خودآگاه‌ با آن‌ بخش‌ هايي‌ از وجودما هستند كه‌ يك‌ راز به‌ شمار مي‌آيند و عمدتاناخودآگاه‌ و غير اراديند.
دكمه‌

اكثر اوقات‌ دكمه‌ها در خواب‌ به‌ لباس‌ متصل‌هستند كه‌ نشان‌ دهنده‌ جزيي‌ از جسم‌ شما وظاهرتان‌ مي‌باشند. اگر در خواب‌ در حال‌ بستن‌ ويا باز كردن‌ دكمه‌ لباس‌ بوديد، بايد تمام‌ جزييات‌خوابتان‌ را بررسي‌ نماييد و پيغام‌ و معناي‌صحيح‌ آن‌ را دريابيد. در مجموع‌ باز كردن‌ دكمه‌در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ گشودن‌ دروازه‌ عواطف‌،احساسات‌ و يا نظريات‌ شماست‌. يعني‌ احتمالاخودتان‌ را در معرض‌ امكانات‌ جديدي‌ قرارداده‌ايد و مي‌خواهيد افكار، تفكرات‌ وبرخوردهاي‌ قديمي‌ و به‌ درد نخور خودتان‌ رادور بريزيد و يا اين‌ كه‌ از جنبه‌ مثبت‌، باز كردن‌دكمه‌ها مي‌تواند بازتاب‌ و انعكاس‌ يك‌ نياز وضرورت‌ براي‌ صرفه‌ جويي‌ و يا «بستن‌ زيپ‌ ودكمه‌هاي‌« دهانتان‌ و يا مهار و كنترل‌احساساتتان‌ باشد. از جنبه‌ منفي‌، باز كردن‌دكمه‌ها مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ آن‌ باشد كه‌ شايدشما در حال‌ حاضر احساس‌ محدوديت‌ مي‌كنيد،گويي‌ تحت‌ نظارت‌ و در قيد و بند هستيد ومي‌خواهيد رها و آزاد شويد.
شب‌ پره‌

مي‌گويند شب‌ پره‌ به‌ منبع‌ نور و روشنايي‌ وگرما آنقدر نزديك‌ مي‌شود تا به‌ آن‌ برخورد كرده‌و نابود شود. درنتيجه‌ شب‌ پره‌ در خواب‌هاي‌ مامي‌تواند نشانگر يك‌ ضعف‌ شخصيتي‌ باشد و يافريب‌ كاري‌ و تقلبي‌ را در زندگي‌ روزمره‌تان‌نشان‌ دهد. شايد شب‌ پره‌ در خواب‌ به‌ ما هشداردهد كه‌ در حال‌ پيشروي‌ به‌ جايي‌ هستيم‌ كه‌خطري‌ ما را تهديد مي‌كند ولي‌ اگر از قبل‌ از خطرآگاهي‌ داشته‌ باشيم‌، مشكلي‌ برايمان‌ پيش‌نخواهد آمد. حال‌ اين‌ خطر مي‌تواند عاطفي‌،احساسي‌ يا رواني‌ و ذهني‌ باشد، نه‌ لزوماجسماني‌.
شلوار

در مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. با بررسي‌دقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها را تعبير نماييد.
شيشه‌

بسياري‌ از وسايل‌ ضروري‌ و لازم‌ از جنس‌شيشه‌ هستند. مثلا پنجره‌ها كه‌ باعث‌ مي‌شوندنور خورشيد به‌ راحتي‌ به‌ درون‌ خانه‌هاي‌ مابتابد، اكثر ليوانها كه‌ توسط آنها آب‌ مي‌نوشيم‌،عينك‌هاي‌ طبي‌ كه‌ باعث‌ ديد بهتر مي‌شوند وغيره‌ از جنس‌ شيشه‌ هستند. شيشه‌ زندگي‌ ما راراحت‌تر مي‌كند و ما به‌ ندرت‌ يا شايد هم‌ اصلايك‌ لحظه‌ هم‌ به‌ اهميت‌ آنها نينديشيم‌. اگر درخوابتان‌ شيشه‌اي‌ شكسته‌ بود، مي‌تواند سمبل‌شكسته‌ شدن‌ يا فروپاشي‌ هم‌ مثبت‌ و هم‌ منفي‌مسايل‌ و چيزها باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌، اين‌خواب‌ها مي‌توانند نمايانگر درهم‌ شكسته‌ شدن‌تصورات‌ غلط، خيالات‌ باطل‌، توهمات‌،محروميت‌ها، فريب‌ كاري‌، دروغ‌ و فريب‌ باشند.از جنبه‌ منفي‌، اين‌ خوابها هم‌ چنين‌ مي‌توانندنشانگر درهم‌ شكسته‌ شدن‌ رؤياها، اميدها وآرزوهاي‌ قلبي‌ و دروني‌ بيننده‌ خواب‌ باشند. دركتابهاي‌ قديمي‌ تعبير خواب‌ آمده‌ است‌ كه‌نگريستين‌ از طريق‌ يك‌ شيشه‌ شفاف‌ و تميزنشانه‌اي‌ از خوش‌ شانسي‌ است‌ و نگاه‌ كردن‌ ازطريق‌ شيشه‌اي‌ كدر و كثيف‌ سمبل‌ مشكلات‌خانوادگي‌ مي‌باشد.
شير (خوراكي‌)

شير در خواب‌ مي‌تواند از دو جنبه‌ كاملامتفاوت‌ بررسي‌ شود. ابتدا، شير مي‌تواند يك‌ بازنمود واضح‌ از مايعات‌ بدن‌ باشد و يا ممكن‌ است‌تمايلات‌ ناخودآگاه‌ (و يا خودآگاه‌) شما را براي‌ارتباط گيري‌ نشان‌ مي‌دهد. هم‌ چنين‌ شير ازجنبه‌ ديگري‌ سمبلي‌ از تغذيه‌ است‌ و با در نظرگرفتن‌ جزييات‌ خواب‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ به‌ميزان‌ مناسبي‌ نسبت‌ به‌ محيط اطراف‌ تان‌ ازحمايت‌ و دقت‌ خاصي‌ برخورداريد و يا اين‌پشتيباني‌ و توجه‌ را نسبت‌ به‌ ديگران‌ از خودنشان‌ مي‌دهيد.
شيرجه‌ زدن‌

شيرجه‌ زدن‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌شما در تلاشيد تا به‌ كنه‌ و عمق‌ يك‌ موقعيت‌ موجوددر زندگي‌تان‌ پي‌ ببريد. آب‌ نشانگر ضمير ناخودآگاه‌است‌. بنابراين‌ مي‌توان‌ اين‌ خواب‌ را به‌ اين‌ شكل‌تعبير كرد كه‌ شما در حال‌ كند و كاو درون‌ ضميرناخودآگاهتان‌ هستيد. فرويد معتقد بود كه‌ شيرجه‌زدن‌ در خواب‌ مي‌تواند معني‌ جسماني‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌هاي‌ معاشرتي‌ انسان‌ باشد

http://robabnaz.persianblog.ir/


.
بالا بر (آسانسور)

بالا رفتن‌ يا پايين‌ آمدن‌ در بالابر مي‌تواندعلامت‌ گذر از يك‌ مرحله‌ هوشياري‌ و خودآگاهي‌به‌ مرحله‌اي‌ ديگر باشد. احتمالا پيام‌هاي‌ ضميرناخودآگاهتان‌ دست‌ يافتني‌، قابل‌ فهم‌ وتأثيرپذير هستند. عده‌اي‌ معتقدند كه‌ بالابر درخواب‌ نشانه‌ زندگي‌ يكنواخت‌ و ماشين‌ وار است‌.در شكل‌ واقع‌ بينانه‌تر، بالابر مي‌تواند صرفانمايانگر فراز و نشيب‌هاي‌ زندگي‌ باشد. اگر درخواب‌، در حال‌ بالا رفتن‌ در يك‌ بالابر بوديد، درنتيجه‌ درحال‌ حاضر به‌ شرايط فعلي‌ زندگي‌ تان‌خوش‌ بين‌ هستيد و احساس‌ مي‌كنيد كه‌ درجهتي‌ مناسب‌ در حال‌ پيشروي‌ هستيد. اگر درخواب‌، در حال‌ پايين‌ آمدن‌ در يك‌ بالابر بوديد،در نتيجه‌ در حال‌ حاضر با ديدي‌ منفي‌ درزندگي‌تان‌ پيش‌ مي‌رويد و احساس‌ درماندگي‌ واستيصال‌ مي‌كنيد.
بز

در هنگام‌ تعبير خواب‌، لازم‌ است‌ كه‌ آن‌ويژگ‌ها و خصوصياتي‌ را بررسي‌ نماييد كه‌ ما بااين‌ حيوان‌ مشترك‌ هستيم‌. ما بزها را حيواناتي‌قوي‌، پر طاقت‌، مقاوم‌، مصمم‌، پيگير و قرص‌ ومحكم‌ تلقي‌ مي‌كنيم‌. به‌ لحاظ تاريخي‌، بزهاحيواناتي‌ قرباني‌ شونده‌ هستند و زماني‌ كه‌ قصدسرزنش‌ كسي‌ را داريم‌ او را «سپر بلا يا بلاگردان‌«خطاب‌ مي‌كنيم‌. هم‌ چنين‌ در اسطوره‌شناسي‌بزها به‌ عنوان‌ سمبل‌ سرزندگي‌ جسماني‌ در نظرگرفته‌ شده‌اند. جزييات‌ خواب‌ تان‌ را بررسي‌نماييد تا شايد بتوانيد يكي‌ از اين‌ خصوصيات‌ رابه‌ خودتان‌ يا شخص‌ ديگري‌ در زندگي‌روزمره‌تان‌ نسبت‌ دهيد.
بستني‌

خوردن‌، درست‌ كردن‌، فروختن‌ يا پذيرايي‌ بابستني‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ شما اززندگي‌ تان‌ رضايت‌ خاطر داريد و از آن‌ خشنوديد.يعني‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ است‌ و كارهايتان‌ روز به‌روز بهتر مي‌شوند و يا اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در خواب‌در حال‌ جبران‌ يك‌ كمبود در زندگي‌ روزمره‌تان‌باشيد، به‌ عنوان‌ مثال‌ ناخشنودي‌، نامهرباني‌،تلخكامي‌، دروغ‌، نادرستي‌ و نداشتن‌ خلوص‌ نيت‌در خلال‌ روز ممكن‌ است‌ در شب‌ به‌ اين‌ اشكال‌ درخوابهايتان‌ نمايان‌ شود.
بسته‌ بندي‌ (جمع‌ آوري‌)

اين‌ خواب‌ نيز، مثل‌ تمام‌ خواب‌ها، مي‌تواندمعاني‌ و تعابير متعدد و گوناگوني‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب‌ در حال‌ جمع‌ آوري‌ وسايل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ كشي‌ يا هر دليل‌ ديگر) بوديد، به‌احتمال‌ زياد نگران‌ تغيير و تحولات‌ مهم‌ وبنياديني‌ هستيد كه‌ در زندگي‌ روزمره‌تان‌ رخ‌مي‌دهند. در غير اين‌ صورت‌، ضميرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهي‌ و رها كردن‌«بار و بنه‌« عاطفي‌ احساسي‌ است‌. برخي‌ ازمعبران‌ معتقدند كه‌ مشاهده‌ اين‌ گونه‌ خوابها،صرفا، به‌ منزله‌ اشاره‌اي‌ از ضمير ناخودآگاهتان‌بدين‌ مضمون‌ است‌، شما درگير فعاليت‌هاي‌ زيادو متعددي‌ هستيد كه‌ احتمالا لازم‌ است‌ برخي‌ ازآنها را جمع‌ آوري‌ كرده‌ و رهايشان‌ نماييد.
بيماري‌

اگر در خواب‌، خود را بيمار ديديد، حتما وضعيت‌جسماني‌ تان‌ را بررسي‌ نماييد. گهگاهي‌ ضميرناخودآگاه‌ ما، قبل‌ از آن‌ كه‌ نسبت‌ به‌ بروز هر گونه‌علامت‌ و نشانه‌اي‌ دال‌ بر بيماري‌ هوشيار شويم‌، درخواب‌ به‌ ما هشدار مي‌دهد. سلامتي‌ فكري‌ واحساسي‌ نيز مي‌توانند شامل‌ اين‌ چنين‌ خوابهايي‌شوند، در نتيجه‌ مراقب‌ ارتباط تتان‌ باشيد واحساساتتان‌ را به‌ شيوه‌هايي‌ مثبت‌ بروز دهيد. اگردر خواب‌ يكي‌ از عزيزانتان‌ را بيمار ديديد، به‌احتمال‌ زياد نگران‌ از دست‌ دادن‌ حمايت‌، عشق‌ ومحبت‌ آن‌ شخص‌ هستيد. كلمه‌ بيماري‌ دقيقا و به‌ معناي‌ واقعي‌ كلمه‌ «ازبين‌ رفتن‌ آرامش‌ و راحتي‌« معني‌ مي‌دهد. بنابراين‌قبل‌ از تعبير اين‌ خواب‌ لازم‌ است‌ كه‌ سلامتي‌ رواني‌و جسماني‌ خود را به‌ دقت‌ بررسي‌ نماييد. اين‌ خواب‌مي‌تواند اشاره‌اي‌ به‌ وضعيت‌ سلامت‌ جسماني‌ يارواني‌ شما داشته‌ باشد و از خطري‌ قريب‌ الوقوع‌خبر دهد.
در

درها معبر و مجراي‌ عبور و مرور هستند و درخوابها نيز از همان‌ معاني‌ برخوردارند. عبور كردن‌ ازطريق‌ يك‌ در، در خوابها مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ گذرو عبور از يك‌ مرحله‌ و حالت‌ خودآگاهي‌ به‌ ديگري‌ يااز يك‌ مرحله‌ دروني‌ به‌ مرحله‌ ديگر باشد. درهاي‌قفل‌ يا بسته‌ در خواب‌ مي‌توانند نمايانگر وجود يك‌مانع‌ يا سد راه‌ يا فرصت‌ هايي‌ باشند كه‌ در حال‌حاضر دستيابي‌ به‌ آنها برايتان‌ مقدور نيست‌.مشاهده‌ چنين‌ در، در خواب‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌حق‌ انتخاب‌ و گزينش‌هاي‌ زياد شما باشد.
در هوا معلق‌ و يا روي‌ آب‌ شناور بودن‌

شناور بودن‌ روي‌ آب‌ مي‌تواند نماد شناور بودن‌روي‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاري‌ با ضميرناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نيز همان‌تعبير پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا نمايانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادي‌ كلي‌ و جاري‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفي‌، شناور يا معلق‌ بودن‌ مي‌تواند سمبل‌درونگرايي‌، سردي‌، گوشه‌گيري‌، كمبود معاشرت‌ وارتباط يا ضرورتي‌ براي‌ تعليم‌ و آموزش‌ ديدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبير صحيح‌ هر خوابي‌، لازم‌است‌ كه‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شايسته‌اي‌ خودتان‌ راارزيابي‌ كرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهيد. معاني‌ و تعابيرهمه‌ خوابها بسيار شخصي‌ و مختص‌ بيننده‌ خواب‌هستند.
درد

در هنگام‌ تعبير اين‌ خواب‌، ابتدا لازم‌ است‌ كه‌ سلامت‌جسماني‌تان‌ را مورد مداقه‌ و بررسي‌ قرار دهيد. اگر درزندگي‌ روزانه‌تان‌ دردي‌ داريد، ممكن‌ است‌ به‌ وفوراين‌ گونه‌ خوابها را مشاهده‌ نماييد. در ضمن‌، اگر دردماهيت‌ عاطفي‌ احساسي‌ داشته‌ باشد، بايد در مورداحساسات‌ و عواطف‌ عذاب‌ آور، آزاردهنده‌، تلخ‌ وناگوار جستجو كنيد و منابع‌ آنها را شناسايي‌ نماييد.خواب‌ و رؤيا معمولا شيوه‌اي‌ بي‌خطر و ايمن‌ براي‌تجربه‌ احساسات‌ و عواطف‌ منفي‌ است‌، احساساتي‌ كه‌نمي‌خواهيد در زندگي‌ روزمره‌ با آنها مواجه‌ و روياروي‌شويد.
دارو

تعبير داروها در خواب‌ بستگي‌ به‌ اين‌ دارد كه‌شما در زندگي‌ روزمره‌ تان‌ چه‌ ارتباطي‌ با آنهاداريد و آيا آنها را پزشكي‌ برايتان‌ تجويز كرده‌است‌ يا نه‌. اگر در حال‌ حاضر در حال‌ مصرف‌ داروهستيد، پس‌ داروها در خواب‌ نشان‌ دهنده‌كارهايي‌ ست‌ كه‌ به‌ طور عادي‌ انجام‌ مي‌دهيد ولازم‌ است‌ كه‌ به‌ ديگر جزييات‌ خوابتان‌ توجه‌كنيد تا تعبير صحيح‌ و مناسبي‌ به‌ عمل‌ آوريد.اگر ندرتا و يا هرگز از دارو استفاده‌ نمي‌كنيد، پس‌اين‌ خواب‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ يك‌ ضرورت‌ ولزوم‌ براي‌ بهبود يافتن‌ و فرار از استرس‌ روزانه‌ وميل‌ و رغبت‌ نسبت‌ به‌ رهايي‌ و خلاصي‌ سريع‌باشد. داروها مي‌توانند نمايانگر يك‌ ضرورت‌براي‌ شفا يافتن‌ و به‌ حالت‌ تعادل‌ درآمدن‌باشند. ممكن‌ است‌ ضمير ناخودآگاه‌ شما در حال‌اشاره‌ به‌ مسايل‌ عجيب‌ و غريب‌، غير متعارف‌،نامعمول‌ و نامعقول‌ باشد، به‌ اين‌ اميد كه‌ پيام‌ آن‌را دريابيد و خوش‌ باشيد، تفريح‌ كنيد، خوابهاي‌خوب‌ ببينيد و از فكر و خيال‌ درآييد! به‌ خاطرداشته‌ باشيد كه‌ هدف‌ تمام‌ خوابها بيدار سازي‌ وهوشياري‌ ضمير خودآگاه‌ ما محسوب‌ مي‌شود ومي‌خواهند به‌ ما كمك‌ كنند تا زندگي‌ بهتري‌داشته‌ باشيم‌. پيام‌ اين‌ چنين‌ خوابهايي‌ به‌احتمال‌ زياد تشويق‌ و ترغيب‌ شما به‌ مصرف‌دارو نيست‌، بلكه‌ نشان‌ دهنده‌ يك‌ ضرورت‌ ولزوم‌ براي‌ پيدا كردن‌ احساس‌ و حال‌ و هواي‌ بهتريا بهبود يافتن‌ است‌. مصرف‌ دارو در خواب‌ همواره‌ نمايانگر تلاش‌شما در جهت‌ سلامت‌ شخصي‌ است‌. ممكن‌ است‌ضميرناخودآگاه‌ شما قصد داشته‌ باشد كه‌ شما راتشويق‌ نمايد تا دست‌ به‌ كار شده‌ و از سلامتي‌ و سرزندگي‌تان‌ اطمينان‌ حاصل‌ نماييد. بررسي‌ نماييد وببينيد كه‌ آيا دارويي‌ را كه‌ در خواب‌ مصرف‌ كرده‌ايد،مفيد واقع‌ شده‌ يا مضر؟ سپس‌ تلاش‌ كنيد تا اين‌افكار را با شرايط فعلي‌ زندگي‌ روزمره‌تان‌ ارتباطدهيد


اجاق‌ گاز يا فر (تنور)

مهمترين‌ بخش‌ نمادين‌ اين‌ خواب‌ مي گويد ممكن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شديدي‌ را تجربه‌مي‌كنيد و يا سخت‌ در انتظار آن‌ هستيد. گفته‌مي‌شد كه‌ اجاق‌ يا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروري‌،مثمرثمر بودن‌ و يا مثبت‌ انديشي‌ است‌، در حالي‌كه‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبيري‌ برعكس‌ دارد.اگرچه‌، اجاق‌ و فر در كل‌ نمايانگر خانه‌داري‌ وپخت‌ و پز نيز هستند.
بدن‌

اگر خواب‌ اندام‌ و بدن‌ خودتان‌ را ببينيد، درمجموع‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ شما در رابطه‌ باهويت‌ شخصي‌ خودتان‌ در حال‌ تفكر هستيد. درحقيقت‌ هويت‌ اصلي‌ ما درون‌ چيزي‌ كه‌ به‌ آن‌ شبيه‌هستيم‌، پيچيده‌ شده‌ است‌. عزت‌ نفس‌ و ارزش‌شخصي‌ ما به‌ ميزان‌ خيلي‌ خيلي‌ زيادي‌ بستگي‌ به‌ظاهر جسماني‌ ما دارد. چنين‌ خوابي‌ مي‌تواندنمايانگر برخي‌ از مشكلات‌ يا دلخوشي‌هاي‌ ما درزندگي‌ روزمره‌ باشد كه‌ نتيجه‌ و زاييده‌ هويت‌شخصي‌ ما و مبتني‌ بر پيشرفت‌ها و موفقيت‌هاي‌جسماني‌ هستند. در مجموع‌ بدن‌ در خواب‌ سمبل‌خويشتن‌ است‌ و براي‌ تعبير و درك‌ هر چه‌ بهترخوابتان‌ بايد به‌ تمام‌ جزييات‌ آن‌ دقت‌ كنيد.همچنين‌ اگر خواب‌ ناحيه‌ يا جزيي‌ به‌ خصوص‌ از بدن‌خودتان‌ را ديديد، لازم‌ است‌ كه‌ بيشتر به‌ سلامتي‌ ووضعيت‌ جسماني‌ خود دقت‌ داشته‌ باشيد.
بازي‌

اكثر افراد در خواب‌ بازي‌هاي‌ مختلفي‌ رامشاهده‌ مي‌كنند. برخي‌ از اين‌ خوابها ساده‌ و صرفابرگرفته‌ از زندگي‌ روزمره‌ ما هستند، مثل‌ بسكتبال‌.ديگر بازي‌ها در خواب‌ عجيب‌ و غريب‌، باور نكردني‌،حيرت‌ آور و كاملا واهي‌ و نامعقول‌ و حتي‌ برخي‌ ازآنها آزارگرانه‌ هستند. براي‌ تعبير هر چه‌ بهتر اين‌گونه‌ خوابها لازم‌ است‌ كه‌ حال‌ و هواي‌ عميق‌ وواكنش‌هاي‌ احساسي‌ تان‌ را در آن‌ها بررسي‌ نماييد.ممكن‌ است‌ در خوابتان‌ براي‌ تفريح‌ مشغول‌ بازي‌باشيد، كه‌ گاه‌ و بيگاه‌ رخ‌ مي‌دهد. ولي‌ ديگرخوابهاي‌ «بازي‌ كردن‌« مي‌توانند نشان‌ دهنده‌ چالش‌هايي‌ در زندگي‌ تان‌، ماهيت‌ رقابت‌ طلبانه‌ و بلندپروازانه‌ يا ساده‌ لوحي‌، ناپختگي‌، خامي‌ و بچگي‌شما باشند. اين‌ خوابها مي‌توانند برملا كننده‌ اهداف‌و نيات‌ شما براي‌ كسب‌ موفقيت‌ يا شيوه‌اي‌ آسان‌ وراحت‌ براي‌ خارج‌ ساختن‌ نيرو و انرژي‌ بالاي‌ شماباشند. هم‌ چنين‌ مشاهده‌ بازي‌ در خواب‌ مي‌تواندنمايانگر «بازي‌ زندگي‌« باشد. اگر در خوابتان‌ مشغول‌بازي‌ عجيبي‌ با افراد آشنا بوديد، لازم‌ است‌ كه‌ به‌دقت‌ رفتار، كنش‌ و تأثير متقابل‌ خودتان‌ را با آنها ونقشي‌ را كه‌ هر يك‌ در خوابتان‌ بازي‌ مي‌كنند،بررسي‌ كنيد.
باغ‌ (باغچه‌)

باغ‌ يا باغچه‌ در خواب‌ سمبل‌ معصوميت‌،بي‌گناهي‌، عفت‌، پاكدامني‌ و جواني‌ است‌. درفرهنگ‌ عامه‌ آمده‌ است‌ كه‌ مشاهده‌ باغ‌ها وباغچه‌هاي‌ زيبا و پر از گل‌ و گياه‌ در خواب‌ سمبل‌عشق‌ و يك‌ شادي‌ بزرگ‌ و دور از انتظار است‌. اگردر خواب‌ تان‌ باغ‌ يا باغچه‌ خودرو و بي‌ طراوت‌باشد، بدان‌ معنا است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌در پيش‌ رو داشته‌ باشيد ولي‌ با كمي‌ دقت‌ وتوجه‌ قادر خواهيد شد تا بر آنها غلبه‌ نماييدبيانات در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته بسيج و روز ولادت

حضرت مهدى(عج)

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

الحمدللَّه ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين. سيّما الكهف الحصين و غياث المضطرّ المستكين و ملجأ الهاربين. بقيةاللَّه فى الارضين ارواحناله‌الفداء.

اوّلاً اين عيد سعيد را به يكايك بسيجيان عزيز، همچنين به همه ملت ايران، همه آزادگان عالم، همه ظلم ستيزان جهان و كسانى كه از فشار بى‌عدالتيها و ظلمها به ستوه مى‌آيند - به همه عدالت طلبان جهان - تبريك عرض مى‌كنم.

روز ولادت مهدى موعود ارواحنالتراب‌مقدمه‌الفدا، حقيقتاً روز عيد همه انسانهاى پاك و آزاده عالم است. فقط كسانى در اين روز ممكن است احساس شادى و خرسندى نكنند كه يا جزو پايه‌هاى ظلم، يا جزو پيروان طواغيت و ستمگران عالم باشند، والاّ كدام انسان آزاده‌اى است كه از گسترش عدالت، از برافراشته شدن پرچم دادگرى و رفع ظلم در سراسر جهان، خرسند نشود و آن را آرزو نكند. آنچه مسلّم است، همه پيغمبران و اوليا براى اين آمدند كه پرچمِ توحيد را در عالم به اهتزاز درآورند و روح توحيد را در زندگى انسانها زنده كنند. بدون عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، توحيد معنايى ندارد. يكى از نشانه‌ها يا اركان توحيد، نبودن ظلم و نبودن بى‌عدالتى است. لذا شما مى‌بينيد كه پيام استقرار عدالت، پيام پيغمبران است. تلاش براى عدالت، كار بزرگ پيغمبران است. انسانهاى والا در طول تاريخ در اين راه تلاش نموده‌اند و بشريت را روزبه‌روز به سمت فهميدن اين حقيقت كه عدالت، سرآمد همه خواسته‌هاى انسانى است، نزديك كرده‌اند. سلسله انبيا، پاكترين و مقدّسترين و نورانيترين انسانهاى تمام تاريخ بوده‌اند. در ميان انسانهاى پاك و انسانهاى والا كه داراى روح عرشى و خدايى هستند، وجود مقدّس خاتم‌الانبيا محمّدمصطفى صلّى‌اللَّه‌عليه‌وآله‌وسلّم سرآمد همه و خاندان پاك و اهل بيت مطهّر او - كه قرآن، ناطق به اين طهارت و پاكيزگى و آراستگى است - در شمار برترين و بالاترين انسانهاى پاك و مطهّر و نورانى در همه تاريخند. زنى مثل فاطمه زهرا سلام‌اللَّه‌عليها در همه تاريخ، كيست؟! انسانى مثل علىّ مرتضى‌ در سرتاسر تاريخ بشريت، كجا نشان داده مى‌شود؟! سلسله اهل بيت نبىّ‌اكرم در طول تاريخ خورشيدهاى فروزانى بوده‌اند كه در معنا توانسته‌اند بشريت روى زمين را با عالم غيب و با عرش الهى، متّصل كنند: «السبب المتصل بين الارض و السماء».(1) خاندان پيغمبر، معدن علم، معدن اخلاق نيكو، معدن ايثار و فداكارى، معدن صدق و صفا و راستى، منبع همه نيكيها و زيباييها و درخشندگيهاى وجود آدمى در هر عصر و عهدى بوده‌اند؛ هريك چنين خورشيد فروزانى بوده‌اند.

جوانان عزيز؛ بسيجيان! يكى از آن خورشيدهاى فروزان، به فضل و كمك پروردگار و به اراده الهى، امروز در زمان ما به عنوان بقيةاللَّه فى ارضه، به‌عنوان حجةاللَّه على عباده، به‌عنوان صاحب زمان و ولىّ مطلق الهى در روى زمين وجود دارد. بركات وجود او و انوار ساطعه از وجود او، امروز هم به بشر مى‌رسد. امروز هم انسانيت با همه ضعفها، گمراهيها و گرفتاريهايش از انوار تابناك اين خورشيد معنوى و الهى كه بازمانده اهل بيت است، استفاده مى‌كند. امروز وجود مقدّس حضرت حجّت ارواحنافداه در ميان انسانهاى روى زمين، منبع بركت، منبع علم، منبع درخشندگى، زيبايى و همه خيرات است. چشمهاى ناقابل و تيره ما آن چهره‌ى ملكوتى را از نزديك نمى‌بيند؛ اما او مثل خورشيدى درخشان است، با دلها مرتبط و با روحها و باطنها متّصل است و براى انسانى كه داراى معرفت باشد، موهبتى از اين برتر نيست كه احساس كند ولىّ خدا، امام برحق، عبد صالح، بنده برگزيده در ميان همه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خلافت الهى در زمين، با او و در كنار اوست؛ او را مى‌بيند و با او مرتبط است. آرزوى همه بشر، وجود چنين عنصر والايى است. عقده‌هاى فروخورده انسانها در طول تاريخ، چشم به انتهاى اين افق دوخته است تا انسان والا و برگزيده‌اى از برگزيدگان خدا بيايد و تاروپود ظلم و ستم را - كه انسانهاى شرير در همه تاريخ تنيده‌اند - از هم بدرد. امروز، هم بشريت بيش از بسيارى از دورانهاى تاريخ، دچار ظلم و جور است، هم پيشرفتى كه امروز بشريت كرده است، معرفت پيشرفته‌تر است. ما به زمان ظهور امام زمان ارواحنافداه، اين محبوب حقيقى انسانها نزديك شده‌ايم؛ زيرا معرفتها پيشرفت كرده است.

امروز ذهنيت بشر، آماده آن است كه بفهمد، بداند و يقين كند كه انسان والايى خواهد آمد و بشريت را از زيربارهاى ظلم و ستم نجات خواهد داد؛ همان چيزى كه همه پيغمبران براى آن تلاش كرده‌اند، همان چيزى كه پيغمبر اسلام در آيه قرآن، وعده آن‌را به مردم داده است: «و يضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم»(2). دست قدرت الهى به‌وسيله يك انسان عرشى، يك انسان خدايى، يك انسان متّصل به عالمهاى غيبى، معنوى و عوالمى كه براى انسانهاى كوته‌نگرى مثل ما قابل درك و تشخيص نيست، مى‌تواند اين آرزو را براى بشريت برآورده كند. لذا دلها، شوقها و عشقها به سمت آن نقطه، متوجّه و روزبه‌روز متوجّه‌تر است. ملت ايران، امروز اين امتياز بزرگ را دارد كه فضاى كشور، فضاى امام زمان است. نه فقط شيعه در همه عالم، بلكه همه مسلمانان در انتظار مهدى موعودند. امتياز شيعه اين است كه اين موعود الهى و قطعىِ همه طوايف مسلمين، بلكه همه اديان الهى را با اسم و رسم و خصوصيات و تاريخ ولادت مى‌شناسد. خيلى از بزرگان ما در همين دوران غيبت، آن عزيز و محبوب دلهاى عاشقان و مشتاقان را از نزديك، زيارت كرده‌اند. بسيارى از نزديك با او بيعت كرده‌اند. بسيارى از او سخن دلگرم كننده شنيده‌اند. بسيارى از او نوازش ديده‌اند و بسيار ديگرى بدون اين كه او را بشناسند، از او لطف و نوازش و محبّت ديده و او را نشناخته‌اند. در همين جبهه جنگ تحميلى، جوانانى كه در لحظه‌هاى حسّاس، احساس نورانيت و معنويت كردند، لطفى از غيب به‌سوى دلهاى خودشان حس و لمس كردند و نشناختند و نفهميدند، بسيارند. امروز هم همان‌طور است.

اين جلسه، جلسه بسيجيان است و بسيجيان، ارتباط خاصّى با اين نقطه اساسىِ عواطف دلهاى شيعيان و مسلمانان دارند. بسيجى، يك عنوان ارزشمند و والاست. بسيجى، يعنى دلِ با ايمان، مغزِ متفكّر، داراى آمادگى براى همه ميدانهايى كه وظيفه‌اى انسان را به آن ميدانها فرا مى‌خواند. اين معناى بسيجى است. همه جوانان، همه انسانها و همه مردان و زنانى كه در اين كشور، دلشان با نور ايمان، منوّر است، در قبال مسؤوليت عظيمى كه بر دوش ملت ايران نهاده شده است، احساس وظيفه مى‌كنند. اين پرچم پرافتخارى كه دست ملت ايران سپرده شده است، يعنى پرچم سربلندى اسلام، پرچم عزّت اسلام، پرچم نام‌آورى و شكست ناپذيرى اسلام؛ اينها امروز دست ملت ايران است. همه كسانى كه نسبت به اين وظيفه بزرگ، احساس مسؤوليت مى‌كنند، در حقيقت بسيجى هستند. هرجا وظيفه‌اى باشد، انسان بسيجى در ميدان آن وظيفه، حاضر است. عزيزان من! يك روز دشمنان اسلام و دشمنان دين به خود نويد مى‌دادند كه از اسلام خبرى نيست. در آن روز كسانى كه دلشان به عشق اسلام مى‌تپيد، مجبور بودند در مقابل تهاجم دشمنان اسلام، خود را اين گوشه و آن گوشه پنهان كنند! مسلمان، اين گستاخى و دليرى را نداشت كه بگويد من مسلمانم! سران كشورهاى اسلامى سعى مى‌كردند هرچه بيشتر خود را به شكل و رنگ آن كسانى كه مى‌خواستند در دنيا نامى از اسلام نباشد، درآورند! عزّت اسلام را با ذلّت خود پنهان كرده و اهل اسلام را ذليل كرده بودند!

انقلاب اسلامى، عزّت اسلام را برروى دست گرفت و به همه دنيا نشان داد. انقلاب اسلامى نشان داد كه اسلام مى‌تواند به يك ملت، سرافرازى و عزّت دهد؛ يك ملت را از زيربار فشار و تحميل بيگانگان نجات دهد و از حالت تحقيرى كه بر آن ملت تحميل كرده‌اند، بيرون بكشد. مى‌تواند استعدادهاى يك ملت را در همه ميدانها بروز و ظهور بخشد؛ مى‌تواند به يك ملت، قدرت دفاع از خود، قدرت دفاع از عقايد و از هويت و شخصيت خود بدهد. انقلاب اسلامى اين را نشان داد. لذا آن وقتى كه انقلاب اسلامى پيروز شد و وقتى امام بزرگ ما - آن شخصيت عظيم، آن شخصيت بى‌نظير در زمان ما - توانست از زبان اين ملت، سخن بگويد، همه مسلمانان عالم احساس افتخار و حيات كردند؛ احساس كردند كه زنده شده‌اند. اين خون تازه‌اى كه در رگهاى امّت اسلامى دويد، دشمنان را بسيار دستپاچه و سراسيمه كرد. آنها نيروهايشان را روى هم گذاشتند تا با اين پديده عظيم - يعنى اسلام انقلابى كه امروز آن را يك ملت فرياد مى‌كند - مبارزه كنند. از روزِ اوّل تا امروز - در طول اين بيست سال - مبارزه كردند! مبارزه با چيست؟ مبارزه با عزّت و استقلال ملت ايران و مبارزه با هويت ملت ايران است؛ اما چون اسلام است كه اين عزّت را داده و به ملت ايران، هويت بخشيده است؛ چون اسلام است كه به ملت ايران قدرت بخشيده است تا بتواند آرمانها، آرزوها و خواستهاى خود را علناً بر زبان آورد و آن را دنبال كند و از اخم قدرتها و دست نشاندگان آنها و حكومتهاى فاسد نترسد؛ چون اسلام است كه اين امتياز را به ملت ايران بخشيده است، با اسلام دشمنند. دشمنى با اسلام انقلابى، اسلام امام، اسلام زندگى‌بخش، اسلامى كه وقتى پرچمش برافراشته مى‌شود، همه دنيا را به خود متوجّه مى‌كند؛ همچنانى كه امروز هم همين‌طور است. دشمنى با اين اسلام به‌خاطر اين است كه اسلام، دست بيگانگان را از اين جا كوتاه كرد و منابع اين كشور را از دست بيگانگان نجات داد. لذا امروز خدمت به ايران و خدمت به ملت ايران، عبارت از خدمت به اسلام است. هركس كه امروز اسلام انقلابى، اسلام امام، اسلام زندگى بخش و اسلام مبارزه با ظلم و ستم را گرامى بدارد - نه آن چيزى كه به نام اسلام در مقابل ظلم و ستم، تعظيم مى‌كند! آن اسلام نيست، فريب است - هركس كه امروز اسلام حقيقى و به تعبير امام بزرگوار ما اسلام ناب محمّدى را تأييد و حمايت كند، اوست كه براى ايران و ملت ايران، براى تاريخ ايران و آينده ايران و يكايك آحاد اين ملت خدمت مى‌كند. بسيجيان اين امتياز را دارند كه در ميدان اين خدمت آماده‌اند. بسيج به معنى حضور و آمادگى در همان نقطه‌اى است كه اسلام و قرآن و امام زمان ارواحنافداه و اين انقلاب مقدّس به آن نيازمند است؛ لذا پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولى عصر ارواحنافداه - مهدى موعود عزيز - يك پيوند ناگسستنى و هميشگى است. اميدوارم ان‌شاءاللَّه خداى متعال اين عيد را بر همه ملت ايران، بخصوص بر شما بسيجيان عزيز مبارك كند.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=883ظهور امام زمان(عج) بسیار نزدیک است ؛ هوشیار باشید! ( نشانه های قریب الوقوع بودن ظهور همراه با عکس )

 

صحبت از نشانه های قریب الوقوع بودن ظهور مولا به هیچ عنوان به منظور تعیین وقت آن نیست که همانا امام باقر(ع) فرمود "کذب الوقاتون"(تعیین کنندگان وقت دروغگویند).

هدف از یادآوری این نشانه ها بیدار شدن خیلی از ماهاست.

خیلی از ماها انگار فراموش کردیم یه امامی داریم که غایبن،

یادمون رفته بایدمنتظرشون باشیم.

این روزا واسه خیلی از ماها خیلی از مسائل مهمتر از انتظارفرج شده،مثل قیمت نان،پیروزی فلان تیم فوتبال از فلان لیگ،داشتن امضای فلان هنرپیشه و خیلی چیزای دیگه.

ای کاش لااقل به اندازه یکی از چراغ قرمزهایی که پشتشون انتظار سبز شدنشون رو میکشیم منتظر ظهور مولا میشدیم.

این نشانه ها رو یادآوری میکنم برای آدمایی که هدفمند کردن یارانه ها که هنوز اتفاق نیفتاده از هدف خلقت براشون مهمتره!

یادآوری میکنم تا یادمون بیاد که ظهور افسانه نیست و شاید تو عمر خودمون رخ بده.

اگه رخ داد آقا مارو بعنوان یار خودشون میپذیرن یا اینکه اصلا خودمون پیشاپیش میریم تو صف دشمنای آقاییکه(مثلا) سالها منتظرش بودیم؟!

آیا آمادگیشو داریم فرمانبردار مطلق مولاباشیم و رای و نظر ایشون رو به رای و نظر خودمون ترجیح بدیم؟!

اصلا خودمون نه، موبایلامون آمادگی ظهور مولا رو دارن؟ یا هنوز باید خیلی چیزارو ازتوشون پاک کنیم تا بشن موبایل یه آدم منتظر ظهور؟!

وظیفه ی ما تو دوران غیبت مولا خیلی سخته...

باید جوری منتظر آقا باشیم که انگار مطمئنیم همین جمعه، نه اصلا همین امشب، همین امروز یا تو همین لحظه ظهور میکنند (همانطور که تو دعای فرج، "فرجاً عاجلاً قریباً کلمح البصر" رو از خدا میخوایم) و از طرفی نباید اونقدر نا امید باشیم که اگه خدایی ناخواسته تو روز و ماه و سالی که انتظارش رو داشتیم ظهور رخ نداد دلسرد بشیم و دیگه انتظار نکشیم.

خلاصه ی صحبتهام اینه که یادمون نره امام علی(ع) فرمود: "افضل اعمال امّتی انتظار الفرج"

 

و در اینجا میخوام از دسته ای از نشانه های قریب الوقوع بودن ظهور واستون بگم:ظهور منجی در کلام امام خامنه ای


 


 
ظهور منجی در کلام امام خامنه ای امام خامنه ای: درك مراتب معنوي و حقايق الهي در باب اين قطب اعظم عالم امكان و خليفه ي خدا و مظهر صفات و اسماي الهي در حد زبان و بيان و قلب و فهمي همچون من قاصر نيست.
إ ِنّا غَيْرُ مُهْمِلينَ لِمُراعاتِكُمْ، وَ لا ناسينَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْ لا ذلِكَ لَنَزَلَ بكُمُ اللاَّْواء، وَ اصْطَلَمَكُمُ الاَْعْداءُ...(۱)
حضرت ولی عصر(عج) در یکی از توقیعات شرفیشان به شیخ مفید، خطاب به شیعیانشان اینگونه بیان دارند که ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یادتان را از خاطر نمی بریم و اگر جز اين بود، گرفتاريها به شما روي ميآورد و دشمنان، شما را ريشه كن ميكردند...
مهربانی، دلسوزی و توجه اهل بیت عصمت و طهارت به شیعیانشان و پیگیری و راهنمایی ایشان حتی در امور شخصی آنها، از اعتقادات پیروان مکتب اهل بیت است. چه بسیار معجزات و کراماتی که بر همین اساس در گوشه و کنار جهان دیده ایم و شنیده ایم.
ورای این معجزات خاص و راهنمایی های جزیی، با توجه به بحث تکامل دین مبین اسلام، می طلبد که این پویایی در حوزه دین و زندگی، شامل همه انسان ها شود. به عبارت دیگر شمول این راهنمایی باید عام باشد. در این راستا، تمام کسانی که چنین آیینی و کتبی را برای خود بر می گزینند، باید بتوانند ادعا کنند که این مکتب، ایدئولوژی های موقعیت های مختلف زندگی را در وهله های متفاوت در اختیار آنها قرار می دهد.
بر این اساس، مقوله ولایت فقیه، یکی از این معجزات عام برای هدایت بشر است. با توجه به آنچه طرح شد، زعامت پیروان مکتب اهل بیت، در زاویه های مختلف، در زمان غیبت با طرح مبحث ولی فقیه رویکردی کاملا عملی به خود می گیرد. حضرت مهدی در توقیعی به .... می فرمایند:
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیكم و انا حجةالله علیهم...(۲)
نوشتار ما بسیار کوتاه تر از آن است که بخواهیم این کلام نورانی امام را تفسیر و شرح کنیم. اما اجمالا می توان اشاره داشت که امروزه ولی فقیه، مرجع، مجمع، ملجاء و مرکز تمام ارجاعات شخصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار می گیرد. این پیش بینی و تمرکز بر روی عنوان ولی فقیه، با شرایط و رویکردهای خاصی که در محل خود مطرح می شود، بیان از معجزی عام برای عامه بشر دارد.
با این توصیفات، برای تبیین و تفسیر بهترین رویکرد از آموزه منجی و مهدویت در مکتب تشیع، راسخ ترین گزینه رجوع به همین ولایت فقیه است. با ولی فقیه است که می توان تفسیرهای ناصواب و غلط را دور افکند و معیار و شناختی درست در باب مهدویت و انتظار پیش رویمان قرار دهیم. در این نوشتار بر آنیم تا رویکردهای مختلف این آموزه ها را اجمالا در کلمات و بیانات امام خامنه ای پیگیری و دنبال کنیم.

امام خامنه ای و فلسفه انتظار
 

- درك مراتب معنوي و حقايق الهي در باب اين قطب اعظم عالم امكان و خليفه ي خدا و مظهر صفات و اسماي الهي در حد زبان و بيان و قلب و فهمي همچون من قاصر نيست. خود آنها بايد درباره امام زمان سخن بگويند؛ همچنان كه خود آنها بايد درباره علي بن ابي طالب (عليه الصلاه و السلام) و بقيه اوليا و اصفياي دين سخن بگويند. ما همين قدر مي دانيم كه وجود مقدس امام زمان مصداق وعده الهي است. همين قدر مي دانيم كه اين بازمانده خاندان وحي و رسالت علم سرافراز خدا در زمين است...
- او وعده الهي و مصداق لطف خدا بر انسانيت و بشريت است. او مستوره و نمونه اي از اوليا و اصفيا و انبيا و برجسته ترين بندگان خداست. او نمايشگر مبلغ فضل الهي بر بني آدم است. اينها چيزهايي است كه خود آنان بيان فرمودند. اگر ما بتوانيم در حد فهم قاصر و ناقص خودمان رشحاتي از اين گفته ها را درك كنيم و بفهميم خيلي برد كرده ايم...

امام خامنه ای و مفهوم انتظار
 

- اين كه در روايات ما وارد شده است كه افضل اعمال امت انتظار فرج است يعني چه؟ مگر انتظار چيست؟ انتظار ظهور حضرت ولي الله الاعظم (ارواحنافداه) مگر چه مضمون و چه معنايي در بطن خود دارد كه اين قدر داراي فضيلت است يك معناي انحرافي در باب انتظار بود كه خوشبختانه امروز از آن فهم و برداشت غلط اثر چنداني نيست. كساني كه مغرض و يا نادان بودند اين طور به مردم ياد داده بودند كه انتظار يعني اين كه شما از هر عمل مثبت و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصلاحي دست بكشيد و منتظر بمانيد تا صاحب عصر و زمان خودش بيايد و اوضاع را اصلاح كند و مفاسد را برطرف نمايد!
- انقلاب اين منطق و معناي غلط و برداشت باطل را يا كمرنگ كرد و يا از بين برد. پس بحمدالله اين معنا امروز در ذهن جامعه ما نيست. اما معناي صحيح انتظار داراي ابعادي است كه توجه به اين ابعاد براي كسي كه مي داند در فرهنگ اسلام و شيعه چه قدر به انتظار اهميت داده شده بسيار جالب است.
- يك بعد اين است كه انتظار به معناي قانع نشدن به وضع موجود است “انتظار داريم” يعني هرچه خير و عمل خوب انجام داديم و به وجود آمده كم و غيركافي است و منتظريم تا ظرفيت نيكي عالم پربشود. يك بعد ديگر از ابعاد انتظار دلگرمي مومنين نسبت به آينده است. انتظار مومن يعني اين كه تفكرالهي ـ اين انديشه روشني كه وحي بر مردم عرضه كرده است ـ يك روز سراسر زندگي بشر را فراخواهد گرفت. يك بعد انتظار اين است كه منتظر با شوق و اميد حركت بكند. انتظار يعني اميد. انتظار ابعاد گوناگون ديگري هم دارد.

امام خامنه ای و روح انتظار
 

- ما ملتي منتظر هستيم؛ ملتي كه به اميد پيشرفت و موفقيت اقدام و تلاش و انقلاب كرد و موفق شد. ما امروز براي انتظار بايد باب بخصوصي در زندگي خود باز كنيم. حقيقتا ملت ما بايد روح انتظار را به تمام معنا در خود زنده كند. “ما منتظريم” يعني اين اميد را داريم كه با تلاش و مجاهدت و پيگيري اين دنيايي كه به وسيله دشمنان خدا و شياطين از ظلمات جور و طغيان و ضعيف كشي و نكبت حاكميت ستمگران و قلدران و زورگويان پر شده است در سايه تلاش و فعاليت بي وقفه ما يكروز به جهاني تبديل خواهد شد كه در آن انسانيت و ارزشهاي انساني محترم است و ستمگر و زورگو و ظالم و قلدر و متجاوز به حقوق انسانها فرصت و جايي براي اقدام و انجام خواسته و هوي و هوس خود پيدا نخواهد كرد. اين روشنايي در ديدگاه ما نسبت به آينده وجود دارد.
- ما ملت ايران بايد به اين معناي انتظار بيش از گذشته تكيه كنيم؛ چون دنياي بشري به انتظاري كه ما داريم محتاج است. اين اميدي كه در دل ملت ايران وجود داشت و در سايه آن توانست اين كارهاي بزرگ را انجام بدهد ملتهاي ضعيف و مظلوم دنيا امروز به اين اميد احتياج دارند؛ آنها هم بايد اين اميد را پيدا كنند. اگر پيدا كردند و نور اميد در دل ملتها تابيد كارهاي دنيا اصلاح خواهد شد و مشكل ملتهاي مظلوم اگر نگوييم به صورت كامل به صورت معتنابهي ـ ولو در طول چند سال ـ حل خواهد شد. اما اگر اين اميد در دلها نتابد و همان طوري كه شيطانها خواستند مردم مايوس باشند ملتها مايوس بمانند روزبه روز وضع بدتر خواهد شد.

امام خامنه ای و رابطه منتظران و امام قائم
 

- ارتباط قلبي يكايك مردم مومن با مقام ولايت عظمي و ولي الله اعظم يكي از بركاتي است كه از مشخص بودن مهدي موعود (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در عقيده مردم ما ناشي مي شود. ما علاوه بر اعتقاد به اصل وجود مهدي و اين كه كسي خواهد آمد و دنيا را از عدل و داد پر خواهد كرد شخص مهدي را هم مي شناسيم و نام و كنيه و پدر و مادر و تاريخ ولادت و كيفيات غيبت و اصحاب نزديك و حتي بعضي از كيفيات هنگام ظهور او را نيز مي دانيم. اگرچه آن شخصيت درخشان و خورشيد تابان را در بيرون و محيط زندگي خود نمي بينيم و او را تطبيق نمي كنيم اما معرفت به حال او داريم.
- رابطه بين شيعياني كه اين اعتقاد را دارند با مقام ولايت و مهدي موعود يك رابطه دايمي است و چه قدر خوب و بلكه لازم است كه يكايك ما قلبا هم اين رابطه را با توجه و توسل و حرف زدن با آن حضرت حفظ كنيم. طبق همين زياراتي كه وارد شده و بعضا ماثور است و به احتمال زياد به خود معصوم (ع) مستند مي باشد اين رابطه قلبي و معنوي بين آحاد مردم و امام زمان (عج) يك امر مستحسن بلكه لازم و داراي آثاري است؛ زيرا اميد و انتظار را به طور دايم در دل انسان زنده نگه مي دارد.

امام خامنه ای و اعتماد و اميد
 

- انتظار يكي از پربركت ترين حالات انسان است؛ آن هم در انتظار دنيايي روشن از نور عدل و داد... خداي متعال به دست او سرزمين بشري و همه روي زمين را از عدالت و دادگستري پرخواهد كرد. انتظار چنين روزي را بايد داشت. نبايد اجازه داد كه تصرف شيطانها و ظلم و عدوان طواغيت عالم شعله اميد را در دل خاموش كند. بايد انتظار كشيد. انتظار چيز عجيبي است و داراي ابعاد گوناگوني مي باشد. يكي از ابعاد انتظار اعتماد و اميدواري به آينده و مايوس نبودن است. همين روح انتظار است كه به انسان تعليم مي دهد تا در راه خير و صلاح مبارزه كند. اگر انتظار و اميد نباشد مبارزه معني ندارد و اگر اطمينان به آينده هم نباشد انتظار معني ندارد. انتظار واقعي با اطمينان و اعتماد ملازم است. كسي كه شما مي دانيد خواهد آمد انتظارش را مي كشيد و انتظار كسي كه به آمدنش اعتماد و اطمينان نداريد انتظاري حقيقي نيست. اعتماد لازمه انتظار است و اين هر دو ملازم با اميد است و امروز اين اميد امري لازم براي همه ملتها و مردم دنيا مي باشد.

امام خامنه ای و جهان امروز
 

- دنيا در طول تاريخ طولاني بشر ادوار سياه و تاريكي به خود ديده است؛ اما بدون شك يكي از تاريكترين ادوار زندگي بشر و تلخترين روزگارهاي عمومي مردم عالم همين روزگار كنوني است كه در آن هيچ ترديدي نبايد كرد و اين به خاطر تسلط روزافزون قدرتهاي شيطاني و بزرگ عالم بر زندگي انسانهاست.
- اگر شما به وضع دنيا نگاه كنيد قضيه روشن مي شود. در دنيا قدرتها عالم را بين خودشان تقسيم كرده بودند و روز به روز تسلط و تصرف قدرتهاي بزرگ نسبت به مناطق گوناگون عالم سخت تر و سنگينتر شده است. مثلا امروز دخالت قدرت شيطاني و طاغوتي آمريكا در زندگي ملتها از هميشه بيشتر است. در همه شئون عمده و اساسي ملتها دخالت مي كنند و اين دخالت منحصر به مسايل اقتصادي ملتها نيست؛ بلكه در فرهنگ و سياست و اداره امور و تعيين مديران امور كشورها نيز دخالت مي كنند. اگر كساني در جوامع گوناگون اوضاع را نفهمند و ندانند راحت زندگي مي كنند؛ اما صاحبان فكر و افراد هوشمند و روشنفكر و كساني كه مي فهمند قدرتهاي طاغوتي با زندگي و سرنوشت آنها چه مي كنند حقيقا دنيا براي آنها تيره و تار است و زنداني بيش نيست... حقيقتا انسانهاي هوشمند در بسياري از مناطق دنيا اين گونه زندگي مي كنند. اگر در دلها اميد به روزگار روشن باشد مبارزه ممكن است و اگر اميد بميرد مبارزه و حركت به سمت صلاح هم خواهد مرد.

امام خامنه ای و انقلاب بیدارگر
 

- واقعيت ديگر آن است كه امروز ما در دنيا شاهد بيداري ملتها هم هستيم. درست است كه با پيشرفت وسايل جديد و تلويزيون و راديو و تبليغات و پول و امكانات صنعتي و غيره تسلط قدرتهاي استكباري بر ملتها و بر شئون آنها روزبه روز بيشتر شده است؛ اما سنت الهي بر اين قرار گرفته كه ملتها هم بيدار بشوند و ما امروز مي بينيم كه ملتها هم روزبه روز بيدار مي شوند و اين به خاطر اميدي است كه آنها به آينده پيدا كرده اند.
- اميد در حال بيداركردن ملتهاست. بدون شك مهمترين وسيله اميد براي ملتها در ده سال اخير پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تشكيل حكومت مردم تاسيس حكومت “نه شرقي و نه غربي” و پيشرفت سياست مقاومت در مقابل قدرتهاي استكباري بود. اين وقايع به مردم دنيا ـ خصوصا مسلمانان ـ اميد بخشيد و آنها را بيدار كرد. اين صنع الهي و قدرت خدا بود.
- چه قدر تبليغات جهاني اين جمله امام عزيز و فقيدمان را كوبيدند كه فرموده بودند: “ما انقلابمان را به همه عالم صادر خواهيم كرد”. صدور انقلاب به معناي اين نبود كه ما برمي خيزيم و با قوت و قدرت به اين طرف و آن طرف مي رويم و جنگ راه مي اندازيم و مردم را به شورش و انقلاب وادار مي كنيم؛ مقصود امام به هيچ وجه اين نبود. اين كار جزو سياستها و اصول ما نيست؛ بلكه مردود است. آنها اين جمله را اين گونه معنا كردند و آن را كوبيدند.

امام خامنه ای و بركات عقيده به امام زمان (عج)
 

- اين حقيقت عظيم متعلق به يك ملت و يك زمان خاص نيست؛ بلكه متعلق به بشريت است... اين وعده خداست كه تحقق آن را ضمانت كرده است. همه انسانهاي طول تاريخ نسبت به اين پديده عظيم و شگفت آور احساس نياز معنوي و قلبي كرده اند؛ چون تاريخ از اول تا امروز و از امروز تا لحظه طلوع آن خورشيد جهانتاب با ظلم و بدي و پليدي آميخته بوده است. همه كساني كه از ظلمي رنج برده اند چه آنهايي كه به خود آنها ظلم شده است و رنج برده اند و چه كساني كه به ستمكشي ديگران نگاه كرده اند و رنج برده اند ـ با ياد ولادت اين منجي عظيم تاريخ و بشر در دلشان اميدي به وجود مي آيد.
به همين خاطر شما مي بينيد كه اين حقيقت مخصوص شيعه هم نيست؛ همه اديان و مذاهب عقيده دارند كه يك منجي و يك دست مقتدر الهي در مقطعي از تاريخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم و جور معجزه گري خواهد كرد. فرقي كه ما شيعه ها با ديگران و بقيه فرق اسلامي و غيراسلامي داريم اين است كه ما اين شخص عظيم و عزيز را مي شناسيم اسمش را مي دانيم تاريخ ولادتش را مي دانيم پدران و مادر عزيزش را مي شناسيم و قضايايش را مي دانيم؛ ولي ديگران اينها را نمي دانند. آنها عقيده پيدا نكردند يا با خبر نشدند و نمي دانند؛ ولي ما مي دانيم. تفاوت اين جاست. به همين دليل است كه توسلات شيعه زنده تر و پرشورتر و با معناتر و با جهت تر است...
- كساني كه مغرض و يا نادان بودند اين طور به مردم ياد داده بودند كه انتظار يعني اين كه شما از هر عمل مثبت و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصلاحي دست بكشيد و منتظر بمانيد تا صاحب عصر و زمان خودش بيايد و اوضاع را اصلاح كند و مفاسد را برطرف نمايد!
- يكي از ابعاد انتظار اعتماد و اميدواري به آينده و مايوس نبودن است. همين روح انتظار است كه به انسان تعليم مي دهد تا در راه خير و صلاح مبارزه كند.
- دنيا در طول تاريخ طولاني بشر ادوار سياه و تاريكي به خود ديده است اما بدون شك يكي از تاريك ترين ادوار زندگي بشر و تلخ ترين روزگار عمومي مردم عالم همين روزگار كنوني است و اين به خاطر تسلط روزافزون قدرت هاي شيطاني و بزرگ عالم بر زندگي انسان هاست.

امام خامنه ای و آثار اعتقاد به منجي
 

- در قضيه ولادت آن بزرگوار و اعتقادي كه به اين حقيقت است اگر انسان در دو ناحيه و در دو جهت جستجو كند؛ آثار عظيمي را مشاهده مي كند:
اول از جهت معنوي و روحي و تقرب الي الله و جهات تكامل فردي انسان است. كسي كه اعتقاد به اين مساله دارد چون با مركز تفضلات الهي و نقطه اصلي و كانون اشعاع رحمت حق يك رابطه روحي برقرار مي كند؛ توفيق بيشتري براي برخورداري از وسايل عروج روحي و تقرب الي الله دارد. به همين خاطر است كه اهل معنا و باطن در توسلات معنوي خود اين بزرگوار را مورد توجه و نظر دايمي قرار مي دهند و به آن حضرت توسل مي جويند و توجه ميكنند. نفس پيوند قلبي و تذكر و توجه روحي به آن مظهر رحمت و قدرت و عدل حق تعالي انسان را عروج و رشد مي دهد و وسيله پيشرفت انسان را ـ روحا و معنا ـ فراهم مي كند.
اين يك ميدان وسيعي است. هر كسي در باطن و قلب و دل و جان خود با اين بزرگوار مرتبط باشد بهره خودش را خواهد برد. البته توجه به كانون نور بايد توجه حقيقي باشد. لقلقه زبان در اين زمينه تاثير چنداني ندارد. اگر انسان روحا متوجه و متوسل شد و معرفت كافي براي خود به وجود آورد؛ بهره خودش را خواهد برد. اين يك ميدان فردي و تكامل شخصي و معنوي است.
جهت و وجه دوم عبارت است از ميدان زندگي اجتماعي و عمومي و آن چه مربوط به سرنوشت بشر و ملتهاست. در اين زمينه اعتقاد به قضيه مهدي و موضوع ظهور و فرج و انتظار گنجينه عظيمي است كه ملتها مي توانند از آن بهره هاي فراواني ببرند. شما كشتي اي را در يك درياي طوفاني فرض كنيد. اگر كساني كه در اين كشتي هستند عقيده داشته باشند كه اطراف آنها تا هزار فرسنگ هيچ ساحلي وجود ندارد و آب و نان و وسايل حركت اندكي داشته باشند؛ كساني كه در اين كشتي هستند چه كار مي كنند آيا هيچ تصور مي شود كه اينها براي آن كه حركت كنند و كشتي را پيش ببرند تلاشي بكنند نه چون به نظر خودشان مرگشان حتمي است. وقتي انسان مرگش حتمي است ديگر چه حركت و تلاشي بايد بكند اميد و افقي وجود ندارد.
يكي از كارهايي كه مي توانند انجام دهند اين است كه در اين مجموعه كوچك هر كس به كار خودش سرگرم شود. آن كسي كه اهل آرام مردن است بخوابد تا بميرد و آن كه اهل تجاوز به ديگران است حق ديگران را بگيرد تا آن كه چند ساعتي بيشتر زنده بماند. طور ديگر هم اين است كه كساني كه در همين كشتي هستند يقين داشته باشند و بدانند كه در نزديكي آنها ساحلي وجود دارد. حالا اگر دور و يا نزديك است و چه قدر كار دارند تا به آن جا برسند معلوم نيست؛ اما قطعا ساحلي كه در دسترس آنهاست وجود دارد. اين افراد چه كار مي كنند اينها تلاش مي كنند كه خود را به آن ساحل برسانند و اگر يك ساعت هم به آنها وقت داده بشود از آن يك ساعت براي حركت و تلاش صحيح و جهت دار استفاده خواهند كرد و فكرشان را روي هم خواهند ريخت و تلاششان را يكي خواهند كرد تا شايد بتوانند خود را به آن ساحل برسانند.
اميد چنين نقشي دارد. همين قدر كه اميدي در دل انسان به وجود آمد مرگ بالهاي خود را جمع مي كند و كنار مي رود. اميد موجب مي شود انسان تلاش و حركت كند پيش ببرد مبارزه كند و زنده بماند. فرض كنيد ملتي در زير سلطه ظالمانه قدرت مسلطي قرار دارد و هيچ اميدي هم ندارد. اين ملت مجبور است تسليم بشود. اگر تسليم نشد كارهاي كور و بي جهتي انجام مي دهد؛ اما اگر اين ملت و جماعت اميدي در دلشان باشد و بدانند كه عاقبت خوبي حتما وجود دارد اينها چه مي كنند طبيعي است كه مبارزه خواهند كرد و مبارزه را نظ م خواهند داد و اگر مانعي در راه مبارزه وجود داشته باشد او را برطرف خواهند كرد.
بشريت در طول تاريخ و در حيات اجتماعي مثل همان سرنشينان يك كشتي طوفان زده هميشه گرفتار مشكلاتي از سوي قدرتمندان و ستمگران و قويدستان و مسلطين بر امور انسانهاي مظلوم بوده است. اميد موجب مي شود كه انسان مبارزه كند و راه را باز نمايد و پيش برود. وقتي به شما مي گويند انتظار بكشيد يعني اين وضعيتي كه امروز شما را رنج مي دهد و دلتان را به درد مي آورد؛ ابدي نيست و تمام خواهد شد. ببينيد چه قدر انسان حيات و نشاط پيدا مي كند. اين نقش اعتقاد به امام زمان (صلوات الله عليه وارواحنا فداه) است. اين نقش اعتقاد به مهدي موعود مي باشد. اين عقيده است كه شيعه را تا امروز از آن همه پيچ و خمهاي عجيب و غريبي كه در سر راهش قرار داده بودند عبور داده است و امروز بحمدالله عزت و پرچم سربلندي اسلام و قرآن در دست شما ملت مسلمان و شيعه ايران است. هرجا كه چنين اعتقادي باشد همين اميد و مبارزه وجود دارد. (۳)

پي نوشت ها :
 

۱. بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۵.۲.
۲. بحارالانوار، ج ۶۶، روایت ۲، ص ۴۸۲، ج ۲، ص ۹۰، روایت ۱۳ و احتجاج الطبرسى، ج ۲، ص ۴۷۰.

۳. گزیده های سخنان امام خامنه ای از روزنامه جمهوری اسلامی و کتاب سيماي معصومين (ع) در آيينه نگاه رهبري نقل شده است. متن مقاله :


http://www.rasekhoon.net/article/Show-84429.aspx


به اعتقاد من ، آخرین فرمایشات حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی ، صریح ترین اشارات ایشان در طول جنبش ” بیداری اسلامی ” به مقوله ی ظهور دولت موعود است که باید کمی در آن دقت شود . ابتداء به این سخنان توجه فرمائید :

آنچه که من به شما جوانان عزیز و فرزندان خودم عرض میکنم، این است که بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت، بر سر یک پیچ بزرگ تاریخى است. دوران جدیدى در همه‌ى عالم دارد آغاز میشود. نشانه‌ى بزرگ و واضح این دوران عبارت است از توجه به خداى متعال و استمداد از قدرت لایزال الهى و تکیه‌ى به وحى. بشریت از مکاتب و ایدئولوژى‌هاى مادى عبور کرده است. امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال‌دموکراسى غرب جاذبه دارد – مى‌بینید در مهد لیبرال‌دموکراسى غرب، در آمریکا، در اروپا چه خبر است؛ اعتراف میکنند به شکست – نه ناسیونالیستهاى سکولار جاذبه‌اى دارند. امروز در میان امت اسلامى، بیشترین جاذبه متعلق است به اسلام، به قرآن، به مکتب وحى؛ که خداى متعال وعده داده است که مکتب الهى و وحى الهى و اسلام عزیز میتواند بشر را سعادتمند کند. این یک پدیده‌ى بسیار مبارک و بسیار مهم و پرمعنائى است.(دهم بهمن ماه نود – دیدار با شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانى‌ جوانان و بیدارى اسلامى )

اگر به جای برخی کلمات در فرمایشات معظم له ، معادل آنرا قرار دهیم :

تاریخ جهان = از ابتدای آفرینش تا به امروز
تاریخ بشریت = تاریخ خلقت انسان
پیچ بزرگ تاریخی = عوض شدن مسیر تاریخ ( یعنی تاریخ در یک مسیر پر فراز و نشیب حرکت می کرده است اما این روزها به یک پیچ بزرگی رسیده است که مسیر تاریخ را به گونه ای دیگر رقم خواهد زد )
دوران جدید = زمانی که از آغاز خلقت تا به امروز شاهد آن نبوده ایم اما منتظر آن بوده ایم

پس معنی خط اول جملات حضرت آقا می شود این :

آنچه که من به شما جوانان عزیز و فرزندان خودم عرض میکنم این است که بدانید امروز تاریخ خلقت جهان آفرینش و خلقت انسان پس از سالها حرکت در یک مسیر پر فراز و نشیب به یک پیچ بزرگی رسیده است که مسیر تاریخ را به گونه ای دیگر رقم خواهد زد.زمانی که از آغاز خلقت تا به امروز شاهد آن نبوده ایم اما منتظر آن بوده ایم و در حال به وقوع پیوستن است .

جالب اینجاست که حضرت آقا برای این واقعه ی بسیار بسیار مهم نشانه هایی هم بیان می کنند
۱ – توجه به خدای متعالی
۲ – استمداد از قدرت لا یزال الهی
۳ – تکیه به وحی

این سه نکته با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اعتراف غرب به شکست و نیز عبور از مکاتب و ایدئولوژی های مادی ، اشاره به جهان شمولی دین مبین اسلام داشته که در آیات متعدد قرآن مجید بدان اشاره شده است.
نکته : دین اسلام در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جهان شمول خواهد شد و حضرت مهدی سلام الله علیه و ارواحنا فداه نتیجه ی زحمات تمام انبیاء و اولیاء الهی را به ثمر می نشاند .
با توجه به سخنان مقام معظم رهبری از ابتدای جنبش بیداری اسلامی تا به امروز و تحلیل های ایشان در مورد اتفاقات غرب ، این سخنان که از آغاز دوران جدیدى در همه‌ى عالم حکایت می کند ، صریح ترین سخنان مقام معظم رهبری است که به واقعه ی ظهور شرایط جدید اشاره دارد.
شرایط جدیدی که از ابتدای خلقت تا به امروز ، به وقوع نپیوسته بود اما در این روزها شاهد آن هستیم .
و از آنجایی که شرایط فعلی ، شرایطی جهان شمول است می توان آنرا به مقدمات ظهور دولت موعود الهی که إنّ الأرض یرثها عبادی الصالحون است ؛ تعمیم داد .

ظهور نزدیک است پس باید آماده بود

http://maddahi.ir/?p=829


ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع ) ، جوانانی پا به رکاب و آماده

ریـشـه کـنـی ستم و درهم کوبیده شدن پایه های کفر و استکبار و شرک و نفاق در صحنه عـالم و تـحـقـّق آرمان حاکمیت توحید و عدالت در جهان ، افزون بر وجود رهبری شایسته و مـعـصـوم ، قـانـونـی جـامـع و جهان شمول و فراهم آمدن زمینه ها و شرایط لازم ، به وجود یارانی زبده ، کاردان و لایق و پا به رکاب وابسته است ؛ یارانی که قابلیتهایی در حد مـطـلوب و ایـده آل داشـته باشند تا بتوانند منویّات رهبر و مقتدایشان را در گستره گیتی جامه عمل بپوشند. مـقـاله حـاضـر بـا عـنـوان "ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع )" نوشتاری است درباره یـاران حـضـرت مـهـدی (ع )، مـاهـیت یاران خاص و خصوصیات آنان . از این رو، پس از ذکر مـقـدمـه ای کـوتـاه ، یاران حضرت ، ستاد فرماندهی حکومت جهانی و ماهیت یاران خاص مورد بحث قرار گرفته است . پس از آن ویژگیهای آنان بررسی شده و در پایان نکاتی به صورت نتیجه ارائه گردیده است .

با سلام به همه ی عزیزان

همه ی دوستان را به خواندن دقیق مقاله ی پرمحتوای " ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع ) " تالیف حجت الاسلام  نعمت الله یوسفیان دعوت می کنم :

مقدمه

بـشـر هـنـوز تـابـش خـورشید فروزانش را به انتظار نشسته است و دیری نمی پاید که لحـظـه انـتـظـار بـه سـر آیـد و عـطـر دل انگیز ظهورش ، زندگی بشر را بهاری کند و سرسبزی و خرّمی و طراوت و نشاط را به انسانها هدیه دهد.

وقـتـی حضرت مهدی (ع ) بیاید حاکمیت و نظام سیاسی جهان را دگرگون می سازد. ظلم و اسـتـکـبـار، کفر و شرک و نفاق را ریشه کن می کند. آیین محمدی (ص ) را در جهان مستقر می نـمـایـد و هـمه عالم را زیر پرچم توحید، به سعادت می رساند. امنیت جهانی برقرار می سـازد، اقتصاد جهانی را متحول می کند. زمینی در جهان نمی ماند مگر اینکه سرسبز و خرم می شود و خیر و برکت از همه جا می بارد.

عـلم و فـرهـنـگ مردم جهان را دگرگون می سازد. فنّاوریِ ارتباطات به درجه ای می رسد که زمین زیر پای مردم طی می شود و دربهای جهان به رویشان باز می گردد... .

بدیهی است که پیروزی حق بر باطل و ایجاد این همه تحولات بنیادین همه اش با کرامت و معجزه صورت نمی گیرد، بلکه علاوه بر رهبری و مدیریتی معصوم و برنامه ای جامع و جـهـان شـمـول ، کـادر اجـرایـی بـسـیار کاردان و لایق و توانمندی لازم است تا بتوان چنین تـحـولی در سـطـح جـهـان ایـجـاد کـرد و بـه تـعـبـیـر امـام عـلی (ع ) ((اَفـْلَحَ مـَنْ نـَهـَضَ بـِجـَنـاجٍ)) پیروزمند کسی است که یار و یاور داشته باشد.

در این مقاله ، به اجمال خصال یاوران حضرت مهدی (عج ) توصیف می گردد.

یاران حضرت مهدی (ع )

یـاران امـام زمـان (ع ) چـنـد دسـته اند. دسته ای از آنان ، یاران خاص و ستاد فرماندهی آن حـضـرت هستند که تعدادشان 313 نفر است و همانها هستند که قرآن کریم در آیه 8 سوره هود از آنان به عنوان ((امت معدوده )) یاد می کند.

هـرگاه زمان ظهور برسد، خداوند این افراد را در اندک زمانی در مکّه ظاهر می کند و بدون حضور اینان قیام مهدی (ع ) شروع نمی شود.

دسـتـه دوم از یـاران حـضرت که پس از جمع آمدن پرچمداران و ستاد فرماندهی به یاری ایـشـان مـی آیـنـد طـبـق روایـات 10 یـا 12 هـزار نـفـرنـد. وقـتـی ایـن حـلقـه کامل شد، حرکت و قیام ، آغاز می شود.

حلقه سوم از یاران ، مؤ منانی هستند که پس از شروع قیام به آنان می پیوندند و لحظه به لحظه بر تعداد آنان افزوده می شود.

1. ماهیت یاران خاص

یاران خاص حضرت مهدی (ع ) چه ماهیتی دارند؟ چه کسانی اند؟ مشخصات آنان چیست ؟ و... .

طـبـق روایـات ، مـشـخـصـات ظـاهـری یـاران خـاص امـام زمـان (ع ) ؛ اسـم ، نـسـب ، شـغـل ، زبـان و القـاب آنـان در صـحـیـفـه ای ثـبـت شـده و نـزد حـضـرت موجود است :

امام جواد(ع ) به نقل از پدران بزرگوارش می فرماید:

همراه قائم (ع ) صحیفه مهر شده ای هست که اسامی یارانش همراه با ویژگیها، شهر، زینت و کـنیه هایشان در آن نوشته شده است .

تـعـداد یاران خاص 313 نفر به تعداد اصحاب بدر و اصحاب حضرت طالوت ذکر شده انـد، هـنـگـامـی کـه حـضـرت قـیـام مـی کند به دور او گرد می آیند. ((اِذا قامَ تَجْتَمِعُ اِلَیْهِ اَصـْحـابـُهُ عـَلی عـِدَّةِ اَهـْلِ بـَدْرٍ وَ اَصـْحـابِ طـالُوتَ، وَ هـُمْ ثـَلا ثـَمـِاءَةٍ وَ ثـَلا ثـَةَ عـَشـَرَ رَجُلاً...))

خداوند این افراد را از دورترین شهرهای دنیا برای یاری حضرت گرد می آورد.

در برخی روایات اسامی شهرهایشان نیز ذکر شده است . امام باقر(ع ) می فرماید:

سیصد و اندی نفر، به تعداد اهل بدر (313 نفر) در میان رکن و مقام با قائم (ع ) بیعت می کـنـنـد که نجبای مصر، ابدال شام و اخیار از اهل عراق در میان آنهاست .

در روایـتـی دیـگر آمده که : پنجاه نفرشان اهل کوفه اند و بقیه از اطراف و اکناف جهان ، که همدیگر را نمی شناسند و بدون وعده قبلی گرد آمده اند.

در روایـات از یـاران خـاص حـضـرت بـا عـنـاویـن زیـر یـاد شـده اسـت : ((رجـال الهیون ))، ((رجال مسوّمه ))، ((اصحاب الالویه ))، ((امراء))، ((وزراء))، ((خیر الامّه ))، ((ذخر اللّه ))، ((نقباء))، ((خواص ))، ((اولی قوّة ))، ((حکّام اللّه فی ارضه علی خلقه ))، ((الحکّام علی الناس )) و...

رسول خدا (ص ) می فرماید:

او را در طالقان گنجهایی است که از طلا و نقره نیست ، بلکه اسبهایی است بسیار زیبا و مردانی کاردان و کارساز ((وَلَهُ بِالطّالِقانِ کُنُوزٌ لا ذَهَبَ وَ لا فِضََّةِ، اِلاّ خُیُولٌ مُطَهَّمَةٌ، وَ رِج الٌ مُسَوَّمَةٌ...))

امام علی (ع ) می فرماید:

گـروهـی از مردان الهی دور او گرد می آیند، دعوتش را بر پای می دارند و یاری اش می کـنـنـد. آنـهـا وزیـران او هستند که سنگینی مسائل کشوری را بر عهده می گیرند و او را در مـسـئولیت بزرگی که خداوند به عهده اش گذاشته ، یاری می کنند ((وَ لَهُ رَجالٌ اِلهُیّون یـُقـیـمـُونَ دَعْوَتَهُ وَ یَنْصُرُونَهُ، هُمْ الوُزَراءٌ لَهُ، یَتَحَمَّلُونَ اَثْقُالَ المَمْلَکَةِ عَنْهُ، وَ یُعینُونَهُ عـَلی مـا قـَلَّدَه اللّهُ)).

امام صادق (ع ) می فرماید:

آنـهـا فـرمـاندهان ، قاضیان ، حاکمان شرع و فقیهان دین اند ((وَ هُمُ النُّجَباءُ وَ الْقُضاةُ وَ الْحـُکـّامُ وَ الفُقَهاءُ فِی الدّیِن ...+.)) نتخب الاثر، لطف اللّه صافی ، ص 485، چاپ تهران ، 1373 ه‍ .

آنـان پـرچـمـدارانـی انـد کـه از جـانب خدا در روی زمین بر بندگان او حکومت می کنند؛ ((هُمْ اَصـْحـابُ الاَْلْوِیـَةِ، وَ هـُمْ حـُکـّامُ اللّهِ فـی اَرْضِهِ عَلی خَلْقِهِ))

بر اساس روایتی دیگر:

آنـان بـهـتـریـن امـت انـد کـه بـا نـیـکان اهل بیت همراه هستند ((اُولئِکَ هُمْ خِیارُ اَلاُمَّةِ مَعَ اَبْرارِ اِلعِترَةِ...))

بـر اسـاس بـعـضـی روایـات پـنـجـاه نـفـر از ایـن افـراد را زنـان تشکیل می دهند.

خـلاصـه کـلام ایـنـکـه تـدبـّر در روایـات یاد شده معلوم می کند که آنان افرادی معمولی نیستند. بلکه مردانی الهی و نیروهایی زبده ، لایق و کاردان ، بطانه و اصحاب سرّ امام زمان (ع ) هستند.

2. ماءموریت یاران خاص

از جمله اموری که در شناسایی هر چه بیشتر ماهیت یاران خاص امام زمان (ع ) به ما کمک می کند، بررسی روایاتی است که به تبیین ماءموریت آنان در حکومت جهانی حضرت مهدی (ع ) پرداخته اند. برخی از این ماءموریتها به قرار زیر هستند:

1 ـ 2. جنگ با ستمگران

اولیـن مـاءموریت یاران حضرت ، جنگی تمام عیار با مستکبران عالم است که در آغاز انقلاب بـزرگ حـضـرت ، در راءس هـمه کارهای قرار دارد. یاران خاص مهدی (ع ) در این جنگ ، در بـعـد انـدیشه تئوریسینهای انقلاب و در بُعد عمل ، سربازانی شجاع و فداکار در رکاب امـام زمـان (ع ) و گـوش بـه فـرمان آن حضرت هستند. وقتی حلقه یاران پس از 313 نفر کـامـل شـد قـیـام شـروع می شود و با ستمگران جهان در می افتند و آنان را قلع و قمع می کنند؛ به گونه ای که خدا خشنود شود.

امام باقر(ع ) می فرماید:

قائم آل محمد(ع ) شباهتهایی با پنج تن از پیامبران دارد... اما شباهت او به جدّ خود (پیامبر اکـرم (ص ) ) قـیام با شمشیر است و کشتنِ دشمنان خدا و پیامبر، و نیز جباران و سرکشان . او بـا (نـیـروی ) شـمـشـیـر و (نـیـروی ) تـرس ، (کـه در دل جـبـاران افـکـنـده مـی شـود) مـدد مـی گـردد.

امام جواد(ع ) می فرماید:

آنـگـاه کـه عـدد (مـورد نـظـر یـاران حـضـرت ) یـعـنـی ده هـزار نـفـر کـامـل شد، به اذن خدای بزرگ قیام می کند و بی درنگ به کشتار دشمنان خدا (و دین خدا) دست می یازد، تا خدای بزرگ خشنود گردد.

خـداونـد بـه دسـت ایـنـان طاغوتها و جبّاران را نابود می سازد و آنان را بر شرق و غرب عالم مسلّط می کند. امام باقر(ع ) می فرماید:

گـویـی که یاران قائم (ع ) را می بینم که بر خاور و باختر گیتی مسلط شده اند و هیچ چیز نیست مگر آنکه از آنان فرمان می برد.

2 ـ 2. مبارزه با انحرافها، تحریفها و برداشتهای نادرست از دین

دومـیـن مـاءمـوریـت یـاران خـاص امـام زمـان (ع ) در آغـاز انقلاب ، مبارزه کردن با انحرافها، تـحـریـفـهـا و بـرداشـتـهـای نـادرسـت از دیـن و مـذهـب اسـت . عـوامـل اصـلی ایـن انـحـرافات سه دسته صاحبان زر (سرمایه داران و اشراف )، صاحبان زور (حـکـومتهای غیر اسلامی و به ظاهر اسلامی ) و صاحبان تزویر (روحانیون وابسته و دنـیـاپـرسـت و جـیـره خـوار حـکـومـتـها و طبقات اشراف ) هستند؛ در واقع صاحبان زر و زور ، تـحریفها، برداشتها و تفسیرهای غلط را سفارش می دهند و صاحبان تزویر آن را اجرایی و عملیاتی می کنند.

امام صادق (ع ) می فرماید:

آزاری کـه قـائم (ع ) به هنگام قیام خویش ، از جاهلان آخرالزمان می بیند، به مراتب سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر(ص ) از مردم جاهلیت دید. راوی می گوید:

این چگونه می شود؟ امام فرمود: پیامبر به میان مردم آمد در حالی که آنها سنگ و صخره و چـوب و تـخـته های تراشیده (بتهای چوبی ) را می پرستیدند، ولی قائم ما که قیام کند مـردمـان هـمـه از کـتـاب خـدا بـرای او دلیـل مـی آورنـد و آیـه هـای قـرآن را تاءویل و توجیه می کنند!

همچنین می فرماید:

امام قائم در جنگ خویش (با مخالفان ) به دشواریهایی بر می خورد که پیامبر برخورد نـکـرد؛ زیرا پیامبر آمد و مردم بتهای سنگی و چوبهای تراشیده شده را می پرستیدند (و گـرفـتـار تعالیم انحرافی نبودند)، لیکن قائم (در هنگام قیام خویش ) با مردمی روبه رو مـی شـود کـه رویاروی او می ایستند و آیه های کتاب خدا را در برابر او به نظر خود تاءویل می کنند و در همین راستا با او به نبرد بر می خیزند!

مـاءمـوریت یاران خاص حضرت در اینجا عبارت است از افشای خطوط انحرافی و جریانات فـکـری مـنـحـرف ، پاسخگویی منطقی و مستدل ، روشنگری و تبیین درست آموزهای دینی و نیز جنگیدن با کسانی که دست از افکار و اندیشه های نادرست خویش بر نمی دارند و حق خالص و اسلام ناب را نمی پذیرند.

یـاران خـاص مهدی (ع ) در پرتو تعالیم امام خویش ، به شناختی دست می یابند که هیچ اشـتباه و انحرافی در آن وجود ندارد. آنان راه و روش دین خدا و امام عظیم الشاءن خویش را بـه طـور یکدست ، یکسان و منسجم برای توده های ناآگاه تبیین می کنند و به طور هماهنگ بـه نـشـر تـعـالیـم نـاب اسـلامـی مـی پردازند. اینان علاوه بر توانمندیهای مدیریتی قـابـل تـوجـه ، در دیـن شـنـاسـی و مسائل مربوط به اسلام تخصص دارند و از فقیهان و اسلام شناسان راستین هستند.

امام صادق (ع ) می فرماید:

آن گروه که قائم هنگام قیام خویش با او کار می کنند، نجیبان ، قاضیان ، حاکمان شرع ، فقیهان و دین شناسانی هستند که (برکت و) مسحه الهی یافته اند؛ به گونه ای که هیچ حکمی بر آنان اشتباه نمی شود.

3 ـ 3. عمران و آبادی کشورها و برقراری عدالت

مـاءمـوریـت دیگر یاران خاص این است که پس از اقتدار یافتن حضرت مهدی (ع )، مسئولیت اداره کـشـورهـا را از جـانـب ایـشان بر عهده می گیرند و هر کدام عازم منطقه ای می شوند و پـایـه هـای مـسـتحکم بنای رفیع حکومت جهانی مهدوی را بنا می نهند و به عمران و آبادی کشورها می پردازند و عدالت اسلامی را برقرار می سازند.

هـنـگـامـی که قائم (ع ) قیام کند برای هر کشوری از کشورهای جهان فرمانروایی بر می گـزیـنـد و به او می فرماید: دستورالعمل تو در کف دست تو است ، هرگاه حادثه ای بر تـو روی دهـد کـه حـکـم آن را نـمـی فـهمی و طرز داوری در آن را نمی دانی ، به کف دستت بـنـگـر، هـر چـه در آن مـنـعـکـس بـاشـد بـر اسـاس آن عـمـل کـن ؛ ((اِذا قـامَ القـائِمُ بـَعـَثَ فی اَقالیمِ الاَْرْضِ، فی کُلِّ اِقلیمٍ رَجُلاً ثُمَّ یَقُولُ لَهُ: عـَهـْدُکَ فـی کـَفِّکَ، فـَاِذا وَرَدَ عـَلَیـْکَ مالا تَفْهَمُهُ وَ لا تَعْرِفُ القَض اءَ فیهِ، فَانظُرْ اِلی کَفِّکَ وَ اعْمَل بِم ا فیه ا)).

امام صادق (ع ) می فرماید:

حـضـرت مـهـدی (ع ) یـارانـش را در هـمـه شـهـرهـا می پراکند و به آنها دستور می دهد که عـدل و احـسـان را شـیـوه خـود سـازنـد. حـضـرت ، آنان را فرمانروایان کشورهای جهان می گـردانـد و بـه آنـهـا فـرمان می دهد که شهرها را آباد سازند؛ ((یُفَرِّقُ الْمَهْدِیُّ اَصْحابَهُ فـی جـَمـیـعِ الْبـُلْدانِ، وَ یـَاءْمـُرُهـُمْ بـِالْعَدْلِ وَ الاِحْسانِ، وَ یَجْعَلُهُمْ حُکّاما فِی الاَقالیمِ، وَ یـَاءْمـُرُهـُمْ بـِعـُمـْرانِ الْمـُدُنِ)).

همان حضرت می فرماید:

حضرت ، والیان خود را به شهرها می فرستد و دستور می دهد که عدالت را در میان مردم پـیـاده کـنـنـد ((یـبـعـث الی امـرائه بـسـائر الامـصـار بالعدل بین الناس )).

بـدون تـردید تدبّر در این ماءموریت ها که در روایات تبیین شده اند، ماهیت یاران خاص و کـابـیـنـه دولت حـضـرت مـهـدی (ع ) را روشن تر می سازد. معلوم می شود که آن حضرت بهترینها را برای اداره جهان بر می گزیند و ستونهای مستحکم بنای رفیع حکومت جهانی را بـر آن اسـتـوار مـی سـازد و ایـن تـعـداد بـه تـعـبـیـر رسـول اکـرم (ص ) خـالص تـریـن و بـرتـرین وزیران حضرت مهدی (ع ) هستند؛ ((وُزَراءُ الْمـَهـْدِیِّ... وَ هـُمْ اَخـْلَصُ الوُزَراءِ وَ اَفـْضَلَ الوُزَراءِ)) و کـسـانـی انـد کـه قـدرت اجـرایی فوق العاده ای دارند و می توانند مملکتی را اداره کنند.

3. ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع )

ایـنـک بـا تـوجـه بـه روایـاتـی کـه دربـاره یـاران خاص حضرت ، ماهیت و ماءموریت آنان گـذشـت ، مـی تـوان گـمـانـه زنی زد که هسته مرکزی و ستاد فرماندهی تشکیلات حکومت جـهـانـی مـهـدی (ع ) بـایـد چـگـونـه و دارای چـه خـصـوصـیـاتـی بـاشـنـد. ولی در عـیـن حـال بـرای بـهـره گـیـری بیشتر از روایات معصومین (ع )، روایاتی را که درباره تبیین ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع ) وارد شده ، دست مایه خود قرار می دهیم .

این ویژگیها را بر اساس روایات در سه محور کلی می توان مورد بررسی قرار داد.

1 ـ 3. ویژگیهای ظاهری

در پاره ای از روایات ، ویژگیهای ظاهری یاران خاص حضرت مهدی (ع ) بیان شده است . مـانـنـد روایـاتـی کـه دربـاره مـشـخـصـات ظـاهـری آنـان از قبیل اسامی آنان و شهرهای آنان و غیر آن وارد شده که برخی از آنان پیش از این ذکر شد.

بـعـضـی روایات درباره خصوصیات ظاهری آنان ، روایاتی است که محدوده سنّی آنها را بـیـان کـرده و بـیـشـتر آنها را جوان معرفی می کنند. به عنوان نمونه ، امام باقر(ع ) می فرماید:

یـاران قـائم هـمـه جـوان انـد و پیرمرد در میان آنان نیست مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غـذا، و کـم تـریـن چـیـز در غـذا نـمک است ((اَصْحابُ القائِمِ شَبابُ لا کَهُوُلَ فیهِمْ، اِلاّ مِثْلَ الْکـُحْلِ فِی الْعَیْنِ وَ المِلْحِ فِی الزّادِ، وَ اَقَلُّ الزّادِ المِلْحُ))

بعضی دیگر از روایات به رنگ ، قد و اندازه ، زیبایی و لباس پرداخته می فرماید:

هـمـه آنـهـا یـک رنـگ و هـم اندازه اند، جمال و لباسهایشان یکسان است ((... وَ الزِّیُّ واحِدٌ، وَ القـَدُّ واحـِدٌ، وَالجـَمـالُ واحـِدٌ، وَ اللِّبـاسُ واحـِدٌ...))

بـرخی دیگر از روایات نیز چنان که گذشت به جنسیت تعدادی از یاران خاص پرداخته و ذکر می کند پنجاه نفر زن همراه آنان است .

پاره ای دیگر از روایات به قدرت بدنی آنان پرداخته ، می فرماید:

چـون امـر ظـهـور حـضـرت واقـع شـد، بـه هـر انـسـان [از یـاوران ایـشـان ] نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود ((اَنَّه لَوْ قَدْ کانَ ذلِکَ، اُعْطِیَ الرَّجُلُ قُوَّةَ اَرْبعینَ رَجُلاً...))

یا می فرماید:

هـمـانـا بـه یـک نـفـر از آنـان نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود و دل او از قطعه فولاد سخت تر می شود، اگر به کوههای آهن روی آورد آنها را قطعه قطعه می کند!

2 ـ 3. ویژگیهای نفسانی

روایـات مـتعددی به تبیین ویژگیهای معنوی و نفسانی یاران خاص امام زمان (ع ) پرداخته انـد. خـصـوصـیـاتی مانند علم و معرفت ، ایمان ، خشیت الهی ، طهارت و تقوا، زهد، بینش و بصیرت ، عبادت و بندگی ، توجه به خدا، دعا و ذکر و نیایش و استغفار، شب زنده داری ، شرح صدر، صبر و شکیب و غیر اینها برخی از خصلتهای معنوی و نفسانی یاران خاص حـضـرت مهدی هستند که در روایات به آنان اشاره شده است و ما در اینجا به ذکر بعضی از آنها بسنده می کنیم .

یـک . ایـمـان : در نـظـام حـکومت جهانی حضرت مهدی (ع ) عنصری که بیش از دیگر عناصر اهـمـیـت دارد و مـی تـوانـد مـثـل کـلیـدی قـفـلهـای بـسـتـه را در هـمـه مـوارد و مـسـایـل بـاز کـنـد، عـبـارت اسـت از ایـمـانی عمیق و استوار که هم همت را بر می انگیزد، هم بـازوان و گامها را محکم می کند و هم دلها را استحکام می بخشد؛ به گونه ای که حوادث دنـیـا نمی تواند هیچ تزلزلی در آنها ایجاد کند. دلهای کارگزاران حکومت مهدوی (ع ) با چنین ایمانی استوار مستحکم است . آن حضرت ، مؤ من ترین افراد را برای حکومت جهانی اش برگزیده است .

گـاهـی از ایـن ویـژگـی در روایـات بـه صراحت یاد شده و به عنوان مؤ منان حقیقی مورد ستایش ‍ قرار گرفته است . چنان که امام باقر(ع ) می فرماید:

بدانید که آنها مؤ منان حقیقی اند ((اَلا هُمُ المُؤ مِنُونَ حَقّاً...))

بـر ایـن اسـاس یاران خاص حضرت از تمام اوصافی که در قرآن کریم برای ((مؤ منان حقیقی )) بیان شده ، برخوردار خواهند بود.

گـاهـی از آنـان به عنوان موحّدان واقعی یاد شده است که به توحید ناب دست یافته اند ((فَهُمُ الَّذینَ وَ حَّددُوا اَللّهَ حَقَّ تَوْحیدِه )).

گـاهـی نـیـز در قـالب تـشبیه و مانند آن از این ویژگی یاد شده است مانند این گفتار امام صادق (ع ) که می فرماید:

آن (گنجینه ها) مردانی هستند که دلهایشان مانند پاره های آهن است ، هیچ گونه تردیدی در آنـهـا راه نـدارد، در اعـتـقـادشـان بـه خـدا از صـخـره و سـنگ محکم ترند ((... هِیَ رِجالٌ کَاَنَّ قـُلُوبـَهـُمْ زُبـُرُ الْحـَدیـدِ، لا یـَشـُوبـُهـا شـَکُّ، فـی ذاتِ اللّهِ اَشَدُّ مِنَ الحَجَرِ...))

در بعضی روایات نیز بر قوت جسمانی یاران خاص اشاره شده و در ضمن آن قوت ایمان هر کدام از آنان از پاره های آهن محکم تر دانسته شده است مانند روایتی که می گوید: به هر کدام ، توانایی چهل نفر داده شده و دلی مستحکم تر از پاره های آهن دارد.

بـدیـهـی اسـت کـه هـمـیـن قـوت ایـمـان اسـت کـه در مـیـدان عـمـل ، قـدرت مدیریت و فرماندهی را پدید می آورد؛ ایمان به خدا، ایمان به راه ، هدف و آرمان حاکمیت جهانی توحید و عدالت ، احساس ‍ فداکاری در راه هدف و خویشتن را جزو حزب اللّه و جـنـداللّه دانـسـتن ؛ اینهاست که گروهی اندک را در صحنه مبارزه با کفر و استکبار جـهـانـی پـیـروز مـی کند ((کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِاِذْنِ اللّهِ)).

دو. طـهـارت و تـقـوا: یـک رکـن مـدیـریـت ایـده آل ، حـفـظ طـهـارت و تـقـوا، پـاکـیـزگی در عـمـل و اجـتـنـاب از هـر گـونـه اخـتـلاط بـا اهـداف غـیـر مـشـروع یـا اهـداف غـیـر مـقـبول و غیر اخلاقی است . مدیر خوب ، مدیری است که هر کاری را بر عهده می گیرد، آن را با رعایت اصول اخلاقی صحیح انجام دهد.

یاران خاص مهدی (ع ) به جهت برخورداری از طینتی پاک و طهارت و تقوایی ستودنی از انواع فسادی که حکومتها دچار آن می شوند، مبرّا هستند. فساد مالی ، فساد کاری ، قرارهای نـامـشـروع و نـامـوجـه در زمـیـنـه هـای مـسـایـل کـاری ، جـاذبـه هـای دنـیـایـی دل آنـان را نـمـی لرزانـد و تـاءثـیـری در آنـان نـدارد. آنـهـا بـر اصـول خـود پـای بـنـدنـد و پای خود را از مسیری که برایشان ترسیم شده ، ذرّه ای کج نمی گذارند.

امام حسن عسکری (ع ) این ویژگی یاران خاص مهدی (ع ) را این گونه بیان می کند:

خداوند آنها را با پاکی نطفه و پاکیزگی سرشت ، پاک و پاکیزه نموده است ، دلهایشان از آلودگـی نـفـاق پـیـراسـتـه ، قلبهایشان از تیرگی اختلاف پاکیزه ، روح و روانشان بـرای پـذیـرش احـکـام دیـن آمـاده ... بـه آیـیـن حـق گـرویـده و در راه اهـل حـق گـام سـپـرده انـد ((بـِرَّاءَهـُمُ اللّهَ فـی طـَهـارَةِ الْوِلا دَةِ وَ نـَفـَاسَةِ التُّرّْبَةِ، مُقَدَّسَةٌ قـُلُوبـُهـُمْ مـِنْ دَنَسٍ النِّفاقِ، مُهَذَّبَةٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ رِجْسِ الشِّقاقِ، لَیِّنَةٌ عَرائِکُهُمْ لِلدّینِ... یَدی نُونَ بِدی نِ الحَقِّ وَ اَهْلِهِ...))

امام صادق (ع ) نیز می فرماید:

خـداوند با دست قدرت خود بر شکم و پشت آنها، می کشد، دیگر هیچ حکمی بر آنها دشوار نـمـی نـماید ((یَمْسِحُ اللّهُ بُطُونَهُمْ وَ ظُهُورَهُمْ فَلا یُشْکِلُ عَلَیْهِمْ حُکْمٌ))

آنـان بـا امـام خـود پیمان می بندند که از محارم الهی و آلودگیهای دنیایی چشم بپوشند. بـنابراین ، یاران خاص حضرت با پاک سیرتی خود در مسیر پاکی و تقوا گام بر می دارنـد. و حـکومت جهانی مهدی (ع ) مانند بعضی کشورهای اسلامی نخواهد بود که رهبران و مـسئولان آنها، فسق و فجور کنند و محرمات کبیره را عملا انجام دهند، شرب خمر و تجاوز و تـعـدی از حـدود الهـی کـنند و به انواع مفاسد و آلودگیها گرفتار شوند. چنانکه امروزه مـشـاهـده مـی شـود هـر از چند گاهی طبل رسوایی برخی از سران ممالک در عرصه جهانی نواخته می شود.

سـه . عـلم و مـعـرفـت : بـدیـهی است که کابینه مهدی (ع ) برای اداره حکومت جهانی اش از تـمـام آنـچـه لازمـه مـدیـریـت ایـده آل اسـت ، بـرخوردارند. از جمله شاخصه های مهم در این عـرصـه عـلم و دانـش اسـت . آنـچـه در بـعضی روایات ذکر شد که هر کدام از آنان قوت و تـوان چـهـل تـن را دارد، عـلاوه بـر تـوان جـسـمـانـی ، تـوان اداره و تـدبـیـر امـور را نیز شامل می شود که علم و آگاهی لازمه آن است .

شاخصه علم و دانش در همه سطوح مدیریت اعم از سطوح بالا، میانی و رده های پایین باید مـورد تـوجـه قـرار گـیرد و هر مدیری باید علم و آگاهی ویژه حوزه کاری و مدیریتی را بر اساس ‍ آموزه های دینی و مکتبی داشته باشد.

یـاران خـاص حـضـرت مـهـدی (ع ) در حـوزه مـسـئولیتی خویش مدیریت علمی خواهندکرد. با مـدیـریـت غیر علمی نمی توان جهان را اداره کرد. جالب این است که مدیریت علمی آنان بر اساس ‍ موازین اسلامی و منطبق بر کتاب و سنّت است . چنانکه امیر مؤ منان (ع ) فرمود:

ای مردم ! سزاوارترین کس در امر حکومت و مدیریت ، قوی ترین آنان و آگاه ترین آنها به امر خدا در آن است ((اَیُّها النّاسُ! اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ اَعْلِمُهُمْ بِاَمْرِ اللّه فیهِ)).

آنـان از نـظـر عـلمی در بالاترین درجه قرار دارند و از جام حکمت الهی و معرفت دینی به طـور شـایـسـتـه سـیـراب گـشـتـه انـد. هـمـان حـضـرت مـراتـب فضل و کمال علمی آنان را چنین توصیف می کند:

پـس در آن فـتـنـه هـا(ی آخـرالزمـان ) گـروهـی صـیـقـلی مـی شـونـد مـانـنـد صـیـقـل یـافـتـن شـمـشیر به دست آهنگر، دیده های آنان به نور قرآن جلا داده و تفسیر در گـوشـهـایـشـان جـا گـرفته شود. در شب جام حکمت را به آنها بنوشانند. بعد از آنکه در بامداد هم نوشیده باشند.

چـهـار. مـعـرفـت الهـی : یـاران خـاص حـضـرت عـلاوه بـر تـوانـمـنـدی هـای مـدیـریـتـی ، اهل سیر و سلوک معنوی هستند و از مراتب بالای معرفت الهی برخوردارند. به این ویژگی بـا تـعـبـیـرهـای مـخـتـلفـی در روایـات اشـاره شـده اسـت . بـه عـنـوان مثال امام صادق (ع ) می فرماید:

عارفان به خداوند متعال از اهل حقایق که از روی کشف و شهود ربّانی عارف به خدا هستند، بـا او بـیـعـت مـی کـنـنـد ((یـُبایِعُهُ العارِفُونَ بِاللّهِ تَعالی مِنْ اَهْلِ الحَقائِقِ عَنْ شُهُودٍ وَ کَشْفٍ بِتَعْریفٍ اِلهیٍّ)).

امام باقر و صادق (ع ) از امام علی (ع ) در توصیف آنان می فرمایند:

مـردانـی کـه خـدا را بـه حقّ شناخته اند، آنها یاوران حضرت مهدی (ع ) در آخرالزمان هستند ((... رِجـالٌ عـَرَفـُوا اللّهَ حـَقَّ مـَعـْرِفـَتـِهِ، وَ هـُمْ اَنْصارُ المَهْدِیِّ فی آخِرِ الزَّمانِ)).

از برخی روایات می توان استفاده کرد، که آنان در اثر عرفان عملی به مراتبی رسیده اند که قدرت تصرف در عالم دارند. به عنوان نمونه امام رضا(ع ) می فرماید:

شـیـعـیـان او از اطـراف و اکناف جهان به سوی او می شتابند و زمین زیر پای آنها طیّ می شود، تا به محضر او رسیده بیعت نمایند.

در روایتی دیگر می خوانیم :

آنها در شرق و غرب جهان در محراب و یا رختخواب خود هستند، بانگ امام را می شنوند. همین یـک بـار صـدا بـه گـوش همه آنها می رسد و همگی به سوی او می شتابند، چیزی نمی گـذرد مـگـر بـه مـقـدار یـک چـشـم بـه هـم زدن که همگی در نزد او گرد می آیند.

در روایتی دیگر دارد:

گروهی از آنها شبانه از رختخوابشان ناپدید می شوند و صبح در مکه حاضر می شوند و بـرخـی از آنها آشکارا دیده می شوند که روی ابرها راه می روند.

یک احتمال از این گونه روایات همین است که دست کم برخی از یاران حضرت طیّ الارض ‍ دارند و زمین زیر پای آنها طی می شود.

پـنج . معنویت : پشتوانه انقلاب جهانی حضرت مهدی (ع )، معنویت است . مهدی (ع ) در مورد یاران خود روی قدرت معنوی و اراده ناشی از ایمان و انسانیت ، تکیه می کند و به آن اهمیت مـی دهـد. از ایـن رو، در هر موقعیتی آنان را به تعبّد و تضرع سفارش می کند، تا هدف را فـرامـوش و مـقـصـد را گـم نـکـنـنـد و پیروزیهای پیاپی ، آنان را به غفلت و غرور دچار نـسـازد. هـمـواره پیروزی را از جانب خدا ببینند و مناجات و نماز را کلید نصرت او بدانند. امام باقر(ع ) می فرماید:

چون حضرت مهدی (ع ) بر فراز نجف برآید به یارانش خطاب می کند: امشب را به عبادت به روز آورید. آنان برخی در رکوع و برخی در سجده شب را به سحر می رسانند و به درگـاه خـدا تـضـرّع مـی کـنند ((حَتّی اِذا صَعَدَ النَّجَفَ قالَ لاَِصحابِهِ: تَعَبَّدُوا لَیْلَتَکُمْ فَیَبیتُونَ بَیْنَ راکِعٍ وَ ساجِدٍ یَتَضَرَّعُونَ اِلَی اللّهِ)).

عبادت و بندگی ؛ نماز و روزه ، ذکر خدا، تلاوت قرآن ، شب زنده داری ، تضرّع و راز و نـیاز با خدا، ارتباط دلها با خدای متعال ، خدا را هدف قرار دادن ، فریب ظواهر را نخوردن ، دلبـسـتـگـی پـیـدا نـکـردن بـه زر و زیـور و زخـارف دنـیـا و امـوری دیـگـر از ایـن قـبـیـل معرّف معنویت و بنیه معنوی یک انسان و یا مجموعه ای از انسانها هستند و یاران خاص مهدی (ع ) از همه جهات یاد شده برخوردارند.

امام جواد(ع ) از پدران بزرگوارش عبودیت و بندگی آنان را این گونه توصیف می کند:

آنـان سـلحـشـورانـی هـستند که در اطاعت خدا بسیار سخت کوش اند ((هم کَرّارُونَ مُجِدُّونَ فی طاعَةِ اللّه ...))

امـام صادق (ع ) شب زنده داری و تضرّع آنان به درگاه خداوند را این گونه توصیف می کند:

آنان مردانی هستند که شبها نمی خوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از کندو به گـوش ‍ مـی رسد. شبها را با شب زنده داری سپری می کنند ((رِجالٌ لا یَن امُونَ اللَّیلَ، لَهُمْ دَوِیُّ فـی صـَلَو اتـِهِمْ کَدَوِیِّ النَّحْلِ، یَبیتُونَ قِیاما عَلی اَطْرافِهِمْ...))

از ایـن گـونـه روایـات اسـتـفـاده مـی شـود کـه یـاران مـهـدی (ع ) در انـقـلاب جهانی اش ، عاشوراییانی هستند که عرفان و معنویت را با حماسه در هم آمیخته اند:

آنان در دل شب ، ناله هایی از خشیت خدا دارند چون ناله مادران داغ پسر دیده . آنها شب زنده داران در دل شـب و روزه داران در طـول روز هستند گویی داءب و روش همه آنان یکی است ؛ ((لَهـُمْ فـی اللَّیلِ اَصْواتٌ کَاَصْواتِ الثَّواکِلِ حُزْناً مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ، قُوّامٌ بِاللَّیْلِ صُوّامٌ بِالنَّهارِ کَاَنَّما دَاءْبُهَمْ دَاءْبُ واحِدٌ...))

شش . بصیرت : یاران مهدی (ع ) از شمّ سیاسی فوق العاده بالا، آگاهی به زمان و مکان ، تـحـلیـل سـیـاسـی از مـسـایـل جـهـانـی و در یـک کـلمـه از بـصـیـرت و روشـن بـیـنـی قابل توجهی برخوردارند.

بـرخـی روایـات ایـن ویـژگـی آنـان را بـه قـندیلهایی تشبیه کرده اند که دلهایشان را روشن کرده است ((کاَنّ قُلُوبَهُمُ القَنادیلُ)).؛

یـاران مـهـدی (ع ) شـمشیرها را در راه حق آختند و بصیرتی را که در کار دین داشتند آشکار کـردنـد. طـاعـت پـروردگـارشـان را پـذیـرفتند و فرمان واعظ خود را شنیدند ((... حَمَلُوا بـَصـائِرَهُمْ عَلی اَسْی افِهِمْ وَ دانُوِ لِرَبِّهِمْ بِاَمْرِ واعِظِهِمْ))

آنـان بـه جـهـت چـنـیـن بصرتی از رفتن کسی وحشت نمی کنند و از آمدن کسی به جمع خود پایکوبی نمی کنند ((.. لا یَسْتَوحِشُونَ اِلی اَحَدٍ، وَ لا یَفْرَحُونَ بِاَحَدٍ دَخَلَ فیهِمْ...))

هفت . دارای قدرت روحی و صبر و شکیب : جنگ با مستکبران عالم و در افتادن با کفر و شرک و نفاق تحمّلی بسیار بالا می خواهد. باید کسانی باشند که از زیر بار مشکلات ناشی از آن خم به ابرو نیاورند.

یـاران خـاص حـضـرت دلی دریـایـی دارنـد، امـواج مـتـلاطـم شـدایـد و سـخـتـیـهـا دل آنان را نمی لرزاند ((قُلُوبُهم کَزُبُرِ الْحَدید)). آنان بر هر مشکلی که می تازند آن را رام خود می سازند. اگر به کوهها هجوم برند آنها را از پای در می آورند ((لَوْ حَمَلُوا عَلی الجِبالِ لاََذَلُّوها)).

آنـان گـروهـی هستند که با صبر و شکیب خود بر خدا منّت نمی نهند ((قَوْمٌ لَمْ یَمُنُّوا عَلَی اللّهِ بِالصَّبْرِ...))

هشت . روحیه شهادت طلبی : یاران حضرت مهدی (ع ) شیفته لقای الهی و عاشق شهادت اند و آرزو مـی کـنـنـد کـه در راه خـدا بـه شـهـادت بـرسـنـد ((... یـَتـَمـَنَّونَ اَنْ یـُقـْتـَلُوا فی سِبیلِاللّهِ)).

مـوارد یـاد شـده بـرخـی از ویـژگیهای نفسانی و معنوی یاران خاص حضرت بود که ذکر شد.

3 ـ 3. ویژگیهای عملی و رفتاری

بـرخـی از خـصـوصـیـات عـمـلی یـاران خـاص حـضـرت را می توان در محورهای زیر مورد بررسی قرار داد.

یـک . سـادگـی و بـی پـیـرایـگـی : یـاران مـهـدی (ع ) جـلال و جـبروت و حشمت ظاهری ندارند. با دبدبه و کبکبه ظاهری و تشریفات چشم پرکن نـیـسـتـنـد. از ایـن رو، در میان زمینیان ناشناخته اند. در نگاه مستکبران خوار و کوچک جلوه می کنند، ولی در میان ملکوتیان معروف و در نگاه مؤ منان ارزشمند هستند.

امیر مؤ منان در وصف آنها می فرماید:

گـروهـی بـا کـافران به نبرد می پردازند که در نظر مستکبران خوار و زبون هستند، در آسمان معروف و در زمین ناشناخته اند ((یُجاهِدُهُمْ فِی اللّهِ قَوْمٌ اَذِلَّةٌ عِنْدَ المُتَکَبِّرینَ، فِی الاَرْضِ مَجْهُولُونَ، وَ فِی السَّماءِ مَعْرُوفُونَ)).

ظـاهـر آنـان نـشـان نـمـی دهـد کـه جـزو اصـحـاب خـاص مـهـدی (ع ) هـسـتـنـد. مـگـر در هـشـت سـال دفـاع مـقـدس کـسی شهید همّت ، شهید باکری ، شهید خرازی و دیگر سرداران رشید اسـلام را مـی دیـد بـاور مـی کـرد کـه فـرمـانـده لشـکـر و فـدایـی راه امـام راحل (ره ) هستند؟!

جـوانـان پـا بـه رکـاب امام زمان (ع ) در انقلاب جهانی اش نیز همین گونه اند. آنان چون سـاده و بی پیرایه اند به چشم نمی آیند، ولی آوازه آنان به جمع ملکوتیان رسیده است ((فِی السَّماءِ مَعْرُوفُونَ)).

دو. جدیّت در کار و تلاش روزانه : یاران مهدی (ع ) به تعبیر شهید بهشتی شیفتگان خدمت انـد نـه تشنگان قدرت . آنان برای کار در حکومت جهانی مهدی موعود(ع ) و تحقق بخشیدن به منویّات امام زمانشان سر از پا نمی شناسند. آرام و قرار ندارند. تنبلی ، بی حالی ، سهل انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن در قاموس آنان مفهومی ندارد.

یاران مهدی (ع ) مردانی هستند که شبها نمی خوابند و یا به قدر اندک می خوابند ((رِجالٌ لا یَن امُونَ اللَّیْلَ...)). یک معنای این عبارت این است کـه شـبـهـا را بـه شـب زنـده داری مـی پـردازند. ولی معنای دیگرش نیز آن است که اینان خـوابـشـان سـبـک اسـت ، کـمـتر می خوابند و شبها علاوه بر شب زنده داری به فکر مردم ، خـدمـتـگـزاری و چـگونگی انجام وظیفه کردن برای آنان هستند. چنانکه در حدیثی دیگر امام صادق (ع ) به مفضّل می فرماید:

ای مـفـضّل ! بدان ، اگر حکومت در دست ما بود، جز سیاست شب (عبادت ، اقامه حدود و حقوق الهـی و حراست مردم ) و سیاحت روز (سیر کردن و رسیدگی به مشکلات مردم )... چیزی در کار نبود.

یـاران حضرت اگر جانشان را نیز در راه خدمتگزاری و التزام رکاب امام زمان (ع ) بدهند، احـسـاس مـی کـنـنـد کـاری بـزرگ نـکـرده انـد ((... لَمْ یـَسـْتـَعـْظـِمـُوا بـَذْلُ اَنْفُسِهِمْ فِی الحَقِّ))

آنها در مبارزه نیز همواره آماده و جدّی هستند و در این راه دست از سلاح بر نمی دارند تا خدا راضـی شود ((لا یَکُفُّونَ سُیُوفَهُمْ حَتّی یَرْضَی اللّهُ عَزَّوَجَلَّ))

آنـان راهبان شب اند و شیران روز. در میدان کار و تلاش همانند شیری ژیان ایفای نقش ‍ می کنند.

سـه . سـاده زیـسـتی : یکی از نقاط ضعف در مدیریت و مدیران ، روحیه اشرافیگری است . اشـرافـیـگـری بـه تـعـبیر مقام معظم رهبری برای یک کشور آفت است ، ولی اشرافیگری مسئولان ، آفت مضاعف است .

یـاران خـاص مـهـدی (ع ) زنـدگـی مـعـمـولی دارنـد. رونـد زنـدگـی آنها به سمت تنعّم و تـجـمـل پـرسـتـی نیست . آنها با امامشان پیمان بسته اند که همانند او ساده زندگی کنند؛ غـذای سـاده بخورند؛ لباس ‍ ساده بپوشند؛ وسیله نقلیه معمولی سوار شوند؛ به مقدار کم قانع باشند.

امام صادق (ع ) درباره ساده زیستی حضرت مهدی (ع ) می فرماید:

بـه خـدا سـوگـنـد! او جـامـه درشت می پوشد و خوراک خشک و ناگوار می خورد ((فَوَاللّهِ مالِباسُهُ اِلاَّ الْغَلیظَ، وَ لا طَع امَهِ اِلا الجَشَبَ)).

امـام زمـان (ع ) از یـاران خـود تـعهّد می گیرد که همین سیره را عملی کنند و آنها نیز در این مسیر دست از پا خطا نمی کنند.

چـهـار. ولایـتـمـداری : یاران حضرت ، امام خود را به شایستگی می شناسند و به او اعتقاد دارند ((اَلْقائِلینِ بِاِمامَتِّهِ)). این معرفت ، شناخت شناسنامه ای نیست بلکه معرفت به حق ولایت است . از این رو، به امامشان عشق می ورزند و دلهای آنان از محبت مهدی (ع ) لبریز است . بر لوح دل آنان جز الف قامت مهدی (ع ) نوشته ای نیست . ایـن شـیـدایـی بـه حـدّی اسـت کـه برای تبرّک دست بر زین اسب امام می کشند و تبرّک می جـویند. آنها به هنگام نبرد پروانه وار شمع وجود مهدی (ع ) را در میان می گیرند و از او مـحـافـظـت مـی کـنـنـد ((یـَتـَمَسَّحُونَ بِسَرْجِ الاِمامِ یُطْلُبُونَ بِذلِکَ الْبَرَکَةَ وَ یَحَفُّونَ بِهِ یَقُونَهُ بِاَنْفُسِهِمْ فِی الْحَرْبِ...))

ولایـتـمـدرای آنـان عـلاوه بر عشق و دلدادگی در برابر امام زمان (ع )، در اطاعت از فرامین ایـشـان عـیـنیت می یابد. آنان بازوان پرتوان مهدی (ع ) و در برابر او سلم محض و مطیع مـحـض هـسـتـنـد. تمام تلاش آنها همین است که فرامین امامشان را اجرا کنند ((مُجِدُّونَ فُی طاعَةِ اللّهِ وَ طاعَتِهِ)). آنها مهدی (ع ) را محور، قلّه و چشم انداز تـمـام حـرکـتـهـا و جـهـت گـیـریـهای خود می دانند و در راستای کمک به آرمانها و منویات و تدابیر او گام بر می دارند و به دلالت او و با انگشت اشاره او حرکت می کنند.

هر چه امام دستورشان دهد، انجام می دهند. در برابر فرمان امامشان از کنیز زرخرید، مطیع تـرنـد ((وَ هـُمْ اَطـْوَعُ مـِنَ الاَْمَةِ لِسَیِّدِها)). به تعبیر امروزه آنان در برابر قرائت امام زمان (ع ) از خود قرائتی جدا ندارند.

پـنـج . انـضـبـاط و روحـیـه تـشکیلاتی : نظم و انضباط، شرط اصلی برای توانایی هر سـازمـان نـظـامـی اسـت . ستاد فرماندهی حکومت جهانی مهدی (ع ) از انضباطی آهنین ، نظمی مـنـطـقـی و روحـیـه تـشکیلاتی برخوردارند. معنا ندارد غیر از این باشد؛ چرا که آنان می خـواهـنـد دنـیـا را بـه نـظم و انضباط وادارند و انسجام جهانی ایجاد کنند. امام علی (ع ) این ویژگی آنان را این گونه ستوده است :

گـویـا آنـان را مـی نـگـرم کـه هـیـاءتـی یـکـسـان و قـد و قـامـت بـرابـر دارنـد، جـمال و برازندگی و لباس آنان نیز مثل هم است ((کَاَنّی اَنْظُرُ اِلَیْهِمَ و الزِّیُّ واحِدٌ وَ الْقَدُّ واحِدٌ وَ الْجَمالُ واحِدٌ وَ اللِّباسُ واحِدٌ)).

شـش . اتـحـاد و انـسـجـام و برادری : یاران خاص حضرت برگزیدگانی اند که خداوند قـلوب آنـهـا را بـه یـکـدیـگـر گـره زده اسـت ((یـُؤَلِّفُ اللّهُ بـَیْنَهُمْ ...)) ((یُؤَلِّفُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ )). روح برادری ، اعتماد، همدلی و یکرنگی بر آنان حاکم است . انـدیشه هایشان متحد و یگانه ، دیدگاههایشان همانند، دلهایشان به هم پیوسته و به هم گـره خـورده است . به یکدیگر عشق می ورزند و با هم مهربانند و خیرخواه همدیگر هستند. رابـطـه دوسـتـی آنـهـا چـنان مستحکم است که گویی برادران تنی و از یک پدر و مادراند ((کـَاَنَّمـا رَبـّاهـُمْ اَبٌ واحـِدٌ وَ اُمُّ واحِدَةٌ قُلُوبُهُمْ مُجْتَمِعَةٌ بِالَْمحَبَّةِ وَ النَّصیحَةِ)).

انـسـجـام و اتحاد کلمه در میان مدیران مطلبی بسیار اساسی و مهم است و یاران حضرت از ایـن نـعـمـت الهـی به شکلی شایسته برخوردارند و تواضع و روح برادری در میان آنان مـوج مـی زنـد. از این رو، به یکدیگر احترام می گذارند. خیرخواه یکدیگرند. نسبت به هم مواسات دارند. هیچ گونه اختلاف و نزاعی میان آنان در نمی گیرد و...

هـفـت . روحـیـه حـمـاسی و سلحشوری : هنر مدیریت همین است که بتواند از موانع عبور کند و موانع آنها را متوقف نسازد و ماءیوس نکند که بگویند نمی توان جلو رفت . یاران مهدی (ع ) در شـجـاعـت و دلیـری و نترسی بی نظیرند. روحیه ای حماسی و سلحشوری دارند ((هُمْ کَرّارُونَ...))

آنـان سـپـاه غـضـب و مـظـهـر خشم الهی اند که در آخرالزمان برای یاری حضرت مهدی (ع ) خـواهـند آمد ((جَیْشُ الْغَضَبِ قَوْمٌ یَْاءتُونَ فی آخِرِ الزِّمانِ...)). آنـان در کـارزار هـمانند شیرانی هستند که از بیشه های خود بیرون آمده انـد و هـیـچ چـیـز جـلودارشـان نـیـست . اگر اراده کنند کوهها را از جای خود بر می کنند و از مـوانـع می گذرند و خاکریزهای دشمن را یکی پس از دیگری فتح می کنند ((کُلُّهُمْ لُیُوثٌ قـَدْ خـَرَجـُوا مِنْ غاباتِهِمْ، لَوْ اَنَّهُمْ هَمُّوا بِاِزالِةِ الجِبالِ لاََزالُوها مِنْ مِواضِعِها)).

آنان تیز پروازان و بهترین سوارکاران دنیا هستند ((هُمْ خَیْرٌ فِوارِسَ عَلی ظَهْرِ الاَْرْضِ اَوْ مِنْ خَیْرِ فَوارِسَ عَلی ظَهْرِ الاَْرْضِ)).

بـرای درهـم کـوبیدن ظلم و استکبار و با شعار انتقام گیری از خون امام حسین (ع ) به راه مـی افـتـنـد. ابـّهـت و آوازه آنـهـا جـلوتـر از خـودشـان حـرکـت مـی کـنـد و در دل دشـمـنـان اسلام رعب می افکند. رعب و وحشت آنها یک ماه جلوتر از خودشان پیش می رود و خداوند به وسیله آنها امام زمان (ع ) را یاری می کند.

((شِعارُهُمْ: یا لَثاراتِ الْحُسَیْنِ! یَسیرُ الرُّعْبَ اَمامَهُمْ مَسیرَةَ شَهْرٍ... بَهَمْ یَنْصُرُ اللّهُ اِمامَ الْحَقِّ)) حارالانوار، ج 52، ص 308.+

یـاران مهدی (ع ) گروهی هستند که بر اساس حق همواره با دشمنان دین خدا پیکار می کنند و پیروزی را به ارمغان می آورند.

هشت . عدالت پیشگی و دادگری : از ماءموریتهای یاران خاص اجرای عدالت در ممالک است . امام کاظم (ع ) در تفسیر آیه شریفه ((یُحْیی الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها)) فرمود:

نه اینکه خداوند زمین را با باران زنده کند، بلکه مردانی را بر می انگیزد تا عدالت را زنـده کـنـنـد و زمـیـن در پـرتـو آن عـدالت زنـده مـی شـود.

اگـر یـاران مهدی (ع ) خود عادل نباشند چگونه خواهند توانست عدالت را در جهان برقرار کنند. ((ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش )).

خـلاصـه کـلام ایـنکه آنان در شایستگیها و امتیازات به گونه ای هستند که به تعبیر امام عـلی (ع ) نـه از نسلهای گذشته کسی از آنان پیشی گرفته و نه از آیندگان کسی به مقام والای آنها می رسد ((لَمْ یَسْبِقْهُمُ الاَْوَّلُونَ وَ لا یُدْرِکُهُمُ الآخِرُونَ)).

یـاران خـاص مـهدی (ع ) در همه عرصه ها الگو و نمونه اند. آنجا که به عنوان فرمانده لشکر مهدی (ع ) انجام وظیفه می کنند از تمام ویژگیهای لازم در یک فرمانده لشکر اسلام برخوردارند و در قلوب مؤ منان عالم جای دارند. هنگامی که به عنوان سربازی فداکار و شجاع در رکاب امام زمانشان هستند، چون پروانه ای بر محور شمع وجود رهبر و مقتدایشان می گردند، دلداده اویند، در برابر او تسلیم محض هستند و ولایتمداری را در عقیده و اخلاق و عـمـل عـیـنیت می بخشند. وقتی که به عنوان کارگزار حکومت جهانی انجام وظیفه می کنند، شیفته خدمت اند نه تشنه قدرت ، بی پیرایه اند، زندگی آنان در حد افراد معمولی است ، بـر مـحور عدالت حرکت می کنند. آنجا هم که به عنوان شهروند جامعه جهانی هستند مطیع قانون مهدوی و در احترام به آنان پیشتازند.

4. نتیجه گیری

از مجموع آنچه گذشت نتیجه گرفته می شود که :

1. حضرت مهدی (ع ) در عرصه جهانی تحولاتی بنیادین ایجاد می کند.

2. کـار آن حـضـرت هـمـه اش بـا کـرامت و معجزه درست نمی شود، بلکه خداوند یارانی را برای نصرت او ذخیره کرده و با یاری آنان کارها را پیش می برد.

3. یـاران خـاص حـضـرت ، 313 نفر و به تعداد اصحاب پیغمبر اکرم (ص ) در جنگ بدر است .

4. پنجاه نفر از این تعداد را زنان تشکیل می دهند.

5 . اینان از بهترین و زبده ترین افراد بشر هستند و قدرت اجرایی بسیار بالایی دارند و هر کدام قدرت اداره مملکتی را دارا هستند.

6 . روایـات از آنـان به عنوان رجال الهی ، پرچمداران ، امرا، وزرا، نقبا، خواص ، حاکمان الهی و مانند آن یاد کرده است و این تعبیرها ماهیت حقیقی آنان را روشن تر می سازد.

7. آنان بار سنگین مسئولیت کارگزاری را از جانب مهدی (ع ) بر دوش می کشند.

8 . آنان ماءموریتهای متعددی در رکاب امام زمانشان دارند که جنگ با ستمگران عالم ، مبارزه بـا انـحـرافـات و بـرداشتهای نادرست از دین و تبیین درست معارف دینی ، عمران و آبادی کشورها و برقراری عدالت در حوزه های ماءموریتی آنها از آن جمله است .

9. ویـژگـیـهـای آنـان در سـه مـحـور ویـژگـیهای ظاهری ، ویژگیهای نفسانی و معنوی و ویژگیهای عملی و رفتاری قابل بررسی است .

10. مـشـخـصـات ظـاهـری ، جـوان بـودن ، تـوانـایـی بـدنـی ، سیما و قد و اندازه از جمله ویژگیهای ظاهری آنان است .

11. ایـمـان ، طـهـارت و تـقوا، علم و معرفت ، عرفان ، معنویت ، بصیرت ، قدرت روحی و صبر و شکیب و روحیه شهادت طلبی از جمله ویژگیهای نفسانی آنان است .

12. سادگی و بی پیراگی ، جدیّت در کار و تلاش روزانه ، ساده زیستی ، ولایتمداری ، نظم و انضباط و روحیه تشکیلاتی داشتن ، اتحاد و انسجام و برادری ، روحیه حماسی و سلحشوری و عبور از موانع و عدالت ورزی از جمله ویژگیهای عملی و رفتاری یاران خاص مهدی است .

13. خـلاصه اینکه آنان در همه ویژگیهایی که برای اداره جهان لازم است بی نظیرند و به تعبیر علی (ع ) ((لَمْ یَسْبِقْهُمُ الاَْوَّلُونَ وَ لا یُدْرِکُهُمُ الا خِرُونَ)).

پدید آورنده : نعمت اللّه یوسفیان/عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی ، صفحه 145

http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=71280&MagazineNumberID=6370

....................

- با تشکر از مقاله جامع و کامل حجت الاسلام نعمت الله یوسفیان :

- کسانی که چون این حقیر خود را از صفات یاران خاص حضرت بسیار دور می بینند ، ناامید نباشند که اهل بیت(ع) در تربیت و اصلاح نفوس و ملکوتی کردن قلوب معجزات فراوان دارند :

به ذره گر نظری مهر بوتراب کند ، به آسمان رود و کار آفتاب کند

در واقعه ی عاشورا ، تاریخ شمه ای از تغییر و تحولات عظیم در روح و جان برخی از یاران امام حسین(ع) را که با دم مسیحایی آن حضرت زنده شدند را نشان داد و ان شاالله به لطف حق ما نیز در زمره سعادتمندانی باشیم که با تابش نور روحبخش آخرین حجت حق(عج) ، به حلقه ستارگان پیرامون آن خورشید حقیقت عروج کنیم.

http://u313.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=933:1391-01-26-14-21-38&catid=77:1389-04-03-20-24-30تأثیر تغذیه بر اخلاق

 

تأثیر تغذیه بر اخلاق

 

در روایات متعددى مى خوانیم : یكى از شرایط استجابت دعا پرهیز از غذاى حرام است؛ از جمله، در حدیثى آمده است كه شخصى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و عرض كرد: «احب ان یستجاب دعائى؛ دوست دارم دعاى من مستجاب شود!» پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: «طهر ماكلك ولاتدخل بطنك الحرام ، غذاى خود را پاك كن و از غذاى حرام پرهیز نما

همین معنى از همان بزرگوار با تعبیر دیگرى آمده است، مى فرماید: «من احب ان یستجاب دعائه فلیطیب مطعمه و مكسبه; كسى كه دوست دارد دعایش مستجاب شود، طعام و كسب خود را از حرام پاك كند

با توجه به این كه در حدیثى از امام صادق علیه السلام مى خوانیم: «ان الله لایستجیب دعاء بظهر قلب قاس; خداوند دعایى را كه از قلب قساوتمند برخیزد مستجاب نمى كند!» مى توان نتیجه گرفت كه غذاى ناپاك و حرام، قلب را تاریك و قساوتمند مى كند; و به همین دلیل، دعاى حرام خواران مستجاب نمى شود و از اینجا به رابطه نزدیكى كه در میان ناپاكى درون و تغذیه حرام وجود دارد، مى توان پى برد.

در حدیث معروف امام حسین علیه السلام در روز عاشورا آمده است كه بعد از ایراد آن سخنان داغ و پر محتوا و گیرا در برابر لشكر لجوج و قساوتمند كوفه، هنگامى كه ملاحظه كرد آنها حاضر به سكوت و گوش دادن به سخنانش نیستند، فرمود: (آرى! شما حاضر به شنیدن سخن حق نیستید زیرا ملئت بطونكم من الحرام فطبع الله على قلوبكم; شكمهاى شما از غذاهاى حرام پر شده است، در نتیجه خداوند بر دلهاى شما مهر زده است (و هرگز حقایق را درك نمى كنید!)»

2- در روایات دیگرى آمده است; كه رابطه اى در میان خوردن غذاى حرام و عدم قبول نماز و روزه و عبادات، وجود دارد; از جمله، در حدیثى از پیامبراكرم صلى الله علیه و آله مى خوانیم: «من اكل لقمة حرام لن تقبل له صلوة اربعین لیلة، و لم تستجب له دعوة اربعین صباحا و كل لحم ینبته الحرام فالنار اولى به و ان اللقمة الواحدة تنبت اللحم; هركسى لقمه اى از غذاى حرام بخورد تا چهل شب نماز او قبول نمى شود،و تا چهل روز دعاى او مستجاب نمى گردد; و هر گوشتى كه از حرام بروید، آتش دوزخ براى آن سزاوارتر است; و حتى یك لقمه نیز باعث روییدن گوشت مى شود

بدیهى است براى قبولى نماز، شرایط زیادى لازم است، از جمله حضور قلب و پاكى دل، اما غذاى حرام پاكى قلب و صفاى دل را از انسان مى گیرد.

3- در روایات متعدد دیگرى از پیامبراكرم صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام آمده است كه: «من ترك اللحم اربعین صباحا ساء خلقه;كسى كه چهل روز گوشت را ترك كند، اخلاق او بد مى شود

از این احادیث بخوبى استفاده مى شود كه در گوشت ماده اى است كه اگر براى مدت طولانى از بدن انسان قطع شود،در روحیات و اخلاق او اثر مى گذارد،و كج خلقى و بد اخلاقى به بار مى آورد.

البته استفاده زیاد از گوشت حیوانات نیز در بعضى از روایات مزموم شمرده شده، ولى از ترك آن براى مدت طولانى نیز در بسیارى از روایات نهى شده است.

4- در روایات زیادى كه در كتاب «اطعمه و اشربه » آمده است، رابطه اى میان بسیارى از غذاها و اخلاق خوب و بد، بیان گردیده به عنوان نمونه:

در حدیثى از رسول خدا صلى الله علیه و آله مى خوانیم: «علیكم بالزیت فانه یكشف المرة .... و یحسن الخلق; بر شما لازم است كه از زیت (زیت به معنى روغن زیتون  یا هرگونه روغن مایع است) استفاده كنید، زیرا صفرا را از بین مى برد... و اخلاق انسان را نیكو مى كند

5- در حدیثى از امام صادق علیه السلام مى خوانیم: كه از كلام پیامبر صلى الله علیه و آله چنین نقل مى كند «من سره ان یقل غیظه فلیاكل لحم الدراج; كسى كه دوست دارد خشم او كم شود گوشت دراج را بخورد!» (دراج پرنده‏اى است‏شبیه به كبك كه گوشت لذیدى دارد)

از این تعبیر بخوبى استفاده مى شود كه رابطه اى میان تغذیه و خشم و بردبارى وجوددارد.

6- در روایت مشروحى از تفسیر عیاشى از امام صادق علیه السلام نقل شده درباره این كه چرا خداوند خون را حرام كرده مى فرماید: «و اما الدم فانه یورث الكلب و قسوة القلب و قلة الرافة و الرحمة لا یؤمن ان یقتل ولده و والدیه ....; این كه خداوند خوردن خون را حرام كرده به خاطر آن است كه سبب جنون و سنگدلى و كمبود رافت و مهربانى مى شود ... تا آنجا كه ممكن است فرزند و یا پدر و مادرش را به قتل برساند

در بخش دیگرى از این روایت مى فرماید: «و اما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها وقال ان مدمن الخمر كعابد الوثن و یورث ارتعاشا و یذهب بنوره و یهدم مروته; و اما شراب، خداوند آن را به خاطر تاثیر و فسادش حرام كرده است و فرمود شخص دائم الخمر مانند بت پرست است بدنش لرزان مى شود، و نور (معنویت) او را از بین مى برد، و شخصیت او را ویران مى سازد

7- در روایات متعددى كه در كافى درباره انگور  آمده است رابطه میان خوردن انگور و برطرف شدن غم و اندوه دیده مى شود; از جمله، در حدیثى از امام صادق علیه السلام مى خوانیم: «شكى نبى من الانبیاء الى الله عزوجل الغم فامره الله عزوجل باكل العنب; یكى از پیامبران الهى از غم و اندوه (و افسردگى) به پیشگاه خداوند متعال شكایت كرد; خداوند متعال به او دستور داد كه انگور بخورد

این حدیث تاكید بیشترى است بر مساله ارتباط تغذیه با مسائل اخلاقى.

8- در احادیث متعددى نیز رابطه خوردن انار  و از میان رفتن وسوسه هاى شیطانى و به وجود آمدن نورانیت قلب دیده مى شود; از جمله، در حدیث معتبرى از امام صادق علیه السلام آمده است كه مى فرمود: «من اكل رمانة على الریق انارت قلبه اربعین یوما; كسى كه یك انار را ناشتا بخورد، چهل روز قلبش را نورانى مى كند

9- در روایت متعددى در باب «خوردن » تعبیراتى دیده مى شود كه همه نشانه ارتباط تغذیه با روحیات و مسائل اخلاقى است; از جمله، در حدیثى از رسول خدا صلى الله علیه و آله مى خوانیم كه به جعفر (ابن ابى طالب)علیهماالسلام فرمود: «یا جعفر كل السفرجل فانه یقوى القلب و یشجع الجبان; اى جعفر! « به» بخور قلب را تقویت مى كند و ترسو را شجاع مى سازد

10- در بعضى از احادیث رابطه میان غذاى اضافى و سنگدلى و قساوت و عدم پذیرش موعظه دیده مى شود; از جمله، در كتاب «اعلام الدین » از پیغمبر اكرم نقل شده كه فرمود: «ایاكم و فضول المطعم فانه یسم القلب بالقسوة و یبطى ء بالجوارح عن الطاعة و یصم الهمم عن سماع الموعظة; از غذاى اضافى بپرهیزید كه قلب را پر قساوت مى كند و از اطاعت حق تنبل مى سازد و گوش را از شنیدن موعظه كر مى نماید

فضول الطعام (غذاى اضافى) ممكن است اشاره به پرخورى باشد یا غذاهاى باقى مانده و فاسد شده، و در هر حال از رابطه تغذیه و مسائل اخلاقى خبر مى دهد.

همین معنى در بحارالانوار از بعضى از روات اهل سنت از پیغمبراكرم صلى الله علیه و آله نقل شده است.

از این حدیث بخوبى استفاده مى شود كهغذاى اضافى سه پیامد سوء دارد: قساوت مى آورد; انسان را در انجام عبادات و طاعات تنبل مى كند; و گوش شنوا را در برابر مواعظ از انسان مى گیرد!

این مطلب كاملا محسوس است كه وقتى انسان غذاى زیاد و سنگین مى خورد عبادات را به زحمت به جا مى آورد و نشاطى براى عبادت ندارد بعكس هنگامى كه غذاى ساده و كم مى خورد قبل از اذان صبح بیدار است نشاط دارد و حالت مطالعه و عبادت دارد.

همچنین به تجربه رسیده است هنگامى كه انسان روزه مى گیرد رقت قلب پیدا مى كند و آمادگى بیشتر براى شنیدن مواعظ در او حاصل مى شود; بعكس هنگامى كه شكم پر است فكر انسان درست كار نمى كند و خودش را از خدا دور مى بیند.

11- در احادیث اسلامى در ارتباط نوشیدن عسل با صفاى قلب، از امیرمؤمنان على علیه السلام مى خوانیم: «العسل شفاء من كل داء و لا داء فیه یقل البلغم و یجلى القلب; عسل  شفاى تمام بیماریها است و در آن بیمارى نیت بلغم را كم مى كند و قلب را صفا مى بخشد

نتیجه:

از مجموع آنچه در بالا آوردیم و روایات فراوان دیگر كه ذكر آنها به طول مى انجامد بخوبى استفاده مى شود كه رابطه نزدیكى میان تغذیه و روحیات و اخلاقیات وجود دارد، هرگز نمى گوئیم غذاها علت تامه براى اخلاق خوب یا بد است، بلكه همین اندازه مى دانیم كه طبق روایات بالا یكى از عوامل زمینه ساز پاكى و اخلاق، تغذیه است هم از نظر نوع غذاها و هم از نظر حلال و حرام بودن آنها.

دانشمندان امروز نیز معتقدند بسیارى از پدیده هاى اخلاقى به خاطر هورمونهائى است كه غده هاى بدن تراوش مى كند و تراوش غده ها رابطه نزدیكى با تغذیه انسان دارد; بر همین اساس، بعضى معتقدند كه گوشت هر حیوانى حاوى صفات آن حیوان است، واز طریق غده ها و تراوش آنها در اخلاق كسانى كه از آن تغذیه مى كنند اثر مى گذارد. گوشت درندگان انسان را درنده خو مى كند، و گشت خوك صفت بى بندوبارى جنسى را كه از ویژگیهاى این حیوان است به خورنده آن منتقل مى سازد.

این از نظر رابطه طبیعى و مادى است، از نظر رابطه معنوى نیز آثار خوردن غذاى حرام غیر قابل انكار است، غذاى حرام قلب را تاریك و روح را ظلمانى مى كند و فضائل اخلاقى را ضعیف مى سازد.

این سخن با ذكر یك داستان تاریخى كه مورخ معروف مسعودى در «مروج الذهب » آورده پایان مى دهیم:

او از «فضل بن ربیع » نقل مى كند كه «شریك ابن عبدالله » روزى وارد بر «مهدى » خلیفه عباسى شد، مهدى به او گفت باید حتما یكى از سه كار را انجام دهى، شریك سؤال كرد كدام سه كار؟ گفت یا قضاوت را از سوى من بپذیرى و یا تعلیم فرزندم را برعهده بگیرى، و یا غذائى (با ما) بخورى! شریك فكرى كرد و گفت سومى از همه آسانتر است، مهدى او را نگهداشت و به آشپز گفت انواعى از خوراك مغز آمیخته با شكر و عسل براى او فراهم ساز.

هنگامى كه «شریك » از آن غذاى بسیار لذیذ و (طبعا حرام) فارغ شد، آشپز رو به خلیفه كرد و گفت این پیرمرد بعد از خوردن این غذا هرگز بوى رستگارى را نخواهد دید! فضل ابن ربیع مى گوید مطلب همین گونه شد، و شریك ابن عبدالله بعد از این ماجرا هم به تعلیم فرزندان آنها پرداخت و هم منصب قضاوت را از سوى آنها پذیرفت.

برگرفته ازكتاب اخلاق در قرآن كریم آیه الله مكارم شیرازی، جلد اول صفحه 149